You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 4(8) 2006

Український журнал з проблем медицини праці 4(8) 2006

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.04

ЗМІСТ:

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І МЕЖДУНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ

Кундієв Ю.І., Нагорна А.М., Варивончик А.В., Голубчиков М.В., Басанець А.В.

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Дзигал Н.А., Кондакова Л.Г., Іващенко Н.М., Дощенко В.М., Горбань Л.Г., Верчик П.А., Красільнікова Л.І., Лікар В.Г., Мазурець Т.А., Остапенко Ю.В., Шорін В.А.

Гігієнічна оцінка умов праш електрозварювальників, RUS, pp. 11-15

Кучерук Т.К., Коршун М.М., Сальнікова Н.А.

Контроль вмісту шкілливих речовин у повітрі робочої зони зварювальників, RUS, pp. 16-20

Родіонова В.В., Лисенко А.О., Собко С.В., Мужчиль О.В.

Вплив несприятливих факторів виробничого сереловища на стан бронхолегеневої системи у працівників газового господарства, UKR, pp. 21-25

Рубцов Р.В.

Скоротлива здатність лівого шлуночка у гірничих робітників з хронічним обструктивним захворюванням легенів та супутньою артеріальною гіпертензією, RUS, pp. 26-29

Яворовський О.П., Зоріна С.М., Москаленко А.М.

Вплив шуму та вібрашї на репродуктивне здоров'я робітниць текстильної галузі, UKR, pp. 30-34

Латіна Г.О.

Оцінка напруженості трудового процесу вчителя загальноосвітнього навчального закладу, UKR, pp. 35-40

Евстафьев В.М., Поспелов О.М.

Фізіолого-гігієнічна оцінка респіраторної вологовтрати у моряків, RUS, pp. 41-46

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Чернюк В.І., Бобко Н.А.

Змінна операторська праця: історія і сучасні проблеми RUS, pp. 47-57

Яворский Е.Е.

К оценке в клада чрескожной экспозиции битумными аэрозолями при производстве и применении асфальтобетона (обзор литературы), RUS, pp. 58-64

Цапко В.Г., Чудновець А.Я., Стеренбоген М.Ю.

Значення біоаерозолів при гігіенічній оцінці умов праці в сільському господарстві, RUS, pp. 65-71

РЕФЕРАТИ, pp. 72-77

Дослідження випадків захворювання на лейкемію, лімфому та множинну мієлому у когорті працівників уранових копалень у Чеській Республіці / / Rericha V., Kulich M., Rericha R. Et al. Incidence of leukemia, lymphoma, and multiple myeloma in Czech uranium miners: a case-cohort study

Близькість розташування житла до сільськогосподарських полів та експозиція його мешканців до гербіцидів / / Ward М.Н., Lubin J., Giglierano J. et al. Proximity to crops and residential exposure to agricultural herbicides in lowa

Експозиція сільськогосподарських робітників до пестицидів: питання методології збору даних для порівняння / / Arcury Th.A., Quandt S.A., Barr D.B. et al. Farmworker exposure to pesticides: methodologic issues for the collection of comparable data

Біомоніторинг експозиції у дослідженнях на когортах сільськогосподарських робітників / / Barr D.B., Thomas К-, Curwin В. et al. Biomonitoring of exposure in farmworker studies

Індивідуальні, побутові та професійні (на робочому місці) провісники експозиції сільськогосподарських робітників до пестицидів / / Quandt S.A., Hernandez-Valero М.А., Grzywacz J.G. et al. Workplace, household, and personal predictors of pesticide exposure for farmworkers

Вивчення наслідків для здоров’я від експозиції сільськогосподарських робітників до пестицидів / / McCauley L.A., Anger WK., Keifer M. et al. Studying health outcomes in farmworker populations exposed to pesticides

Огляд експериментальних і статистичних аспектів дослідження експозиції сільськогосподарських робітників / / Ban D.B., Landsittel D., Nishioka M. et al. A survey of laboratory and statistical issues related to farmworker exposure studies

Ефективність обприскування біологічними домішками для зниження рівня пилу та біоаерозолю у приміщеннях свиноферм / / Kim K.Y, Ко H.J, Ют Н.Т, Kim C.N. Effect of spraying biological additives for reduction of dust and bioaerosol in a

confinement swine house

Характеристика експозиції приватних фермерів до шуму за рік на фермах змішаного типу сільськогосподарського виробництва / / Solecki L. Characteristics of annual exposure to noise among private farmers on family farms of mixed production profile

Проект «NetWoRM» у Німеччині: комп'ютеризований навчальний курс на основі даних реальних прикладів професійних патологій / / Radon К , Kolb S., Reichert J. et al. Case-based e-learning in occupational medicine – the NetWoRM project in Germany

Коливання показників мікрофлори у повітрі лікарняних палат протягом одного року / / Auguslowska М., Dutkiewicz J. Variability of airborne microflora in a hospital ward within a period of one year

Токсичні мікроміцети у сирому зерні при його переробці / / Lugauskas А., Raila A., Railiene М., Raudoniene V. Toxic micromycetes in grain raw material during its processing

ЗАБУТІ ІМЕНА

Яворовський О.П.
Науковий спадок професора В.Я. Підгаєцького і його вчення про наукову організацію праці в сільському господарстві України , pp. 78-87

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Томилин С.А.
Бернардо Рамаццини (1633-1714). Отец профессиональной гигиены , pp. 88-91

ПАМЯТІ ВЧЕНОГО

Олександр Оганесович Навакатікян , pp. 92