You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Токсиколого-гігієнічна оцінка сумішевого гербіциду на основі S-метолахлору та тербутилазину з моніторингом мультизалишків препарату у ґрунті, зернових та олійних культурах за методологією QuECHERS

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.18, №3, 2022


https://doi.org/10.33573/ujoh2022.03.204

Токсиколого-гігієнічна оцінка сумішевого гербіциду на основі S-метолахлору та тербутилазину з моніторингом мультизалишків препарату у ґрунті, зернових та олійних культурах за методологією QuECHERS

Яструб Т.О., Баранов Ю.С., Демченко В.Ф., Заєць Є.Р.
Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. В останні роки український ринок хімічних засобів захисту рослин все частіше поповнюється сумішевими препаратами, що є важливою токсиколого-гігієнічною та хіміко-аналітичною проблемою. Це вимагає врахування потенційних ризиків комбінованого впливу діючих речовин пестицидів та розробки методик одночасного визначення мультизалишків пестицидів в об’єктах довкілля.

Мета дослідження – токсиколого-гігієнічна оцінка сумішевого гербіциду на основі S-метолахлору та тербутилазину на етапі його державних випробувань на соняшнику та кукурудзі із визначенням мікрокількостей діючих речовин у ґрунті, зелених рослинах і врожаю зернових та олійних культур із застосуванням пробопідготовки QuEChERS.

Матеріали та методи дослідження. Експертно-аналітичне дослідження наукової інформації з токсиколого-гігієнічних властивостей S-метолахлору та тербутилазину, метод натурного гігієнічного експерименту, під час якого використані органолептичні, фізико-хімічні (хроматографічні), санітарно-гігієнічні методи та статистичний аналіз. Визначення мікрокількостей діючих речовин у ґрунті, зелених рослинах і врожаю зернових та олійних культур проводили із застосуванням пробопідготовки QuEChERS.

Результати. Проведена токсиколого-гігієнічна оцінка сумішевого гербіциду та його діючих речовин S-метолахлору та тербутилазину, визначені їх класи небезпечності за показниками токсичності та гігієнічними критеріями. Вивчена динаміка залишкових кількостей S-метолахлору та тербутилазину в соняшнику та кукурудзі. Встановлено, що застосування методики одночасного визначення мікрокількостей S-метолахлору і тербутилазину у ґрунті, зелених рослинах, врожаї зернових та олійних культур у 4-6 разів пришвидшує виконання аналізів. Обґрунтовані гігієнічні регламенти безпечного застосування препарату на кукурудзі та соняшнику.

Висновки. За лімітуючим показником токсичності (гостра інгаляційна токсичність) комбінований гербіцидний препарат на основі S-метолахлору та тербутилазину відноситься до 2 класу небезпечності, високостійкий у воді. Затверджені максимально допустимі рівні (МДР) S-метолахлору та тербутилазину в соняшнику та кукурудзі забезпечують безпечність використання препарату на цих культурах. Застосування методології пробопідготовки QuEChERS призводить до значної економії матеріальних та енергоресурсів при збереженні метрологічних характеристик, що відповідають вимогам санітарно-гігієнічного контролю.

Ключові слова: сумішевий гербіцид, S-метолахлор, тербутилазин, токсичність, небезпечність, гігієнічна регламентація, пробопідготовка QuEChERS, аналіз, хроматографія

Література

 1. Пельо І.М. Застосування хімічних засобів захисту у сучасних інтегрованих системах захисту овочевих культур як медико-екологічна проблема. Український журнал з проблем медицини праці. 2015. №1(42). С. 67 – 76. https://doi.org/10.33573/ujoh2015.01.067.
 2. Ставніченко П.В. Гігієнічна оцінка і регламентація комбінованих фунгіцидів на основі дифеноконазолу та нової діючої речовини цифлуфенаміду: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.02.01 / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. Київ, 2019. 23 с.
 3. Сирота А.І. Наукове обґрунтування методичних підходів до токсиколого-гігієнічної оцінки комбінованої дії бентіавалікарб-ізопропілу та фолпету, діючих речовин препарату Вінкеа, ВГ: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.02.01 / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. Київ, 2019. 23 с.
 4. Яструб Т.О., Донцова Д.О. Прогнозування ризику комбінованого впливу інсектицидів класу авермектинів та неонікотиноїдів на працюючих. Український журнал з проблем медицини праці. 2021, Том.17, №3. С.151-159. https://doi.org/10.33573/ujoh2021.03.151.
 5. Яструб А.М., Омельчук С.Т. Гігієнічне регламентування безпечного застосування комбінованих пестицидів у системі захисту яблуневих насаджень від шкідників, хвороб і бур’янів. Журнал Довкілля та здоров’я. 2022. № 1. С.53-60. https://doi.org/10.32402/dovkil2022.01.053.
 6. Баранов Ю.С., Демченко В.Ф., Земцова О.В. Методи визначення мультизалишкових кількостей пестицидів в Україні. Журнал Хроматографічного товариства. 2018. Т. ХVІІI. С. 5 – 16. https://doi.org/10.15407/zht2018.64.005
 7. Кравчук А.П., Гринько А.П., Кузнецова Е.М., Алейнов П.В. Использование хромато-масс-спектрометрии для анализа остатков пестицидов в детском питании. Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення: матер. 5 міжнар. конф. м. Київ, 24-26 травня 2017 р. URL: http://5ccs.igns.gov.ua/Data/sborn/TEZY%20KONFER-2017_25.PDF
 8. Державний реєстр пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. 2022. URL: https://mepr.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-pesticidiv-i-agrohimikativ-dozvolenih-do-vikoristannya-v-ukraini-dopovnennya-z-01012017-zgidno-vimog-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-21112007--1328.html (дата звернення: 01.08.2022).
 9. Мордерер Є.Ю, Мережинський Ю.Г. Гербіциди: монографія. Т 1: Механізми дії та практика застосування. Київ: Логос, 2009. 379 с.
 10. Методичні вказівки з визначання S-метолахлору у ґрунті методом газорідинної хроматографії. Методичні вказівки з визначення мікрокількостей пестицидів в харчових продуктах, кормах та навколишньому середовищі: збірник №7. Київ: Юнівест Медіа, Мінекоресурсів України, 2010. С.64-79.
 11. Методические указания по определению метолахлора в кукурузе, сое, подсолнечнике, масле методом газожидкостной хроматографии. Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: сборник №29. Киев: Минэкоресурсов Украины, 2001. С.97-100.
 12. Методичнi вказiвки з визначення тербутилазину у насінні соняшнику методом газорідинної хроматографiї. Методичні вказівки з визначення мікрокількостей пестицидів в харчових продуктах, кормах та навколишньому середовищі: збірник № 76. Київ: Юнівест Медіа, Мінекоресурсів України, 2011. С.182-197.
 13. Методичнi вказiвки з визначення тербутилазину у зернi сорго та кукурудзи методом газорiдинної хроматографіїю Методичнi вказiвки з визначення мiкрокiлькостей пестицидiв в продуктах харчування, кормах та навколишньому середовищi: збiрник № 60. Київ: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, 2008. С. 21-36.
 14. Методические указания по определению остаточных количеств гардоприма в воде, почве и растительном материале. Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: часть IX. Москва: ГОСХИМКОМИССИЯ СССР, 1979. С.147-154.
 15. Anastassiades M., Lehotay S. J., Stajnbaher D., Schenck F. J. Fast and Easy Multiresidue Method Employing Acetonitile Extraction/Partitioning and “Dispersive Solid-Phase Extraction” for the Determination of Pesticide Residues in Produce. J. AOAC Int. 2003. No. 86.P. 412-431.
 16. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов: утв. № 4263-87 от 13.03.1987. Киев: Минздрав СССР, 1988. 210 с.
 17. Reneval Assessment Report. S-Metolachlor, Rev. 0–06 September 2018 Rapporteur Member State: Germany Co-Rapporteur Member State: France, 221 p.
 18. EFSA (European Food Safety Authority). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance terbuthylazine. EFSA Journal. 2011. № 9(1):1969. Р. 133. doi:10.2903/j.efsa.2011.1969.
 19. Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 8.8.1.2.002-98. Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності. Організація і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за використанням пестицидів і агрохімікатів: зб. осн. законодав. та нормат. докум. Київ, 1999. С. 249-267.
 20. Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов: утв. №2051-79 от 21.08. 1979. Москва: Минздрав СССР, 1980. 40 с.
 21. EN 15662-2008 Foods of plant origin–Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE - QuEChERS-method.
 22. SANTE/12682/2019 Guidance document on analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed.
 23. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006. OJ L 353, 31.12.2008, 1355 p. URL: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/2022-03-01