You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Прогнозування ризику комбінованого впливу трьохкомпонентного гербіциду Трайдент, ВГ напрацюючих

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.19, №2, 2023


https://doi.org/10.33573/ujoh2023.02.122

Прогнозування ризику комбінованого впливу трьохкомпонентного гербіциду Трайдент, ВГ напрацюючих

Коваленко В.Ф., Донцова Д.О., Пригунова В.В.
Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. В умовах сучасного агровиробництва для боротьби з різноплановими бур’янами, для підвищення ефективності та зменшення витрат, рекомендується використання бакових сумішей гербіцидів або комбінованих препаратів. Щороку на сільськогосподарському ринку збільшується пропозиція складних сумішей пестицидних формуляцій з вмістом двох і більше діючих речовин, що підвищує вірогідність їхнього небезпечного впливу на працюючих.

Мета дослідження – прогнозування ризику професійного комбінованого впливу трибенурон-метилу, флорасуламу та флуметсуламу при застосуванні сумішевої композиції на їхній основі для захисту посівів зернових колосових культур.

Матеріали та методи дослідження. Об’єкти дослідження: комбінований гербіцид Трайдент, ВГ, експериментальні дослідження на лабораторних тваринах з вивчення гострої пероральної токсичності з використанням методу OECD No 423, натурні дослідження з вивчення умов праці при застосуванні гербіциду при обробці хлібних злаків; експозиційні дози трибенурон-метилу, флорасуламу та флуметсуламу, оцінка ризику комплексного (інгаляційного та дермального) впливу діючих речовин на працюючих з використанням прогностичної моделі оцінки ризику; методи експертно-аналітичного дослідження наукової інформації з токсикологічних властивостей.

Результати. На прикладі сумішевої пестицидної композиції на основі трибенурон-метилу (хімічний клас сполук – сульфонілсечовина), флорасуламу та флуметсуламу (хімічний клас сполук – похідні триазолпіримідинів) виявлено, що комбінована дія цих речовин характеризується ефектом потенціювання. Коефіцієнт потенціювання для конкретної сумішевої композиції цих речовин становить 4,76. Комбінований ризик впливу гербіциду Трайдент, ВГ – допустимий Е = 0,296.

Висновки. Зростання частоти застосування багатокомпонентних пестицидних формуляцій несе в собі загрозу можливих проявів потенціювання як одного з найнебезпечніших видів комбінованого впливу. Обґрунтовано необхідність врахування коефіцієнтів потенціювання при вивченні умов праці з використанням комбінованих препаратів на основі діючих речовин з подібною спрямованістю токсичних ефектів. Це підвищить точність і надійність результатів оцінювання професійного ризику та сприятиме розробленню профілактичних заходів щодо попередження шкідливого впливу пестицидів на організм працюючих.

Ключові слова: сумішевий гербіцид, трибенурон-метил, флорасулам, флуметсулам, токсиколого-гігієнічна оцінка, прогнозування комбінованого ризику.

Література

 1. Резистентність шкідливих організмів і шляхи запобігання їй: лекція No 4. Кафедра рослинництва та садівництва ТДАТУ. URL: http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/lekcija-4.rezystentnist-shkidlyvyh-orhanizmiv-i-shljahy-zapobihannja-yij.pdf.
 2. Dubois K. P. Combined Effects of Pesticides. Can Med Assoc J. 1969. Vol. 100 (4). P. 173–179. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1945689/pdf/canmedaj01301-0035.pdf.
 3. Pesticides – The Impacts of Pesticides Exposure; ed. Margarita Stoytcheva. Rijeka, Croatia : IntechOpen, 2011. 446 p.
 4. Вавріневич О. П. Гігієнічна оцінка потенційного комбінованого впливу сумішевих фунгіцидів для пра- цюючих. Український журнал з проблем медицини праці. 2015. No 1(42). С. 58–66. https://doi.org/10.33573/ujoh2015.01.058.
 5. Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://mepr.gov.ua/upravlinnya-vidhodamy/derzhavnyj-reyestr-pestytsydiv-i-agrohimikativ-dozvolenyh-do-vykorystannya-v-ukrayini/
 6. Яструб Т. О., Донцова Д. О. Прогнозування ризику комбінованого впливу інсектицидів класу авермектинів та неонікотиноїдів на працюючих. Український журнал з проблем медицини праці. 2021. No 17 (3). С. 151–159. https://doi.org/10.33573/ ujoh2021.03.151.
 7. Martin A. D. A predictive model for the assessment of dermal exposure to pesticides. Prediction of Percutaneous Penetration: Methods, Measurements, Modelling; ed.: R. C. Scott, R. H. Guy, J. Hadgraft. Southampton : IBC Technical Services Ltd, 1990. P. 273–278.
 8. European Food Safety Authority (EFSA). M. Arena, D. Auteri, S. Barmaz et al. Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tribenuron- methyl. EFSA Journal. 2017. Vol. 15, No. 7. P. 4912. URL : https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4912.
 9. European Food Safety Authority. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florasulam. EFSA Journal. 2015. No. 13 (1). P. 3984. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.3984.
 10. Flumetsulam: HED Risk Assessment for the Tolerance Reassessment Eligibility Document (TRED). [PC Code 129016, DP Barcode 306277] / United States Environmental Protection Agency. Office Of Prevention, Pesticides And Toxic Substances. Washington, 2004. 23 p. URL: https://fluoridealert.org/wp-content/pesticides/flumetsulam.health.risk.04.pdf.
 11. Tribenuron-methyl metabolism and the rare Pro197Phe double mutation together with 2,4-D metabolism and reduced absorption can evolve in Papaver rhoeas with multiple and cross herbicide resistance to ALS inhibitors and auxin mimics. C. Palma- Bautista et al. Pesticide Biochemistry and Physiology. 2022. Vol. 188. 105226. https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2022.105226.
 12. CLH report for tribenuron-methyl : Proposal for Harmonised Classification and Labelling. Sundbyberg, Sweden: Swedish Chemicals Agency, 2017. 100 p. URL: https://echa.europa.eu/documents/10162/93a66769-5faf-0dcd-7c96-862851e82079.
 13. ІАС «Аграрії разом». База пестицидів та агрохімікатів. Діюча речовина ФЛОРАСУЛАМ. URL: https://agrarii-razom.com.ua/active-ingredients/florasulam.
 14. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). OECD Guidelines for the Testing of Chemicals.Test No. 423: Acute Oral toxicity – Acute Toxic Class Method. 08 Feb 2002. 14 p. URL: https://ntp.niehs.nih.gov/sites/default/files/iccvam/suppdocs/feddocs/oecd/oecd_gl423.pdf. doi: https://doi.org/10.1787/9789264071001-en.
 15. Звіт про науково-дослідну роботу «Токсиколого- гігієнічна оцінка та результати польових досліджень гербіциду ТРАЙДЕНТ, ВГ (д.р.трибенурон-метил, 428 г/кг + флорасулам, 160 г/кг + флуметсулам, 137 г/кг), заявленого на реєстрацію ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (Україна) для застосуван- ня у сільському господарстві на посівах зернових колосових культур». ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України». 2022. 105 с.
 16. PPDB: Pesticide Properties DataBase / flumet- sulam (Ref: DE 498) / University of Hertfordshire. URL: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/334.htm.
 17. Гігієнічна оцінка потенційного ризику для осіб, задіяних при застосуванні пестицидів у системі хімічного захисту полуниці в умовах особистих селянських господарств. Т. І. Зінченко, І. М. Пельо, С. Т. Омельчук, О. П. Вавріневич. Український журнал з проблем медицини праці. 2016. No 3. С. 71–78. https://doi.org/10.33573/ujoh2016.03.071.