You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Вплив пилу продуктів мікробіологічного синтезу на вільнорадикальне перекисне окислення ліпідів у окремих категорій працюючих

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.04.060

Стежка В.А.

Вплив пилу продуктів мікробіологічного синтезу на вільнорадикальне перекисне окислення ліпідів у окремих категорій працюючих

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

У 256 робочих основних і допоміжних професій та інженерно-технічного персоналу заводу з мікробіологічного синтезу протеолітичних ферментів (лужна і нейтральна фосфатази, глюкоамілаза, пектофоетидин, протосубтілін) з використанням мікроорганізмів-продуцентів Bac. subtilis, Asp. foetidus, Asp. Awamori проведено дослідження активності вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у плазмі крові та аналіз частоти виявлення хронічної соматичної патології. Встановлено, що інтенсивність експозиції пилом протеолітичних ферментів та мікроорганіз- мів-продуцентів бронхолегеневої системи робочих, формування вільнорадикального патологічного процесу пере- окислення на фоні функціональної недостатності антиоксидантного захисту організму є провідними ланками механізму пошкодження цієї системи, наслідком чого є зростання її патології запального ґенезу. Виходячи з встановлених особливостей порушень прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в організмі, у окремих категорій працюючих доцільно застосування для корекції останніх та профілактики можливих віддалених наслідків для здоров’я спеціальних фармакологічних засобів з антиоксидантним типом фармакологічної дії.

Ключові слова: мікробіологічний синтез, мікроорганізми-продуценти, протеолітичні ферменти, вільнорадикальне перекисне окислення ліпідів, хронічна соматична патологія

Література

 1. Горбань Л.Н., Стежка В.А., Оникиенко Ф.А., Блакита И.В. К механизму токсического действия сварочных аэрозолей на организм// Сборник матер. научно-практ. конфер. «Профессиональная патология в восточных регионах страны».- Новокузнецк, 1991.- Т.2.- С.88-94
 2. Дзюблик Я.О., Стежка В.А., Недлінська Н.М. та ін. Стан системи вільнорадикального окислення та системи антиоксидантного захисту у працівників вугільної промисловості//Укр. пульмонол. журнал.- 2000.- №3.- С. 36-38.
 3. Кундиев Ю.И., Стежка В.А., Дмитруха Н.Н. и др. Экспериментальное исследование зависимости изменения иммунных и биохимических механизмов поддержания гомеостаза от особенностей и выраженности материальной кумуляции свинца в организме// Мед. труда и пром. экология.- 2000.- №5.- С.11-17.
 4. Леоненко О.Б., Стежка В.А. Вплив сполук свинцю на процеси вільнорадикального окислення та здатність ліпідів до перекисного окислення// Гигиена труда.- К., 2002, Вып.33.- С. 152-162.
 5. Леоненко О.Б., Стежка В.А. Особливості комбінованого впливу свинцю та кадмію на інтенсивність вільнорадикального перекисного окислення ліпідів// Гигиена труда. Вип.34.- 2003.- Т1.- С.190-197.
 6. Стежка В.А., Евдокимов Ю.А., Горбань Л.Н., Блакита И.В. Состояние системы свободнорадидаль- ного окисления при действии озона и эффективность защиты организма биологически активными веществами/ / Сборник матер. научно-практ. конфер. «Профессиональная патология в восточных регионах страны».- Новокузнецк, 1991.- Т.З.- С.32-41.
 7. Стежка В.А., Мартиросова В.Г Состояние системы свободнорадикального окисления у работающих на ЭВМ с видеодисплейными терминалами// Лікарська справа.-1992.- №1.- С. 104-107.
 8. Стежка В.А., Оникиенко Ф.А., Блакита И.В. Профессионально обусловленные нарушения биохимического гомеостаза у механизаторов сельского хо- зяйства//Гигиена труда. Межвед. сборник.- К.:Здо- ровье, 1993.- Вып. 29.- С. 102-110.
 9. Стежка В.А., Оникиенко Ф.А., Блакита И.В. Состояние биохимического и окислительного гомеостаза у механизаторов сельского хозяйства, работающих в чистых и загрязненных радионуклидами районах после аварии на ЧАЭС// Довкілля та здоров'я.- 1998.- №1.- С. 52-57.
 10. Стежка В.А. Функциональное состояние системы свободнорадикального окисления как патогенетически обоснованный критерий гигиенической оценки воздействия на организм факторов производственной и окружающей среды// Довкілля та здоров'я.- 1999.- №1.- С. 2-9.
 11. Стежка В.А., Палийчук С.П. Экспериментальное исследование некоторых патогенетических звеньев механизма повреждающего действия высокой температуры на организм//Довкілля та здоров'я.- 2000.- №2(13).- С. 12-19.
 12. Стежка В.А., Мельник Ю.П. Состояние свободнорадикального окислительного гомеостаза у человека при воздействии соединений свинца// Совр. пробл. токсикологии.- 2003.- №2.- С. 50-54.
 13. Стежка В.А. Активность свободнорадикального перекисного окисления липидов и состояние системы эндогенных антиоксидантов как критерии качественной оценки влияния на организм человека факторов производственной и окружающей среды// Гігієнічна наука та практика на рубежі століть.- Матер. XIV з'їзду гігієністів.- Дніпропет- ровськ:АРТ-ПРЕС, 2004.- С.174-176.
 14. Стежка В.А., Диденко М.Н., Зинченко В.Н., Матвеева А.Ю. Исследование некоторых биологических эффектов наночастиц аморфного высокодисперсного кремнезема в хроническом эксперименте на кры- сах//Охорона здоров'я України.- 2007. №1.- С. 20-24.
 15. Леоненко О.Б. Процеси вільнорадикального перекисного окислення ліпідів в механізмі дії пести- цидів//Автореф. дис. .,. д-ра біолог, наук.- Київ, 1997.- 45 с.
 16. Леоненко Н.С. Обґрунтування допустимих рівнів впливу похідних сульфонілсечовини на працюючих за показниками біохімічного та імунного гомеос- тазу//Автореф. дис. .,. канд., біолог, наук.- Київ, 2006.- 20 с.
 17. Дмитруха Н.Н. Гигиеническая оценка влияния биологического фактора на иммунологическую реактивность организма робочих микробиологического производства ферментних препаратов//Автореф. дис. .,. канд. биол. наук.- Киев, 1992.- 22 с.
 18. Цапко В.Г., Краснюк Е.П., Стеренбоген М.Ю., Чудновец А.Я. Условия труда и здоровье рабочих в производстве с биотехнологиями на основе микробного синтеза// Гигиена труда. К., 2004.- Вып. 35.- С. 37-50.
 19. Стежка В.А., Кучук А.А., Горбань Л.Н. Иммунный гомеостаз и бронхолегочная патология при хроническом воздействии промышленных аэрозолей различного химического состава//Сборник матер. научно-практ. конфер. «Профессиональная патология в восточных регионах страны».- Новокузнецк, 1991.- Т3.- С. 18-28.
 20. Стежка В.А., Кучук А.А., Дмитруха Н.Н., Алексеенко М.В. Иммунный статус лиц, подвергающихся воздействию комбикормовой пыли// Гиг. и сан.- 1991.- №8.- С. 30-33.
 21. Леоненко О.Б., Стежка В.А. Сучасні уявлення про механізми гомеостатичної реакції за участю біо- трансформації і детоксикації хімічних речовин, віль- норадикального окислення, імунної та антиоксидантної систем організму// Гігієнічна наука та практика на рубежі століть.- Матер. XIV з'їзду гігієністів.- Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2004.- С. 176-179.
 22. Стежка В.А., Леоненко О.Б., Зінченко В.М., Матвєєва О.Ю. Дослідження зв'язку між якістю індивідуальної адаптації та прооксидантно-антиокси- дантним статусом організму у робочих заводу з виробництва шиферу//Соврем. пробл. токсикол.- 2007.- №3.
 23. Стежка В.А., Дмитруха Н.Н., Мельник Ю.П. и др. Применение метода люминол-усиленной хемилюминесценции для исследования механизма токсического и иммунотоксического влияния тяжелых металлов//Гигиена населенных мест,- К., 2001.- Вып.38.- Том 11.- С.302-307.
 24. Стежка В.А. Спосіб визначення активності вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у біологічних субстратах//Патент України на корисну модель №14624, 15.05.2006, Бюл.№5, 2006.
 25. Стежка В.А., Падакіна О.В. Сезонні та циркад- ні ритми взаємопов'язаного фізіологічного функцію- вання систем вільнорадикального окислення та ендогенних антиоксидантів у людини//Науково-прак- тична конф.- Полтава, 1997.- С. 93-95.
 26. Стежка В.А., Дмитруха Н.Н., Мельник Ю.П. и др. Использование люминол-усиленной хемилюминесценции для скрининга ксенобиотиков с потенциальными токсическими и иммунотоксическими свойствами// Актуальные проблемы токсикологии.- К., 1999.- С.161-162.