Гігієнічна оцінка умов праці електрозварювальників

DOI xxxxxxxx

Дзигал Н.А., Кондакова Л.Г., Іващенко Н.М., Дощенко В.М., Горбань Л.Г., Верчик П.А., Красільнікова Л.І., Лікар В.Г., Мазурець Т.А., Остапенко Ю.В., Шорін В.А.

Гігієнічна оцінка умов праці електрозварювальників

Міська санітарно-епідеміологічна станція, м.Дніпропетровськ

Повна стаття (PDF), RUS

Наведено літературні дані з питань фіброгснної дії зварювальних аерозолів, дані щодо професійної захворюваності електрозварників у різних галузях промисловості м.Дніпропетровська, аналіз стану повітряного середовища на робочих місцях зварювальників. Зроблено висновок про невідповідність оцінки умов праці та встановленої професійної патології електрозварників. Запропоновано більш жорсткий контроль і оцінку умов праці зварювальників.

Ключові слова: електрозварники, професійна захворюваність, зварювальний аерозоль, гігієнічне нормування

Література

 1. Кацнельсон Б.А.. Новосёлова Т.А.. Жовтяк Е.П. Гигиеническая регламентация содержания свароч­ных аэрозолей в воздухе рабочей зоны и пневмоко- ниоз электросварщиков//Гйгиена труда,- 2001.- №4,- С. 24-26.
 2. Методические указания по определению вред­ных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) № 4945-88,- М.. 1992.
 3. Методические указания по профилактике забо­леваний у рабочих при новых методах сварки и на­плавки с использованием новых сварочных материа­лов,-К.. 1976.
 4. Застосування класифікації пневмоконіозів в Україні (методичні рекомендації).- К.. 2002.
 5. Гігієнічна класифікація праці ГН 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001 р.
 6. ГОСТ ССБТ 12.1.005-88 п.3.4. Приложение 2. п. 600.
 7. Приказ М3 СССР от 26.09.89 №>555 «О совер­шенствовании системы медицинских осмотров тру­дящихся и водителей индивидуальных транспорт­ных средств». Приложение 1. пп. 1.44. 3.8.
 8. Гігієнічний норматив «Перелік речовин, про­дуктів. виробничих процесів, побутових та природ­них факторів, канцерогенних для людини», затв. наказом МОЗ України 13.01.2006. №7. Додаток 1 до п. 2.4.
 9. Профилактика профессиональных заболева­ний у сварщиков чугуна: Методические рекоменда­ции,-К.. 1989.
 10. Шкідливі речовини односпрямованої дії у по­вітрі робочої зони (Перелік №1). затв. Постановою Головного державного санітарного лікаря України №1.2002.
 11. Письмо Института медицины труда АМН Ук­раины от 10.03.06 г. №05/293.