You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оптимізація надання медичного висновку про гостре професійне захворювання на COVID-19 у медичного працівника

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.19, №4, 2023


https://doi.org/10.33573/ujoh2023.04.239

Оптимізація надання медичного висновку про гостре професійне захворювання на COVID-19 у медичного працівника

Капустник В.А., Щербань М.Г., Мельник О.Г.
Науково-дослідний інститут гігієни праці та профзахворювань Харківського національного медичного університету, м. Харків


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. Науково-дослідному інституту гігієни праці та профзахворювань Харківського національного медичного університету (НДІ ГП та ПЗ ХНМУ) надано цільове доручення щодо необхідності розгляду матеріалів закладів охорони здоров’я у зв’язку з постановкою діагнозу гострого професійного захворювання у медичних працівників на COVID-19 і подальшого прийняття медичного висновку лікарською комісією клініки профзахворювань.

Мета дослідження – аналіз та висвітлення досвіду клініки профзахворювань щодо алгоритму розгляду та оцінки матеріалів закладів охорони здоров’я, а також надання медичного висновку про гостре професійне захворювання на COVID-19 у медичних працівників.

Матеріали та методи дослідження. Як матеріали дослідження слугують результати розслідування комісією закладу охорони здоров’я випадків захворювання медичних працівників на COVID-19, а методи дослідження представлені актом санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта, біохімічними та клінічними аналізами показників здоров’я медичного працівника, а також висновками лікаря-профпатолога, лікаря з гігієни праці та лікаря-інфекціоніста.

Результати. У клініці профзахворювань НДІ ГП та ПЗ ХНМУ створена високопрофесійна система етапного індивідуально-колегіального розгляду та оцінки первинних матеріалів закладів охорони здоров’я лікарською експертною комісією, у складі якої працюють консультанти-профпатологи та гігієністи, а також досвідчені лікарі-експерти з проблем профзахворювань. Алгоритм надання медичного висновку лікарською експертною комісією за результатами розгляду та оцінки первинних матеріалів закладів охорони здоров’я про гостре професійне захворювання на COVID-19 у медичних працівників наступний: на першому етапі консультантами лікарями-профпатологами, а потім лікарями-експертами здійснюється індивідуальний розгляд та оцінка наданих матеріалів щодо захворювання медичного працівника; на заключному етапі на засіданні лікарської експертної комісії здійснюється колегіальне обговорення за результатами першого етапу вивчення та оцінки отриманих матеріалів, на основі якого приймається медичний висновок щодо наявності, відсутності чи неможливості встановлення діагнозу гострого професійного захворювання на COVID-19 у медичного працівника.

Висновки. Динаміка захворюваності медпрацівників Харківської області відповідає епідеміологічним тенденціям розвитку та спаду інтенсивності епідемії на коронавірусну інфекцію. Високі рівні захворюваності лікарів, молодших медичних спеціалістів та інших категорій може свідчити про гостру необхідність додаткової уваги як до ступеня захищеності, так і до підвищення ефективності проведення комплексних профілактичних заходів серед цих медпрацівників.

Ключові слова: медичні працівники, лікарська комісія, діагноз на COVID-19, медичний висновок.

Література

 1. Охорона праці в медицині і фармації. В. М. Мо­ роз, І. В. Сергета, Н. М. Фещук, М. П. Олійник. Він­ниця: Нова книга, 2005. 544 с. URL: https://otipb.at.ua/load/okhorona_praci_u_medicini_ta_farmaciji/13­1­0­3920.
 2. Нагорна А. М., Соколова М. П., Кононова І. Г. Професійна захворюваність медичних працівників в Україні як медико­соціальна проблема. Український журнал з проблем медицини праці. 2016. No 2 (47). С. 3–16. https://doi.org/10.33573/ujoh2016.02.003.
 3. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпеки факторів виробничого про­ цесу, тяжкості та напруженості праці: наказ МОЗ України від 08.04.2014 No 248. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0472­14#Text.
 4. Організація розслідування та медико­-статистичні закономірності гострого професійного захворювання COVID­19 у працівників галузі охорони здоров`я України (Перший рік пандемії: 2020­2021). А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик, Л. В. Харчук та ін. Інфекційні хвороби. 2021. No 2 (104). С. 17–28. https://doi.org/10.11603/1681­2727.2021.2.12160
 5. Сисоєнко І. В. Нормативно­правові аспекти регулювання процедури розслідування професійного захворювання на COVID­19. Український журнал з проблем медицини праці. 2022. Т. 18, No 1. С. 3–11. https://doi.org/10.33573/ujoh2022.01.003.
 6. Розвиток епідемічного процесу COVID­19 в Україні. В. І. Задорожна, В. Р. Шагінян, Т. А. Сергеєва, Н. П. Винник. Превентивна медицина. Теорія і практика. 2023. No 1 (1). С. 16–23. URL: https://drive.google.com/file/d/1f_w26mmnt7_Tx5G2vOhHaI81dp2xPeGa/view?pli=1.
 7. Басанець А., Лубянова І., Тімошина Д. Професійна захворюваність в Україні. ДНАОП. URL: https://dnaop.com/article/320.
 8. Нагорна А. М. Трудовий потенціал в Україні: медико­соціальні і демографічні характеристики. Журнал НАМН України. 2016. No 1. С. 70–79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnamnu_2016_22_1_9.
 9. Гудима А. А. Небезпечні інфекційні захворюван­ня у практиці медичних і фармацевтичних працівників. URL: https://svitppt.com.ua/medicina/nebezpechni­infekciyni­zahvoryuvannya­u­praktici­medichnih­i­farmacevtichnih­pracivnikiv.html.
 10. Юрченко І., Савченко І., Буряк О. Професійне вигорання медичних працівників за сучасних умов. Медсестринство. 2020. No 4. С. 11–15. https://doi.org/10.11603/2411­1597.2020.4.11865.
 11. Фактори ризику професійних захворювань медичних працівників (огляд літератури). Л. П. Бод­ нар, А. О. Боб, Р. Я. Боднар та ін. Вісник наукових досліджень. 2018. No 2. С. 6–10. https://doi.org/10.11603/2415­8798.2018.2.8929.
 12. Кравчук В. В., Кальниш В. В., Єна А. І. Синдром «професійного вигорання» як індикатор порушення здоров’я працівників окремих спеціальностей. Охорона здоров’я України. 2005. No 1–2. С. 28–32. URL: http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/ cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ZSMUL&P21 DBN=ZSMUL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0 %B8%D1%88,%20%D0%AF.%20%D0%A4.
 13. Нагорна А. М., Гречківська Н. В. Медична допо­мога працівникам: проблеми та їх вирішення: монографія. Київ: ВД «Авіцена», 2018. 254 с. URL: https://odnb.odessa.ua/vnn/book/3820.