You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Фізіолого-гігієнічна оцінка респіраторної вологовтрати у моряків

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.04.041

Евстафьев В.М., Поспелов О.М.

Фізіолого-гігієнічна оцінка респіраторної вологовтрати у моряків

Український науково-дослідний інститут медицини транспорту, м.Одеса

Повна стаття (PDF), RUS

Наведено результати експериментальних досліджень впливу характеру інтенсивності м’язової діяльності і факторів навколишнього середовища на вміст експірату в осіб з різною рухомою активністю, що свідчать про те, що респіраторна вологовтрата та якісний склад конденсату видихуваного повітря об’єктивно характеризують функціональний стан системи дихання. Запропоновано і впроваджено до медичної практики доступну неінвазівну методику для діагностики метаболічних процесів в організмі людини.

Ключові слова: респіраторна вологовтрата, конденсат видихуваного повітря, м’язова діяльність, фактори навколишнього середовища

Література

  1. Березовский В .А., ГЬрчаков ВЛО. Поверхностно-активные вещества легкого.- К.: Наук, думка. 1982,- 168 с.
  2. Березовский В.А..ТкачукВ.Г., Цирульников В.А.. Поспелов А.М.//Физиол. человека.- 1992.- Т. 18. №2.- С. 43-48.
  3. Владимиров В.Н., Макаров В.Л.. Соловьев А.В. Особенности воздействия условий плавания на показатели внешнего и тканевого дыхания судовых специалистов//Гйг. и сан.- 1987,-№3.-С. 19-21.
  4. Войтенко А.М., Шафран Л.М. Гйгиена обитаемости морских судов.- К.: Здоровья, 1989.- 136 с.
  5. Евстафьев В.Н.. Нетудыхатка О.Ю. Влияние физических упражнений и оптимизации режима труда и отдыха на работоспособность моряков в дальнем плавании//Теория и практика физической культуры.- 1988,-№7,-С. 4-6.
  6. Евстафьев В.Н. Особенности динамики физиологических функций организма моряков//Сб. Гйги- ена труда.- 2003.- Вып.ЗЗ,- С. 84-90.
  7. Колчинская А.З. Кислород. Физическое состояние. Работоспособность.-К.: Наук, думка. 1991.-205с.
  8. Лобенко А.А.. Асмолов А.К. Компенсаторноприспособительные механизмы у моряков,- К.: Здоров'я. 1991.- 184 с.
  9. Поспелов А.М.. Евстафьев В.Н. Респираторная влагопотеря в оценке функционального состояния системы дыхания у моряков//Медицина труда и пром. экол,- 1996.-№12.-С. 37-40.
  10. Сидоренко Г.И., Зборовский Э.И.. Левина Д.И. Атравматический метод исследования поверхностно-активных свойств легкого: Метод, рекомендации.-Минск. 1981.