You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Вікові особливості формування втоми у військових вертолітників

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.19, №2, 2023


https://doi.org/10.33573/ujoh2023.02.087

Вікові особливості формування втоми у військових вертолітників

Кальниш В.В.1,2, Трінька І.С.2, Пашковський С.М.3, Богуш Г.Л.3, Коваль Н.В.3, Пашковська О.В.4
1 Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ
2 Українська військово-медична академія, м. Київ
3 Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, м. Вінниця
4 11 регіональна військово-лікарська комісія, м. Вінниця


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. У сучасній війні авіація займає провідне місце, тому всі питання, які підвищують якість професійної діяльності Державної авіації, набувають першочергового значення. У процесі експлуатації літального апарата в льотчика розвивається стан втоми, який інтегрально віддзеркалює вплив комплексу шкідливих факторів і сприяє погіршенню якості обробки інформації, знижує увагу, швидкість реакції й тим самим підвищує ризик виникнення фатальних помилок. Новим сучасним фактором, який обтяжує функціональний стан осіб льотного складу та авіаційного персоналу, є час неспання вночі у зв’язку з активним використанням своїх мобільних телефонів і планшетів з метою підключення до Facebook, Twitter, Instagram та інших соціальних мереж. Сьогодні втома не вважається таким станом, що є протипоказанням до допуску до виконання польотів. Це обумовлено відсутністю надійних методів оцінки рівня втоми, особливо в осіб різного віку, відсутністю затверджених нормативних-правових актів для визначення допустимих рівнів втоми, відсутністю підготовлених спеціалістів для оцінки рівня втоми тощо. Зараз, в умовах воєнного стану, виникла гостра необхідність оцінювати рівень втоми осіб льотного складу та авіаційного персоналу, що активно виконують бойові завдання. Важливість обговорюваної проблеми посилюється у зв’язку зі залученням до польотів льотчиків різного віку, кваліфікації та досвіду роботи в бойових умовах, що підсилюється дефіцитом кадрів і політикою держави, спрямованої на максимальне збереження життя та здоров’я військовослужбовців. Зважаючи на вище викладене, слід відмітити, що вивчення вікових особливостей формування та розвитку втоми у військових пілотів є актуальним питанням сьогодення.

Мета дослідження – узагальнення досвіду щодо психофізіологічних реакцій, пов’язаних з розвитком втоми у військових вертолітників різного віку з урахуванням їхньої професійної діяльності в реальному театрі воєнних дій. Матеріали та методи дослідження. Для виявлення вікових особливостей розвитку втоми у військових вертолітників було відібрано 573 відповідних фахівців віком від 22 до 59 років у період проходження стаціонарної лікарсько-льотної експертизи на базі відділення психофізіології та психології Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону. Обстеження виконувалось за допомогою програмно-апаратного комплексу для проведення психофізіологічних досліджень «ПФИ-2». Організація та методи обстежень були розроблені на основі теоретичних і практичних підходів.

Результати. Зовнішнім індикатором, що в деякій мірі відображається на процесі розвитку втоми у військових вертолітників, є період від моменту виходу з відпустки до моменту обстеження, оскільки такий час, з виключенням початкової фази впрацьовування та стабілізації рівня працездатності, віддзеркалює тенденцію втрати функціональних резервів організму пілотів. Варто зауважити, що у вертолітників різного віку процес згасання функціональних резервів і підвищення рівня втоми може проходити з достатньо неоднаковою швидкістю. Для виключення впливу механізмів втоми, що реалізуються в інших вікових групах, було проаналізовано окремі чотири вікових діапазони: 20–29, 30–39, 40–49, 50–59 років. У віковому діапазоні 50–59 років спостерігається найбільша кількість інформативних показників – 8,75 % яких відноситься до швидкісних характеристик. Решта параметрів стосуються концентрації уваги (12,5 %) та короткочасної зорової пам’яті (12,5 %). Коефіцієнт множинної кореляції в цьому випадку складає R = 0,62 (p = 0,005). Наступний віковий діапазон 40–49 років має меншу кількість інформативних показників (6). Серед них 33,3 % – швидкісні характеристики, 50,0 % – індикатори реакції на рухомий об’єкт і 16,7 % – показники короткочасної зорової пам’яті. Коефіцієнт множинної кореляції між цими психофізіологічними параметрами складає R = 0,27 (p = 0,04). Розвиток втоми у вертолітників у віковому діапазоні 30–39 років має 5 інформативних показників. Серед них 60,0 % відноситься до швидкісних характеристик і 40,0 % – до показників просторового орієнтування. Коефіцієнт множинної кореляції між цими психофізіологічними параметрами скла- дає R = 0,29 (p = 0,013). Віковий діапазон 20–29 років представлений 6 інформативними показниками. Цікавим є факт, що серед цих показників тільки 16,7 % належить до групи швидкісних реакцій, 50,0 % показників характери- зують просторове орієнтування та 33,3 % психофізіологічних характеристик стосуються оцінки короткочасної зорової пам’яті. Коефіцієнт множинної кореляції між цими психофізіологічними показниками складає R = 0,32 (p = 0,006). Узагальнивши отримані результати за всіма віковими групами, варто відмітити, що процент викорис- тання швидкісних реакцій, пов’язаних з втомою, має тенденцію до зменшення у вертолітників від старшого віку до молодшого. Особливо ця тенденція позначається в групах 50–59 та 20–29 років. Виходить, що в старшому віці найбільше страждають швидкісні реакції. Тому втома, яка у віці 50–59 років проявляється в більшій мірі, тісно пов’язана саме з найвразливішими для цього віку швидкісними реакціями, і, навпаки, особам молодого віку більш притаманні якісні та стабільні швидкісні реакції. Внесок когнітивних функцій в обговорюваний ряд віко- вих груп має протилежну тенденцію. Тобто, зі зменшенням віку в аналізованих групах спостерігається ріст внеску когнітивних функцій, пов’язаних з розвитком втоми. Обидві відмічені тенденції є доказом факту поступового зниження швидкісних характеристик з віком і збільшенням внеску когнітивних функцій у молодих вертолітників. Ще одна важлива особливість розвитку втоми витікає з проведеного множинного покрокового кореляційно- регресійного аналізу. Розраховані коефіцієнти кореляції структуруються в наступний ряд: 0,62 (у віці 50–59 років), 0,27 (у віці 40–49 років), 0,29 (у віці 30–39 років), 0,32 (у віці 20–29 років). Такий профіль зміни коефіцієнтів кореляції можна пояснити наступним чином: більша інтенсивність процесів формування втоми у старших віко- вих груп вертолітників тоді, коли зменшення їхніх швидкісних можливостей більш тісно пов’язано з порушенням функціонального стану; ступінь зв’язку психофізіологічних функцій з вираженою втомою приблизно однаковий у всіх інших вікових групах і заходиться на середньому рівні, що говорить про наявність значних компенсаторних можливостей у вертолітників віком 20–49 років. Таким чином, кожна вікова група вертолітників має свою специ- фіку розвитку втоми, але загальна закономірність зміни низки окремих психофізіологічних характеристик з віком підтримується.

Висновки. Визначено особливості розвитку втоми у військових вертолітників, які безпосередньо брали участь у бойових діях. Показано, що кожна вікова група має специфічний для цієї групи зв’язок з комплексом психофізіо- логічних функцій, агрегованих зі станом втоми. Особливо цей ефект проявляється в осіб старшого (50–59 років) – швидкісні функції та молодшого (20–29 років) віку – когнітивні функції. Виділено комплекс інформативних показників, пов’язаних з розвитком втоми, у вертолітників різного віку, на основі яких були побудовані рівняння для оцінки рівня втоми. Обговорено шляхи практичного застосування винайдених психофізіологічних ефектів на практиці шляхом оцінки рівня втоми у військових вертолітників для визначення стратегії відновлення їхнього психофізіологічного статусу та тренування відповідних психофізіологічних функцій з урахуванням їхнього вікового критерію.

Ключові слова: вікові особливості, втома, психофізіологічні характеристики, військові вертолітники, швидкісні реакції, когнітивні функції.

Література

 1. Особливості оцінки психофізіологічних характери­ стик військових льотчиків при здійсненні періодичного контролю їх професійно важливих якостей. В. В. Каль­ ниш, І. С. Трінька, С. М. Пашковський, Н. В. Коваль та ін. Вісник Вінницького національного медичного універ­ ситету. 2021. Т. 25, No1. С. 157–164. https://doi.org/10.31393/reports­vnmedical­2021­25(1)­28.
 2. Макаренко Н. В. Теоретические основы и мето­ дики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов. Киев : НИИ проблем военной медицины Украинской военно­медицинской академии, 1996. 336 с.
 3. Методики обстежень під час проведення лікарсько­льотної експертизи. Київ : СПД Чалчин­ ська Н. В., 2018. 432 с.
 4. Способ профотбора операторов: авт. свід. No 1607777 СРСР: МКИ А 61 В 5/16 / Макаренко Н. В., Кальниш В. В., Сытник Н. И. No 4454516; заяв. 04.07.1988; опубл. 1990, Бюл. No 43.
 5. Фирсов А. Г. Программно­аппаратный комплекс для оценки типологических особенностей централь­ ной нервной системы человека. Кибернетика и вычислительная техника. 2010. Вып. 162. С. 28–35.
 6. Effect of stress on autonomic and cardiovascular systems in military population: A systematic review. A. Bustamante­Sánchez, J. F. Tornero­Aguilera, V. E. Fer­ nández­Elías et al. Cardiology Research and Practice. 2020. 11 Aug. https://doi.org/10.1155/2020/7986249.
 7. Development of a fatigue scale. T. Chalder, G. Berelowitz, T. Pawlikowska et al. Journal of Psy­ chosomatic Research. 1993. Vol. 37 (2) P. 147–153. https:// doi.org/10.1016/0022­3999(93)90081­p.
 8. Hyun J., Sliwinski M. J., Smyth J. M. Waking up on the Wrong Side of the Bed: The Effects of Stress Anticipation on Working Memory in Daily Life. Journal of Gerontology: Series B. Psychological sciences and social sciences. 2019. Vol. 74 (1). P. 38–46. https://doi.org/10.1093/geronb/gby042.
 9. Kravchuk S., Khalanskyi V. Forgiveness as a Predictor of Mental Health in Citizens Living in the Military Conflict Zone (2019–2020). Journal of Education Culture and Society. 2022. Vol. 13, No. 1. P. 67–76. https://doi.org/10.15503/jecs2022.1.67.76.
 10. The Fatigue Severity Scale: Application to Patients With Multiple Sclerosis and Systemic Lupus Erythematous. L. B. Krupp, N. G. LaRocca, J. Muirnash, A. D. Steinberg. Archives of Neurology. 1989. Vol. 46 (10). P. 1121–1123. https://doi.org/10.1001/archneur.1989.00520460115022.
 11. Workload Influence on Fatigue Related Psycho­ logical and Physiological Performance Changes of Aviators. J. Ma, R. M. Ma, W. W. Liu et al. PLOS ONE. 2014. Vol. 9. Issue 2. e87121. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0087121.
 12. Maslach C., Jackson S. E. The Measurement of Experimental Burnout. Journal of Occupational Beha­ viour. 1981. Vol. 2, Issue 2. P. 99–113. http://dx.doi.org/10.1002/job.4030020205.
 13. Well­Being in the Context of COVID­19 and Quality of Life in Czechia. P. Maturkanič, I. Tomanová Cerget’ová, I. Konečná et al. The International Journal of Environ­ mental Research and Public Health. 2022. Vol. 19 (12). P. 7164. https://doi.org/10.3390/ijerph19127164.
 14. Mohapatra S. S., Sarkar R., Ghosh D. D. Assessment of Fatigue Among Aviation Personnel Involved in Military Flying in India Employing Multidimensional Fatigue Symptom Inventory – Short Form (MFSI­SF). Indian Journal of Aerospace Medicine. 2020. Vol. 64 (2). P. 68–75. https://doi.org/10.25259/IJASM_14_2020.
 15. Happiness or Quality of Life? Or Both? F. Murgaš, F. Petrovič, P. Maturkanič, R. Králik. Journal of Education Culture and Society. 2022. Vol. 13. No. 1. P. 17–36. https://doi.org/10.15503/jecs2022.1.17.36.
 16. National Transportation Safety Board. Evaluation of U.S. Department of Transportation Efforts in the 1990s to Address Operator Fatigue: Safety Report NTSB/ SR­99/01. Washington, DC, 1999. 104 p.
 17. Modeling the Cardiac Indices of Stress and Performance of Nuclear Power Plant Operators During Simulated Fault Scenarios. S. Pakarinen, J. Korpela, H. Karvonen, J. Laarni. Psychophysiology. 2020. Vol. 57. Issue 2. e13513. https://doi.org/10.1111/psyp.13513.
 18. Physiological Behavior during Stress Anticipation across Different Chronic Stress Exposure Adaptive Models. D. Popovic, S. Damjanovic, B. Popovic et al. The International Journal on the Biology of Stress. 2022. Vol. 25. P. 14–21. http://doi.org/10.1080/10253890.2021.2006178.
 19. Reward Anticipation Modulates the Effect of Stress­Related Increases in Cortisol on Episodic Memory. J. A. Quent, A. M. McCullough, M. Sazma et al. Neuro­ biology of Learning and Memory. 2018. Vol. 147. P. 65–73. http://doi.org/10.1016/j.nlm.2017.11.007.
 20. The Effects of Exposure to an Acute Naturalistic Stressor on Working Memory, State Anxiety and Salivary Cortisol Concentrations. S. J. Robinson, S. I. Sünram­ Lea, J. Leach, P. J. Owen­Lynch. The International Journal on the Biology of Stress. 2008. Vol. 11 (2). P. 115–124. https://doi.org/10.1080/10253890701559970.
 21. Stefano G. B., Stefano J. M., Esch T. Anticipatory Stress Response: A Significant Commonality in Stress, Relaxation, Pleasure and Love Responses. Medical Science Monitor. 2008. Vol. 14 (2). P. 17–21.
 22. Credibility and Involvement of Social Media in Education – Recommendations for Mitigating the Negative Effects of the Pandemic among High School Students. H. Tkacová, R. Králik, M. Tvrdoň et al. The International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022. Vol. 19 (5). P. 27–67. https://doi.org/10.3390/ijerph19052767.
 23. Tripathy N. K. A Questionnaire Study on Work­rest Schedule and Fatigue Among Aircraft Maintenance Personnel. Indian Journal of Aerospace Medicine. 2018. Vol. 62 (1). P. 29–40.