You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Психофізіологічні особливості розвитку втоми в операторів безпілотних авіаційних комплексів

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.19, №1, 2023


https://doi.org/10.33573/ujoh2023.01.011

Психофізіологічні особливості розвитку втоми в операторів безпілотних авіаційних комплексів

Кальниш В.В.1,2, Тринька І.С.2, Пашковський С.М.3, Богуш Г.Л.3, Коваль Н.В.3
1Державна установа «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України»
2Українська військово-медична академія, м. Київ
3Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, м. Вінниця


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. В умовах сьогодення з розвитком науково-технічного прогресу масово з’являються нові професії. Не є виключенням професія оператора безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Складні робочі завдання сприяють інтенсифікації процесу прийняття рішень, переключення уваги, що викликає розвиток втоми у операторів БпАК. Пристосувальні процеси організму військових льотчиків у значній мірі залежать від рівня розвитку втоми, що потрібно враховувати при оцінюванні резервів адаптації та ступеня надійності професійної діяльності цих фахівців. Зважаючи на відсутність подібної інформації щодо операторів БпАК, можемо думати про певну схожість щодо розвитку втоми у льотчиків та операторів. Проте дане питання залишається актуальним, а особливо в умовах війни, та потребує подальшого вивчення.

Мета дослідження – визначити психофізіологічні особливості розвитку втоми у операторів БпАК.

Матеріали та методи дослідження. Для виявлення психофізіологічних особливостей розвитку втоми у операторів БпАК було відібрано 225 спеціалістів відповідного фаху віком до 40 років в період проходження стаціонарної лікарсько-льотної експертизи на базі Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону (ВМКЦ ЦР) з урахуванням стану їх здоров’я. Обстеження виконувалось за допомогою програмно-апаратного комплексу для проведення психофізіологічних досліджень «ПФИ-2». Організація та методи обстежень були розроблені на основі теоретичних та практичних підходів.

Результати. З розвитком втоми у операторів БпАК погіршується низка психофізіологічних параметрів. В статті наведено інформацію щодо таких змін за основними досліджуваними показниками та середніми квадратичними відхиленнями відповідних параметрів з урахуванням терміну віддаленості відпустки до моменту обстеження. Серед швидкісних психофізіологічних характеристик відзначено показники функціональної рухливості нервових процесів, врівноваженості, кількості випереджень та запізнень при дослідженні швидкості реакції на рухомий об’єкт з достовірністю р<0,05. Стосовно характеристик орієнтації в просторі та короткочасної зорової пам’яті з достовірністю р<0,05 погіршився показник часу вірної вказівки при дослідженні короткочасної зорової пам’яті. Інша група показників, що представлена середніми квадратичними відхиленнями відповідних параметрів, може свідчити про ступінь мобілізації організму операторів при дослідженні різноманітних психофізіологічних функцій. Причому зменшення величини цього показника свідчить про збільшення рівня мобілізації організму оператора БпАК, тобто про більшу готовність до якісного виконання завдань за призначенням. Так, серед швидкісних психофізіологічних параметрів це підтверджують наступні показники: середнє квадратичне відхилення та характеристика помилок пропуску при дослідженні складної зорово-моторної реакції, функціональна рухливість та сила нервових процесів, врівноваженість при дослідженні швидкості реакції на рухомий об’єкт (р<0,05). Стосовно характеристик орієнтації в просторі та короткочасної зорової пам’яті з достовірністю р<0,05 погіршився показник кількості вірно відтворених геометричних фігур при дослідженні короткочасної зорової пам’яті.

Висновки. Встановлено, що розвиток втоми у операторів БпАК призводить до погіршення низки психофізіологічних характеристик операторів (показники функціональної рухливості нервових процесів, врівноваженості, кількості випереджень та запізнень при дослідженні швидкості реакції на рухомий об’єкт часу вірної вказівки при дослідженні короткочасної зорової пам’яті) та зниження показників рівня мобілізації організму (середнє квадратичне відхилення та характеристика помилок пропуску при дослідженні складної зорово-моторної реакції, функціональна рухливість та сила нервових процесів, врівноваженість при дослідженні швидкості реакції на рухомий об’єкт, кількості вірно відтворених геометричних фігур при дослідженні короткочасної зорової пам’яті). Досить багато досліджених функцій зазнають тільки тенденції до змін, що може свідчити про неоднакову швидкість погіршення психофізіологічних функцій з плином часу. Сформульовано гіпотезу, що зменшення функціональних резервів, супроводжуючих розвиток втоми, викликають в організмі людини такі компенсаторні перебудови, які впливають на зменшення чи збільшення ролі окремих психофізіологічних функцій і підсилюють їх зв’язність (коефіцієнт кореляції при цьому становить 0,72). Доведено, що найінтенсивнішій трансформації при розвитку втоми підлягають більш складні функції організму (латентний період при дослідженні простої зорово-моторної реакції, латентний період та середнє квадратичне відхилення при дослідженні складної зорово-моторної реакції, кількість вірних вказівок та час помилкової вказівки при дослідженні просторового орієнтування). На початку робочого періоду після відпочинку інформативні психофізіологічні показники детермінують тільки 16% фактору розвитку втоми. У втомлених операторів БпАК інформативні психофізіологічні показники детермінують 53,3% варіації професійно важливих психофізіологічних якостей. Це свідчить про суттєво більший вплив на розвиток стану втоми аналізованих психофізіологічних параметрів (латентний період та кількість пропусків ПЗМР, час вірної вказівки при орієнтуванні у просторі та час помилкової вказівки при дослідженні короткочасної зорової пам’яті).

Ключові слова: оператор безпілотних авіаційних комплексів, психофізіологічні параметри, втома, рівень мобілізації.

Література

 1. Способ профотбора операторов: авт. свід. № 1607777 СРСР: МКИ А 61 В 5/16 / Макаренко Н.В., Кальниш В.В., Сытник Н.И. № 4454516; заяв. 04.07.1988; опубл. 1990, Бюл. № 43.
 2. Білошицький В.І., Гангал А.В., Стукан С.О., Бех С.М. Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України: навч.-метод. посіб. Вид. 2-ге, допов. і переробл. Київ: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2020. 138 с.
 3. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности. Москва: ПЕР СЭ, 2001. 511 с.
 4. Кальниш В.В., Зайцев Д.В. Психофізіологічні особливості трансформації функціонального стану на тлі хронічного стомлення комбатантів у реабілітаційному періоді з урахуванням їх особистісних якостей. Український журнал з проблем медицини праці. Т. 17. № 4(69). С. 225-234. https://doi.org/10.33573/ujoh2021/04/225.
 5. Кальниш В.В., Пашковський С.М., Коваль Н.В., Бомк О.В. Особливості оцінки психофізіологічних характеристик військових льотчиків при здійсненні періодичного контролю їх професійно важливих якостей. Актуальні аспекти військової охорони здоров’я – наукові досягнення молоді: зб. тез доп. наук.-практ. конф. молодих вчених Української військово-медичної академії, м. Київ, 21–22 травня 2021 р. Київ, 2021. Ч. І. С. 125-127.
 6. Кальниш В.В., Пашковський С.М., Коваль Н.В., Слободянюк Д.В. Ефективність реабілітації військовослужбовців після перебування в зоні бойових дій за показниками емоційного вигорання. Актуальні аспекти військової охорони здоров’я – наукові досягнення молоді: зб. тез доп. наук.-практ. конф. молодих вчених Української військово-медичної академії, м. Київ, 21–22 травня 2021 р. Київ, 2021. Ч. І. С. 128-130.
 7. Кальниш В.В., Пашковський С.М., Сергета І.В., Коваль Н.В. Особливості впливу асоційованих зі стресом захворювань на психофізіологічний стан операторів безпілотних авіаційних комплексів. Український журнал військової медицини. 2022. Т. 3, № 3: Додаток: матеріали V наук.-практ. конф. з міжн. участю «Академічні читання імені Володимира Паська в рамках 31-ої Міжнародної медичної виставки «PUBLIC HEALTH 2022» (6 жовтня 2022 р.). С. 37-41
 8. Кальниш В.В., Швець А.В., Пашковський С.М. Характеристика діяльності зовнішніх пілотів безпілотних авіаційних комплексів та їх професійно важливі якості: теоретико-практичні аспекти. Український журнал військової медицини. Т. 2, № 1. С. 38-51. DOI:10.46847/ujmm.2021.1(2)‐038.
 9. Кравчук В.В., Кальниш В.В. Особливості мобілізації резервів адаптації організму льотчиків із різним рівнем розвитку хронічної втоми. Український журнал з проблем медицини праці. 2011. № 1(25). С. 57-62.
 10. Макаренко Н.В. Теоретические основы и методики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов.. Киев: НИИ проблем военной медицины Украинской военно-медицинской академии; 1996. 336 с.
 11. Методики обстежень під час проведення лікарсько-льотної експертизи. Київ: СПД Чалчинська Н.В., 2018. 432 с. ISBN 978-617-7638-00-0.
 12. Петренко О.В. Психологічні аспекти новітніх підходів до забезпечення ефективності наземних екіпажів безпілотних літальних апаратів. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Київ: «ДП Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. Т. Х, Вип. 27. С. 436-450.
 13. Фирсов А.Г. Программно-апаратный комплекс для оценки типологических особенностей центральной нервной системы человека. Кибернетика и вычислительная техника. 2010. Вып. 162. С.28-35.
 14. Шалимов П.Н. Функциональные резервы и функциональная надежность человека. Успехи физиол. наук. 1995. Т. 26, № 1. С. 11-12.
 15. Leblanc J., Ducharme M.B., Thompson M. Study on the Correlation of the Autonomic Nervous System Responses to a Stressor of High Discomfort With Personality Traits. Physiol Behav. 2004. 82, No. 4, P. 647–652. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2004.05.014.
 16. Hansell N.K., Wright M.J., Medland S.E., Davenport T.A., Wray N.R., Martin N.G. and Hickie I.B. Genetic Co-morbidity Between Neuroticism, Anxiety/Depression and Somatic Distress in a Population Sample of Adolescent and Young Adult Twins. Psychol Med. 2012. Vol. 42, No. 6. P. 1249–1260. https://doi.org/10.1017/S
 17. Kalnysh V.V., Pashkovsky S.M. Assessing the Professional Health of Military Pilots by a Set of Professionally Important Qualities. Collection of Scientific Works of the Ukrainian Military Medical Academy. Vol. 50. P. 58-74.
 18. Pankok C., Bass E.J. A Decadal Revisiting of the Assessment of Pilot Control Interfaces for Unmanned Aircraft Systems. Materials of the Annual Meeting of the Society for Human Factors and Ergonomics. 2017. V. 61 (1). P. 63-67. https://doi.org/10.1177/1541931213601482.
 19. Tyssen R., Vaglum P., Grønvold N.T., Ekeberg Ø. The Relative Importance of Individual and Organizational Factors for the Prevention of Job Stress during Internship: a Nationwide and Prospective Study. 2005. Med Teach. 27, No. 8. P. 726–731. https://doi.org/10.1080/01421590500314561.
 20. Yusof Z.Y.M., Hassan W.N.W., Razak I.A., Hashim S.M.N., Tahir M.K.A.M., Keng S.B. Personality Traits and Stress Levels Among Senior Dental Students: Evidence From Malaysia and Singapore. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2016. Vol. 47, No. 6. P. 1353–1365.