You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Інформація для авторів

ДО ВІДОМА АВТОРІВ


Редакція журналу «Український журнал з проблем медицини праці» запрошує Вас до активної співп­раці! До редакції подаються наукові роботи, що раніше ніде не друкувалися, не мають інформації, яка становить державну таємницю: оригінальні статті; лекції; огляди літератури; рецензії (на замовлення редакції); реферати, анотації дисертацій; інформація про роботу з’їздів, конференцій, симпозіумів, нарад, семінарів та інших наукових, науково-практичних і практичних заходів (на замовлення редакції). Журнал включено до Переліку наукових видань, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт ДАК (колишній ВАК) України (розділ «Медичні науки», «Біологічні науки»). Приймаються статті українською, російською або англійською мовами.

Правила подання матеріалу для опублікування

1. Наукові роботи можуть бути опубліковані в рубриці «Оригінальні статті». Стаття повинна складатися з вступу та основної частини. Відповідно до вимог ДАК України, у вступі необхідно висвітлити такі елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми й на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; форму­лювання цілей статті (постановка завдання). В основній частині викладається основний матеріал дослідження з інформацією щодо дотримання біоетичних стандартів, з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, наводяться висновки з даного дослідження та пер­спективи подальших розвідок у даному напрямі. Структура основної частини має мати такі елементи:

— матеріали та методи дослідження;

— результати дослідження та їх обговорення;

— висновки.

2. Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою:

— індекс УДК у верхньому лівому куті сторінки;

— назва статті — подається по центру великими літерами без використання вузькоспеціалізованих скорочень і без крапки в кінці;

— прізвища та ініціали авторів (по центру);

— назва організації, де працює автор, з зазначенням міста (за наявності авторів з різних організацій необ­хідно вказати місце роботи кожного автора);

— реферат та ключові слова - мовою, якою написано статтю. Реферат має мати такі самі розділи, як і стаття: мета дослідження, актуальність, методи дослідження, результати дослідження, а також основні висновки та рекомендації. Ці розділи повинні бути відокремлені абзацами;

— текст статті у відповідності до пункту 1;

— література (згідно з ДСТУ 8302:2015);

— назва статті, прізвища та ініціали авторів, назва організацій, анотація та ключові слова російською і англійською (якщо стаття написана українською), або українською та англійською (якщо стаття написана російською), або російською та українською (якщо стаття написана англійською) мовами;

— references — список літератури англійською мовою (латиницею) за стандартом Harvard із зазначенням DOI або URL-адрес посилань (за наявності);

— інформація про кожного з співавторів статті: прізвище, ім'я, по батькові, ORCID, внесок в підготовку і написання статті, маючи на увазі, що «загальне керівництво» або «участь в зборі даних» не є підставою для співавторства;

— інформація щодо джерел фінансування дослідження (наприклад, вказати номер державної реєстрації теми, за якою виконано дослідження, та її назву);

— інформація про контактну особу.

3. Матеріал має супроводжуватись:

— офіційним направленням від установи, де було виконано роботу, завіреним круглою печаткою установи, з інформацією про те, що представлений матеріал не містить інформацію, що становить державну таємницю;

— експертним висновком, написаним рецензентом, відповідно до форми, наведеної в Інформації для рецензентів на сайті журналу за посиланням

http://ua.ujoh.org/upload-files/doc/vydav/publishing_resence.pdf;

— заявою авторів щодо оригінального характеру наукової статті та внеску кожного співавтора у створення статті.

4. Авторський текстовий оригінал надсилається в трьох примірниках. На останній сторінці одного екземпляру статті мають бути власноручні підписи всіх авторів та координати контактної особи: прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса, номери телефонів (службовий, домашній), e-mail.

5. Авторський текстовий оригінал складається з:

— тексту об’ємом від 6 до 18 сторінок комп’ютерного тексту (параметри форматування – див. пункт 6; таблиці та рисунки при підрахунку об’єму не враховуються) – для оригінальних статей, від 12 до 30 сторінок – для лекцій та оглядів літератури, від 3 до 6 сторінок – для рецензій;

— списку літератури: для оригінальних статей — не більше, ніж з 10 літературних джерел, для лекцій та оглядів — не більше, ніж з 40;

— таблиць (не більше 4) – на окремих аркушах;

— рисунків (не більше 4) і підписів до них – на окремих аркушах. Крім того, рисунки подаються у вигляді окремих файлів у форматах * .jpg, * .png або * .tiff;

— рефератів українською, російською та англійською мовами об’ємом від 1800 знаків;

— ключових слів українською, російською та англійською мовами відповідно (до 15 слів).

6. Параметри форматування:

— стаття має бути підготовлена за допомогою редактора MS Word for Windows (Win Word, Win Word XP);

— формат файлу — *.doc, *.dосх або *.rtf;

— рукопис має мати наскрізну нумерацію сторінок (з вільним розміщенням нумерації в листі);

— файл має не мати попередніх версій, заборони на редагування або доступу за паролем;

— шрифт — Times New Roman 14 пт., інтервал між рядками — 1,5;

— розмір паперу — А4 (210 х 297), орієнтація — книжкова; поля: зліва — 2 см; справа — 1 см; зверху — 2 см; знизу — 2 см; палітурка — 0 см;

— рисунки та таблиці не мають розривати абзаци;

— формули зображуються за допомогою редактора формул Microsoft Equation;

— ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються в програмах MS Word або MS Excel та у вигляді окремих файлів разом з текстовим файлом подаються до редакції;

— в рисунках (графіках, діаграмах, схемах) і таблицях можна використовувати тільки чорний і білий колір (півтони не використовувати);

— растрові рисунки подаються у форматах *.tif, *.psd з розрішенням не менше 300 dpi; векторні — у форматах *.cdr, *.аі.

7. Правила оформлення тексту статті:

Бібліографічні описи в списку літератури подаються мовою оригіналу згідно з ДСТУ 8302:2015 у порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у списку є посиланнями в тексті (номерні посилання) і подаються цифрами в квадратних дужках.

Весь список літератури наводиться також англійською мовою (латиницею) за стандартом Harvard з підзаголовком «References».

Кількість ілюстрацій (рисунки, схеми, діаграми) і таблиць має бути мінімальною. У підпису до рисунка наводять його назву та пояснення всіх умовних позначень (цифр, букв, кривих, тощо).

Одиниці вимірювань і фізичних величин, результати клінічних і лабораторних досліджень слід наво­дити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ), медичні терміни — згідно з Міжнародною анатомічною та Міжнародною гістологічною номенклатурами, назви захворювань — за Міжнародною класифікацією хво­роб 10-го перегляду, лікарських засобів — за Державною Фармакопеєю (X, XI); назви фірм і апаратів треба подавати в оригінальній транскрипції.

Скорочення в тексті слів, імен, термінів (крім загальновідомих) не допускається. Абревіатури розшифро­вуються після першого згадування й залишаються незмінними протягом усього тексту.

Відповідальність за вірогідність та оригінальність поданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, резуль­татів досліджень тощо) покладається на авторів.

Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядають­ся й не повертаються авторам.

Редакція забезпечує сліпе рецензування статті двома незалежними експертами (за умови відсутності конфлікту інтересів) протягом місяця з дня надходження статті, виконує її наукове і літературне редагування. Невеликі виправлення авторами вносяться протягом одного тижня. На перевірку гранок статті авторам дається 48 годин.

Відмова авторам в опублікуванні статті можлива без пояснення причин і не є негативним висновком щодо наукової та практичної значущості роботи.

Редакційна колегія