You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості професійної захворюваності у працівників підприємства сучасної гірничодобувної промисловості України

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.19, №1, 2023


https://doi.org/10.33573/ujoh2023.01.021

Особливості професійної захворюваності у працівників підприємства сучасної гірничодобувної промисловості України

Павліченко О.Ф.
Державна установа «Український науково-дослідний інститут промислової медицини», м. Кривий Ріг


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. На сучасному етапі розвитку підприємств гірничорудної промисловості України особливої актуальності набули проблеми оцінки стану здоров’я працівників та рівнів захворюваності, в тому числі на професійну патологію. Ситуація з професійними захворюваннями (ПЗ) в Україні щорічно погіршується. Найбільше ПЗ сталося у галузі добувної промисловості та розробленні кар’єрів – 83,8 % від загальної кількості по Україні. Стан захворюваності й поширеності загальної та професійної патології серед населення працездатного віку, характер зайнятості населення в трудовому процесі формують якість життя та обороноздатність держави. Підприємства гірничодобувної промисловості України, незважаючи на проведення військових дій, продовжують працювати, забезпечуючи її соціально-економічний розвиток. Таким чином, вивчення особливостей ПЗ у працівників підприємств гірничодобувної промисловості є актуальним та своєчасним.

Мета дослідження. Вивчити особливості формування ПЗ у працівників гірничодобувної промисловості.

Матеріали та методи дослідження. Вивчення ПЗ у працівників підприємства гірничодобувної промисловості м. Кривого Рогу виконано за 2017–2021 роки шляхом аналізу «Карт обліку профзахворювань (профотруєнь)». Під час досліджень було вжито заходів щодо збереження медичної таємниці про хворих.

Результати. В структурі професійної патології на перше місце вийшла вібраційна хвороба (31,58 %), на друге – ХОЗЛ (27,19 %), третє – радикупатія (24,56 %). Виявлено відмінність структури ПЗ працівників підприємства від галузі в цілому. Майже половина працюючих отримали одне захворювання (47,14 %), дещо менше – два (45,71 %), решта – три або чотири (4,29 % та 2,86 % відповідно). Декілька діагнозів у однієї особи можуть бути обумовлені як тривалою дією комплексу шкідливих виробничих факторів, так і індивідуальною чутливістю організму до їх дії. Середній вік працівників за період спостереження склав 54,53±0,60 роки, середній стаж – 25,37±0,75 років. Найбільшу кількість ПЗ отримали машиністи екскаватора – 10 осіб (14,29 %) та машиністи конвеєра – 9 осіб (12,86 %), в меншій мірі – машиністи крана та слюсарі чергові – по 5 осіб відповідно (разом 14,28 %), електрогазозварники та водії – по 4 особи (разом 11,42%). Різноманітність професійного складу може свідчити про переважний вплив інших факторів, не притаманних певній професії. Аналіз особливостей ПЗ у воєнний час і післявоєнний період та їх порівняння з довоєнним періодом є перспективним напрямком для подальшого вивчення.

Висновки. В структурі професійної патології на перше місце вийшла вібраційна хвороба (31,58 %), на друге – ХОЗЛ (27,19 %), третє – радикупатія (24,56 %). Відмінність структури ПЗ працівників підприємства від галузі в цілому свідчить про необхідність подальшого поглибленого вивчення причин цієї ситуації та факторів, що їй сприяли. Різноманітність професійного складу працівників може свідчити про переважний вплив факторів, які є спільними для усіх професій. Отримані результати дозволять провести подальший аналіз ПЗ для порівняння даних, а також створити наукове підґрунтя для розробки та впровадження відповідних профілактичних заходів.

Ключові слова: професійні захворювання, працівники, гірничодобувна промисловість.

Література

  1. Нагорна А. М., Гречківська Н. В. Медична допомога працівникам: проблеми та їх вирішення: монографія. Київ: ВД «Авіцена», 2018. 264 с.
  2. Нагорна А. М. Медико-соціальні і демографічні характеристики формування професійної захворюваності в Україні в довоєнний період і в час воєнного стану. Український журнал з проблем медицини праці. Т. 18. № 3 (72). С. 171-180. https://doi.org/10.33573/ujoh2022.03.171
  3. Павленко О. І., Орєхова О. В. Порівняльна характеристика професійної захворюваності на підприємствах добувної промисловості. Український журнал з проблем медицини праці. 2021. Т. 17. № 2 (67). С. 102–109. https://doi.org/10.33573/ujoh2021.02.102
  4. Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health: final report. 2008. URL: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-IER-CSDH-08.1 (дата звернення: 27.02.2023).
  5. Нагорна А. М. Трудовий потенціал в Україні: Медико-соціальні і демографічні характеристики (огляд літератури та власних досліджень). Журнал НАМН України. 2016. Т. 22, № 1. С. 70–79.
  6. Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат відновлює роботу. URL: https://podrobnosti.ua/2460683-krivorzkij-pvdennij-grnicho-zbagachuvalnij-kombnat-vdnovlju-robotu.html (дата звернення: 27.02.2023).
  7. Ковальчук Т. А., Рубцов Р. В. Діагностичне значення біомаркерів запалення у працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень. Український журнал з проблем медицини праці. Т. 18. № 4 (73). С. 277-284. https://doi.org/10.33573/ujoh2022.04.277
  8. Нагорна А. М., Басанець А. В. Біль у спині як медична та соціальна проблема: клініко-епідеміологічний аналіз. Київ: ВД «Авіцена», 2018. 192 с.
  9. Павленко О.І. Аналіз зайнятості працівників підприємств добувної промисловості у шкідливих умовах праці. Український журнал з проблем медицини праці. 2021. Т. 17. № 3 (68).С. 204–210. https://doi.org/10.33573/ujoh2021.03.204