You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 4(16) 2008

Український журнал з проблем медицини праці 4(16) 2008

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.04

ЗМІСТ:

ДО 80-РІЧЧЯ ІНСТИТУТУ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ АМН УКРАЇНИ


Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Дмитруха Н.М., Краснокутська Л.М., Короленко Т.К., Козлов К.П.

Промислова токсикологія: досвід наукової діяльності, екскурс в минуле, реалії сьогодення і перспективи, УКР, 3-12


Чернюк В.І., Гвозденко Л.А.

Дослідження з проблеми екстремальних впливів шкідливих фізичних чинників. Минуле і майбутнє, УКР, 13-19


Кальниш В.В., Пишнов Г.Ю.

Ключові етапи розвитку лабораторії фізіології праці в інституті медицини праці, УКР, 20-27


Добровольський Л.О., Вітте П.М.

Дослідження з радіаційної гігієни та радіаційної медицини в Інституті медицини праці АМН України, РОС, 28-34


ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Кундієв Ю.І., Чернюк В.І., Кучерук Т.К., Каракашян А.Н., Мартиновська Т.Ю., Чуй Т.С., Сальнікова Н.А., П'ятниця-Горпинченко Н.К.

Гігієнічні проблеми використання хризотилового азбесту в Україні, УКР, 35-41


Бобко Н.А.

Віково-стажеві зміни кровообігу у диспетчерів електричних мереж в динаміці чергування змін різної втомності, РОС, 42-48


Кальниш В.В., Швець А.В.

Удосконалення методології визначення психофізіологічних характеристик операторів, УКР, 49-54


Компанієць О.А.

Професійна працездатність льотного складу за показниками постурографії, УКР, 55-59


Стежка В.А.

Вплив пилу продуктів мікробіологічного синтезу на вільнорадикальне перекисне окислення ліпідів у окремих категорій працюючих, УКР, 60-69


Назаренко В.І.

Біологічні ефекти комбінованої дії магнітного поля 50 гц, шуму та підвищеної температури повітря при хронічній експозиції (експериментальні дослідження), УКР, 70-79


Мухін В.В., Путіліна О.Н., Теплова Т.Е., Бакун Г.В.

Експрес-оцінка небезпеки забруднення навколишнього середовища викидами промислових підприємств, РОС, 80-89


РЕЦЕНЗІЇ


А. Резников

Рецензия на монографию Трахтенберга И., Полякова А. Очерки физиологии и гигиены труда пожилого человека, 90-91


ЮВІЛЕЇ


Шість десятиріч на терені науки, викладання та служіння громадським інтересам. До ювілею академіка АМН України, члена-кореспондента НАН України Ісаака Михайловича Трахтенберга, 92-94


До 80-річчя з дня народження професора А.А.Шаптали, 95


Чебанова Ольга Василівна (до 90-річчя з дня народження), 96