You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Наукове обґрунтування групового гігієнічного нормативу кластера сполук алкілбензилдиметиламонію хлориду в повітрі робочої зони

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.18, №2, 2022


https://doi.org/10.33573/ujoh2022.02.107

Наукове обґрунтування групового гігієнічного нормативу кластера сполук алкілбензилдиметиламонію хлориду в повітрі робочої зони

Туркіна В.А., Кузьмінов Б.П., Альохіна Т.А.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. Недостатній рівень регламентації активних діючих субстанцій дезінфікуючих засобів в Україні стримує їхню легалізацію на вітчизняному ринку. Одним зі шляхів рішення даної проблеми є впровадження у практику гігієнічного нормування кластерного підходу.

Мета дослідження – обґрунтувати груповий гігієнічний регламент для кластера бензалконію хлориду (БХ).

Матеріали та методи дослідження. Об’єкт дослідження – гомологи БХ. Дослідження ґрунтуються на аналізі вітчизняних і закордонних наукових публікацій й законодавчих актів щодо токсичних ефектів та гігієнічних регламентів БХ.

Результати. БХ – це суміш гомологів хлористих сполук бензалконію. Співвідношення гомологів у суміші є ключовим при присвоєнні номерів CAS для БХ. Середньосмертельні дози при пероральному надходженні для всіх гомологів БХ є нижчими ніж 500 мг/кг. Шкірне та пероральне всмоктування БХ не перевищує 10 %. БХ не впливає на репродуктивну систему та не викликає порушення неонатального розвитку, не має канцерогенних і мутагенних властивостей. Типові ефекти негативного впливу БХ пов’язані з подразнювальною активністю сполуки. Згідно з регламентом ЄС 1907/2006, речовини, для яких притаманні аналогічні фізико-хімічні, токсикологічні та екотоксикологічні властивості, можна розглядати як кластер. Дані для еталонної речовини кластера дозволяють прогнозувати вплив на здоров’я людини та навколишнє середовище інших речовин цієї групи. У випадку БХ за еталонну речовину вибрано алкіл (C12–С16) диметилбензиламоній хлорид. В Україні для цієї речовини затверджено гігієнічний регламент допустимого вмісту в повітрі робочої зони на рівні 0,5 мг/м3. Керуючись принципом кластерів, доцільно запровадити груповий гігієнічний регламент для всіх гомологів БХ за алкіл (C12–С16) диметилбензиламонію хлоридом.

Висновки. Впровадження концепції кластерного підходу під час розробки допустимого вмісту хімічних сполук у об’єктах довкілля дозволяє запровадити для всіх гомологів БХ груповий гігієнічний регламент у повітрі робочої зони на рівні 0,5 мг/м3.

Ключові слова: алкілбензилдиметиламонію хлорид, бензалконій хлорид, гігієнічний норматив, кластерний підхід, груповий гігієнічний регламент

Література

 1. Відкриті дані. Міністерство охорони здоров’я. URL: https://moz.gov.ua/vidkriti-dani.
 2. Increased Use of Quaternary Ammonium Compounds during the SARS-CoV-2 Pandemic and Beyond: Consideration of Environmental Implications. P. I. Hora et al. Environmental Science & Technology Letters. 2020. Vol. 7, № 9. P. 622–631. https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00437.
 3. U.S. Environmental Protection Agency. US EPA. URL: https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/reregistration/red_G-2_3-Aug-06.pdf.
 4. Додаток VI Регламенту Європейського Парла_менту і Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року. Урядовий портал.URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/es-12722008.pdf.
 5. Influence of alkyl chain length of benzalkonium chloride on acute corneal epithelial toxicity. M. Uematsu et al. Cornea. 2010. Vol. 29, № 11. P. 1296–1301. https://doi.org/10.1097/ICO.0b013e3181dc81b6.
 6. Effect of alkyl chain length of benzalkonium chloride on the bactericidal activity and binding to organic materials. K. Jono et al. Chemical & Pharmaceutical bulletin. 1986. Vol. 34, № 10. P. 4215–4224. https://doi.org/10.1248/cpb.34.4215.
 7. Merianos J. Quaternary Ammonium Antimicrobial Compounds. Disinfection, Sterilisation, and Preservation; ed. by S. Block. 4th ed. USA, 1991. P. 225–255.
 8. Osimitz T. G., Droege W. Quaternary ammonium compounds: perspectives on benefits, hazards, and risk. Toxicology Research and Application. 2021. Vol. 5. P. 239784732110490. https://doi.org/10.1177/23978473211049085.
 9. Metabolism of Benzalkonium Chlorides by Human Hepatic Cytochromes P450. R. P. Seguin et al. Chemical Research in Toxicology. 2019. Vol. 32, № 12. P. 2466–2478. https://doi.org/10.1021/acs.chemrestox.9b00293.
 10. Assessment Report – Alkyl (C12–16) Dimethylbenzyl Ammonium Chloride Product-type 8 (Wood Preservative) European Chemicals Agency. Homepage – ECHA. URL: https://echa.europa.eu/documents/10162/b9030b10-c8af-211b-456a-4f4b11d509b7.
 11. Експериментальне обґ рунтування гігієнічного регламенту алкіл (С12–16) диметилбензиламонію хлориду в умовах виробничого застосування. Б. П. Кузьмінов та ін. Актуальні проблеми профілактичної медицини. 2021. Вип. 21. С. 55–62.
 12. Assessment of respiratory and systemic toxicity of benzalkonium chloride following a 14-day inhalation study in rats. H. Y. Choi et al. Particle and Fibre Toxicology. 2020. Vol. 17, № 1. P. 19. https://doi.org/10.1186/s12989-020-0339-8
 13. Pulmonary Irritation After Inhalation Exposure to Benzalkonium Chloride in Rats. R. Świercz et al. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2008. Vol. 21, № 2. Р. 157–163. https://doi.org/10.2478/v10001-008-0020-1.
 14. Toxic effect in the lungs of rats after inhalation exposure to benzalkonium chloride. R. Świercz et al. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2013. Vol. 26. Р. 647–656. URL: https://doi.org/10.2478/s13382-013-0137-8.
 15. Concentration- and Time-Dependent Effects of Benzalkonium Chloride in Human Lung Epithelial Cells: Necrosis, Apoptosis, or Epithelial Mesenchymal Transition. S. H. Kim et al. Toxics. 2020. Vol. 8, № 1. P. 17. https://doi.org/10.3390/toxics8010017.
 16. Benzalkonium Chloride. A. B. Wentworth et al. Dermatitis. 2016. Vol. 27, № 1. P. 14–20. https://doi.org/10.1097/der.0000000000000160.
 17. Human health hazard assessment of quaternary ammonium compounds: Didecyl dimethyl ammonium chloride and alkyl (C12–C16) dimethyl benzyl ammonium chloride. A. Luz et al. Regulatory Toxicology and Pharmacology. 2020. Vol. 116. P. 104717. https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2020.104717.
 18. Pesticides; Technical Amendment to Data Requirements for Antimicrobial Pesticides. Regulations.gov. URL: https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPP-2018-0668-0004.
 19. Dumas О. Occupational exposure to disinfectants and asthma incidence in U.S. nurses: A prospective cohort study. Am. J. Ind. Med. 2020. Vol. 63, № 1. Р. 44–50. https://doi.org/10.1002/ajim.23067.
 20. Disinfectant Use as a Risk Factor for Atopic Sensitization and Symptoms Consistent With Asthma: an Epidemiological Study. L. Preller et al. Chest. 1997. Vol. 112, № 2. P. 16. https://doi.org/10.1016/s0012-3692(15)53056-0.
 21. Asthma related to cleaning agents: a clinical insight. O. Vandenplas et al. BMJ Open. 2013. Vol. 3, № 9. P. e003568. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2013-003568.
 22. Lakind J. S., Goodman M. Methodological evaluation of human research on asthmagenicity and occupational cleaning: a case study of quaternary ammonium compounds («quats»). Allergy, Asthma & Clinical Immunology. 2019. Vol. 15, № 1. https://doi.org/10.1186/s13223-019-0384-8.
 23. Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів: постанова КМУ від 03.07.2006 № 908. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/908-2006-%D0%BF#Text.
 24. Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони: наказ МОЗ України від 14.07.2020 № 1596. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0741-20#Text.
 25. Регламент (ЄС) № 528/2012 Європейського парламенту і Ради щодо використання біоцидних засобів. ДУ «Інститут громадськго здоров`я ім. О. М. Марзєє ва НАМНУ». URL: http://www.health.gov.ua/docs/presentation/regl528_2012.pdf.
 26. Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume I: Identity of the active substance/physico-chemical properties/analytical methodology – Information Requirements, Evaluation and Assessment. Parts A+B+C. Еcha.europa. URL: https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/bpr_guidance_vols_i_part_abc_en.pdf/31b245e5-52c2-f0c7-04db-8988683cbc4b?t=1648547577294.
 27. Merchel Piovesan Pereira B., Tagkopoulos I. Benzalkonium Chlorides: Uses, Regulatory Status, and Microbial Resistance. Applied and Environmental Microbiology. 2019. Vol. 85, № 13. https://doi.org/10.1128/aem.00377-19.
 28. About List N: Disinfectants for Coronavirus (COVID-19) | US EPA. US EPA. URL: https://www.epa.gov/coronavirus/about-list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19-0.
 29. Biocides & Potential Respiratory Health Outcomes. Home – National Toxicology Program. URL: https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/assessments/noncancer/ongoing/biocides/index.html.
 30. Setting occupational exposure limits for antimicrobial agents: A case study based on a quater nary ammonium compound-based disinfectant. G. S. Dotson et al. Toxicology and Industrial Health. 2020. Vol. 36, № 9. P. 619–633. https://doi.org/10.1177/0748233720970438.
 31. Guidance on grouping of hemicals, second edition. Home page – OECD. URL: https://www.oecd.Org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2014)4&doclanguage=en.
 32. Towards grouping concepts based on new approach methodologies in chemical hazard assessment: the read-across approach of the EU-ToxRisk project. S. E. Escher et al. Archives of Toxicology. 2019. Vol. 93, № 12. P. 3643–3667. https://doi.org/10.1007/s00204-019-02591-7.
 33. Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006. EUR-Lex – Access to European Union law – choose your language. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02006R1907ї-20140410.
 34. Про внесення зміни до Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів: наказ КМУ від 24.06.2022 № 712. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-polozhennya-pro-gigiyenichnu-reglamentaciyu-ta-s712-240622.