You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Нові підходи до оцінки ризику екологічно та професійно обумовленої патології ендокринної системи

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.17, №2, 2021


https://doi.org/10.33573/ujoh2021.02.110

Нові підходи до оцінки ризику екологічно та професійно обумовленої патології ендокринної системи

Андрусишина І.М., Голуб І.О., Лампека О.Г.
ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН», Київ, Україна


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. В статті відображені сучасні уявлення про методологію оцінки ризику розвитку ендокринної патології за умови експозиції Al, Ag, Cr, Mn. Висвітлені підходи дозволили обґрунтувати референтні рівні вмісту металів у біологічних середовищах дорослого населення та працюючих, які відповідають допустимому рівню ризику для здоров’я за критеріями функціональних змін ендокринної системи.

Мета дослідження. Аналіз сучасного стану нормативно-методичної бази біомоніторингу людини, підходів до процедур оцінки результатів дослідження металів у біологічних середовищах осіб з різним функціональним станом (вік, здорові особи та професійні групи).

Матеріали та методи дослідження В дослідженні були використані біологічні середовища – цільна кров та волосся волонтерів, осіб з встановленою патологією та працюючих. Обстежені склали 3 групи: перша – особи, які не мали ознак у відхиленні здоров’я, в другу ввійшли особи з патологією ендокринної системи та в третю – особи, які мали професійний контакт з металами на виробництві (електрозварювальники). У біологічних середовищах обстежуваних (цільна кров та волосся) визначали вміст 4 хімічних елементів (Al, Ag, Mn, Cr ) за допомогою методу багатоелементного аналізу - оптико-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (ОЕС-ІЗП). Виконана статистична обробка отриманих результатів та побудовані РОК-криві, які вказують на ризик розвитку ендокринної патології в залежності від рівня вмісту металу у біологічному середовищі.

Висновки. Проведені дослідження дали можливість розширити методичні підходи щодо оцінки ризику формування ендокринної патології. Показано, що ризик неспецифічних ефектів ендокринної системи високий за умов впливу Алюмінію та Мангану. Це сприяло обґрунтуванню оптимальних рівнів їхнього вмісту в біологічних середовищах людини та провести оцінку екологічно обумовленого ризику ендокринних розладів у людини.

Ключові слова: важкі метали, есенційні мікроелементи, біологічні середовища, допустимі рівні, ризик ендокринних захворювань.

Література

  1. Оберлис Д. Биологическая роль макро- и микроэлементов у человека и животных [Д.Оберлис, Б.Харланд, А.Скальный]. СПб.: Наука, 2008. 544 с.
  2. Швыряев А.А., Меньшиков В.В. Оценка риска воздействия загрязнения атмосферы в исследуемом регионе: Учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 124 с.
  3. Гигиенические критерии состояния окружающей среды 155 Биомаркері и оценка риска. Концепции и принципы, 1996 ВООЗ 96 с.
  4. Методичні рекомендації з оцінки ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря викидами промислових джерел. А. М. Сердюк, О. І. Турос, О. М. Картавцев та ін. Київ, 2005. 38 с.
  5. Методичні рекомендації (111)72.14/133.14 «Оцінка порушень мінерального обміну у професійних контингентів за допомогою методу атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою» [І.М.Андрусишина, О.Г.Лампека, І.О.Голуб, І.П.Лубянова, Т.Д.Харченко]. К.: Авіцена, 2014. 60 с.
  6. Андрусишина И.Н., Лампека Е.Г., Голуб И.А. Мікроелементози в Україні (до проблеми використання спектральних методів для оцінки екологічно та професійно обумовлених порушень мінерального обміну у людини) // Науковий журнал МОЗ України. 2013. №3 (4). С.136-146
  7. Особливості застосування неінвазивних біологічних субстратів у біомоніторингу експозиції важкими металами на виробництві. В. Ф. Демченко, І. П. Лубянова, І. М. Андрусишина та ін. Український журнал з проблем медицини праці. 2012. № 4. С. 29–35
  8. Toxicity, mechanism and health effects of some heavy metals. M. Jaishankar, T. Tseten, N. Anbalagan et all] // Interdiscip Toxicol. 2014. № 7 (2). Р. 60–72.
  9. Trace elements status in multinodular goiter. B.Giray, J.Arnaud, I.Sayek, [et al.] //J. Trace Elem Med Biol. 2010. Vol. 24(2) P.106-10. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2009.11.003.
  10. Reference values for trace essential elements in the whole blood and serum samples of the adult Serbian population: significance of selenium deficiency. A.Stojsavljević, J.Jagodić, L.Vujotić, [et al.] // Environ Sci Pollut Res Int. 2020. Vol. 27(2) P.1397-1405. https://doi.org/10.1007/s11356-019-06936-8.