You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка напруженості трудового процесу вчителя загальноосвітнього навчального закладу

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.04.035

Латіна Г.О.

Оцінка напруженості трудового процесу вчителя загальноосвітнього навчального закладу

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

Повна стаття (PDF), UKR

Відсутність нормативного статусу педагогічної діяльності та оцінки напруженості трудовою процесу згідно з Гігієнічною класифікацією праці визначають актуальність проблеми. На підставі аналізу фактичного робочого навантаження вчителів за даними хронометражу вивчено розподіл робочого часу на виконання службових обов’язків. Встановлено порушення режиму праці вчителя за рахунок збільшення тижневого навантаження. Згідно з критеріями Гігієнічної класифікації праці напруженість трудового процесу вчителя віднесена до III класу 3 ступеня.

Ключові слова: вчитель, напруженість праці, хронометраж

Література

 1. Пуховська Л. Професія вчителя у світовому освітньому просторі: статистичні характеристи- ки//Шлях освіти.- 2004,- №1.- С. 17-20.
 2. Федієнко О. Синдром професійного вигоран- ня//Шкільний світ.- 2005,- №39.- С. 4-6.
 3. ФорманюкТ.В. Синдром «Эмоционального сгорания» как показатель профессиональной дезадаптации учителя//Вопр. психол.- 1994.- №6.- С. 57-64.
 4. Сапа 1. Полум’я професії//Психолог.- 2004.- №20(116}.-С. 30-31. https://doi.org/10.1055/s-2003-812606
 5. Виговська О. Професіоналізм учителя як гарант збереження його здоров'я//Директор школи, ліцею, гімназії.- 2005.- №2.- С. 48-50.
 6. Навакатикян А.О.. Крыжановская В.В.. Каль- ныш В. В. Физиология и гигиена умственного труда,- К.: Здоров'я. 1987.- 150 с.
 7. Карпенко А.В. Выделение катехоламинов, кортикостероидов с мочой и структура сердечного ритма при умственном труде различной напряженности (у преподавателей средней школы): Автореф. дис. ... канд. мед. наук.- К.. 1976.-31 с.
 8. Доронкина Е.К. Некоторые психофизиологические особенности труда учителей//Физиол. человека,- 1976.-Т.2. №5.-С. 825-828.
 9. Томашевская Л.И. Особенности функционального состояния ССС учителей при накоплении утомления в динамике учебного года//Гйгиена труда,- К.: Здоров'я. 1978,- Вып. 14.-С. 52-61.
 10. Мельничук Ю.Б. Програмовані пологи у жі- нок-педагогів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук.- К.. 2001.- 19 с.
 11. Гігієнічна класифікація праці: Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-3.3.8:6.6.1-083-2001.- К.: МОЗ України. 2001.- 46 с.
 12. ГЬршков С.И., Золина З.М.. Мойкин Ю.В. Методики исследований в физиологии труда.- М.: Медицина. 1974.-311 с.
 13. Доскин В.А.. Лаврентьева Н.А.. Стронги- на О.М.. Шарай В.Б. Психологический тест «САН» применительно к исследованиям в области физиологии труда//Гйгиена труда и проф. забол.- 1975.- №5.- С. 28-32.
 14. Закон України «Про загальну середню освіту» №651-XIV від. 13.05.1999//1нф. зб. Мін. освіти і науки України.- 1999.- № 15.- С. 6-31.
 15. Грузинський В.М.. Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник.- К.: Вища шк„ 1995,237 с.
 16. Ахмерова С.Г. Здоровье педагогов: профессиональные факторы риска//Профилактика заболеваний и укрепление здоровья.- 2001.- №’4,- С.28-30.