You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Стабілізація допованих титановмісних наноматеріалівв рамках скринінгових досліджень потенційної небезпеки для працюючих та довкілля

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.18, №3, 2022


https://doi.org/10.33573/ujoh2022.03.197

Стабілізація допованих титановмісних наноматеріалівв рамках скринінгових досліджень потенційної небезпеки для працюючих та довкілля

Демецька О.В., Белюга О.Г., Мовчан В.О., Патика Т.І., Цапко В.Г.
Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. Допованість важкими металами може підвищувати вихідну токсичність наноматеріалу, а отже – негативно впливати на здоров’я працюючих та спричиняти забруднення об’єктів довкілля.

Мета дослідження. Проаналізувати дисперсність гідрозолів нанопорошків допованих титановмісних наноматеріалів у різних середовищах та обґрунтувати доцільність певних стабілізаторів для серії скринінгових досліджень потенційної небезпеки.

Матеріали та методи дослідження. Оцінено розмірність комплексу діоксиду титану, допованого сріблом (нанокомпозит ТіО2+Ag, масова частка Ag~4%), комплексу діоксиду титану, допованого сріблом (нанокомпозит ТіО2+Ag, масова частка Ag~8%) та нанопорошку діоксиду титану (ТіО2) у різних середовищах/стабілізаторах.Розмір частинок визначали методом динамічного розсіювання світла за допомогою приладу «Analysette 12 DynaSizer» (Fritsch, Німеччина).

Результати. Стабілізація титановмісних нанопорошків глюкозо-цитратним буфером дозволяє отримувати відносно стабільні гідрозолі, що можуть бути використані у скринінгових дослідженнях invitro із застосуванням в якості тест-об’єкту сперматозоїдів великої рогатої худоби. Для досліджень фіто- та антибактеріальної токсичності доцільним є застосування нанопорошків у фізіологічному розчині.

Висновки.Необхідні поглиблені дослідження впливу додаткової допованості нанопорошків важкими металами на організм працюючих в сфері нанотехнологій та об’єкти довкілля.

Ключові слова: титановмісні наноматеріали,допування, стабілізація, скринінг, дисперсність

Література

 1. Carofiglio M., Barui S., Cauda V., Laurenti M. Doped Zinc Oxide Nanoparticles: Synthesis, Characterization and Potential Use in Nanomedicine. Appl Sci (Basel). 2020. No 10 (15). P. 5194. doi: 10.3390/app10155194.
 2. Mehtab A., Ahmed J., Alshehri SM., Mao Y., Ahmad T. Rare earth doped metal oxide nanoparticles for photocatalysis: a perspective. Nanotechnology. 2022. Jan 12. No 33(14). doi: 10.1088/1361-6528/ac43e7.
 3. Díez-Pascual AM. Antibacterial Activity of Nanomaterials. Nanomaterials (Basel). 2018. No 8(6). P. 359. doi: 10.3390/nano8060359.
 4. Park J.H., Kim Y.J., Binn K, Seo K. H. Spread of multi drug resistant Escherichia coli harboring integrin via swine farm waste water treatment plant. Ecotoxicol Environ Saf. 2018. No 149. P. 6–42. doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.10.071.
 5. Lu N., Zhu Z., Zhao X., Tao R., Yang X., Gao Z. Nano titanium dioxide photocatalytic protein tyrosine nitration: a potential hazard of TiO2 on skin. Biochem Biophys Res Commun. 2008. No 370 (4). P. 675-680.
 6. Демецька О.В., Діденко М.М., Мовчан В.О., Белюга О.Г., Рябовол В.М., Леоненко О.Б. Скринінгова оцінка пошкоджуючої дії наноматеріалів з використанням сперматозоїдів великої рогатої худоби як тест-об’єкту. Південноукраїнський медичний науковий журнал. 2021. № 1. С. 12-18.
 7. Рябовол В.М., Курченко А.І., Яворовський О.П., Савченко В., Таран А. Дослідження функціональної активності мононуклеарних клітин крові за продукцією цитокінів під впливом фото активних титановмісних наноматеріалів invitro. Імунологія та алергологія: наука і практика. 2021. № 3. С. 23-30.
 8. ÖzkanY., İrende İ., Akdeniz G., Kabakcı D., Sökmen M. Evaluation of the Comparative Acute Toxic Effects of TiO2, Ag-TiO2 and ZnO-TiO2 Composite Nanoparticles on Honey Bee (Apismellifera). Journal of International Environmental Application& Science. 2015. No 1 (10). P. 26-36.
 9. Phan HT., Haes AJ. What Does Nanoparticle Stability Mean? J Phys Chem C Nanomater Interfaces. 2019 Jul 11. No 123 (27). P. 16495-16507. doi: 10.1021/acs.jpcc.9b00913.
 10. La Spina R., Mehn D., Fumagalli F., Holland M, Reniero F, Rossi F, Gilliland D. Synthesis of Citrate-Stabilized Silver Nanoparticles Modified by Thermal and pHP reconditioned Tannic Acid. Nanomaterials (Basel). 2020. Oct 15. No 10(10). P. 2031. doi: 10.3390/nano10102031.
 11. Ju X., Fučíková A., Šmíd B., Nováková J., Matolínová I., Matolín V., Janata M., Bělinová T., Hubálek Kalbáčová M. Colloidal stability and catalytic activity of cerium oxide nanoparticles in cell culture media. RSC Adv. 2020. Oct 27. No 10(65). P. 39373-39384. doi: 10.1039/d0ra08063b.
 12. Левченко О.Г., Лук’яненко А.О., Демецька О.В. Вплив складу зв’язуючого покриття електродів на токсичність зварювальних аерозолів. Автоматичне зварювання. 2019. № 7. С. 33-37.