You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка умов праці електрозварювальників

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.04.011

Дзигал Н.А., Кондакова Л.Г., Іващенко Н.М., Дощенко В.М., Горбань Л.Г., Верчик П.А., Красільнікова Л.І., Лікар В.Г., Мазурець Т.А., Остапенко Ю.В., Шорін В.А.

Гігієнічна оцінка умов праці електрозварювальників

Міська санітарно-епідеміологічна станція, м.Дніпропетровськ

Повна стаття (PDF), RUS

Наведено літературні дані з питань фіброгснної дії зварювальних аерозолів, дані щодо професійної захворюваності електрозварників у різних галузях промисловості м.Дніпропетровська, аналіз стану повітряного середовища на робочих місцях зварювальників. Зроблено висновок про невідповідність оцінки умов праці та встановленої професійної патології електрозварників. Запропоновано більш жорсткий контроль і оцінку умов праці зварювальників.

Ключові слова: електрозварники, професійна захворюваність, зварювальний аерозоль, гігієнічне нормування

Література

 1. Кацнельсон Б.А.. Новосёлова Т.А.. Жовтяк Е.П. Гигиеническая регламентация содержания свароч­ных аэрозолей в воздухе рабочей зоны и пневмоко- ниоз электросварщиков//Гйгиена труда,- 2001.- №4,- С. 24-26.
 2. Методические указания по определению вред­ных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) № 4945-88,- М.. 1992.
 3. Методические указания по профилактике забо­леваний у рабочих при новых методах сварки и на­плавки с использованием новых сварочных материа­лов,-К.. 1976.
 4. Застосування класифікації пневмоконіозів в Україні (методичні рекомендації).- К.. 2002.
 5. Гігієнічна класифікація праці ГН 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001 р.
 6. ГОСТ ССБТ 12.1.005-88 п.3.4. Приложение 2. п. 600.
 7. Приказ М3 СССР от 26.09.89 №>555 «О совер­шенствовании системы медицинских осмотров тру­дящихся и водителей индивидуальных транспорт­ных средств». Приложение 1. пп. 1.44. 3.8.
 8. Гігієнічний норматив «Перелік речовин, про­дуктів. виробничих процесів, побутових та природ­них факторів, канцерогенних для людини», затв. наказом МОЗ України 13.01.2006. №7. Додаток 1 до п. 2.4.
 9. Профилактика профессиональных заболева­ний у сварщиков чугуна: Методические рекоменда­ции,-К.. 1989.
 10. Шкідливі речовини односпрямованої дії у по­вітрі робочої зони (Перелік №1). затв. Постановою Головного державного санітарного лікаря України №1.2002.
 11. Письмо Института медицины труда АМН Ук­раины от 10.03.06 г. №05/293.