You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Інформаційне забезпечення створення Державного реєстру осіб, яким встановлено професійне захворювання або нещасний випадок на виробництві

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.20, №1, 2024


https://doi.org/10.33573/ujoh2024.01.014

Інформаційне забезпечення створення Державного реєстру осіб, яким встановлено професійне захворювання або нещасний випадок на виробництві

Нагорна А.М.
Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. Одним з пріоритетів державної політики в забезпеченні тривалого соціально-економічного розвитку України визначено зниження рівня професійної захворюваності (ПЗ) і нещасних випадків (НВ) на виробництві. Інформаційне забезпечення охорони здоров’я в Україні спрямоване на вирішення перспективних та актуальних проблем щодо збереження здоров’я працюючого населення.

Мета дослідження – створення інформаційної системи обліку та аналізу професійної патології та НВ на виробництві за допомогою розробленої методології на підставі використання концепції Державного реєстру осіб, яким встановлено ПЗ.

Матеріали та методи дослідження. Здійснено узагальнення та аналіз наукових публікацій, нормативно-правових актів, що стосуються реєстру осіб, яким встановлено ПЗ або НВ на виробництві.

Результати. На основі новітніх інформаційних технологій розроблено Державний реєстр професійних захворювань і нещасного випадку на виробництві. Основу його роботи забезпечують системи електронного обліку документації та обмін даними за допомогою використання локальних і глобальних комп’ютерних медичних мереж з чітким виділенням структури, функцій і забезпечення наступності функціонування всіх етапів обробки інформації. Розроблені принципи побудови та зміст завдання для інформаційного забезпечення Державного реєстру професійних захворювань і нещасних випадків на виробництві. Основними завданнями для нього є наступні складові: розробка концепції здійснення заходів щодо створення централізованої системи обліку та реєстрації ПЗ і НВ на виробництві, визначення функціональних характеристик цієї системи, розробка рекомендацій та методологічне забезпечення подальшого розвитку та наукового супроводу системи централізованого обліку та реєстрації ПЗ. Для створення і функціонування Державного реєстру проаналізовано ряд нормативно-правових документів: постанови Кабінету Міністрів України, Закони України та накази Міністерства охорони здоров’я України.

Висновки. На основі нормативно-правової бази України розроблено принципи побудови та зміст завдання для програмного забезпечення Державного реєстру осіб, яким встановлено ПЗ або НВ на виробництві. Створення реєстру пов’язане з реєстрацією, якісною та кількісною оцінкою стану ПЗ і НВ на виробництві в Україні і є передумовою успішного функціонування реєстру в Україні. Це дозволить вийти на якісно новий рівень надання спеціалізованої медичної допомоги працюючим особам шляхом здійснення повного обліку та контролю за наявними професійними захворюваннями, формування груп ризику щодо основних нозологічних форм.

Ключові слова: державний реєстр, професійні захворювання, нещасний випадок, профілактика, інформаційне забезпечення.

Література

 1. Фонд соціального страхування України. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/978178 (дата звернення: 01.04.2022).
 2. Динаміка професійної захворюваності в Україні та досвід Інституту медицини праці НАМН України. Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, М. П. Соколова, І. Г. Кононова. Український журнал з проблем медицини праці. 2013. № 4 (37). С. 11–22. https://doi.org/10.33573/ujoh2013.04.011.
 3. Стан професійної захворюваності в період законодавчих змін в Україні. А. М. Нагорна, М. П. Соколова, П. М. Вітте та ін. Український журнал з проблем медицини праці. 2016. № 1. С. 3–17. https://doi.org/10.33573/ujoh2016.01.003.
 4. Ключко O. M. Медична інформаційна система моніторингу стану здоров’я населення із захистом персональних даних. Медична інформатика та інженерія. 2020. № 1. С. 17–28. https://doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2020.1.11126.
 5. Primova H., Sakiyev T., Nabiyeva S. Development of medical information systems. Journal of Physics: Conference Series. 2020. Vol. 1441. P. 012160. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1441/1/012160.
 6. Коваленко О. С., Козак Л. М., Романюк О. О. Мобільні застосунки у структурі сучасних медичних інформаційних систем. Управляющие системы и машины. 2018. № 4. С. 57–69. https://doi.org/10.15407/usim.2018.04.057.
 7. Інформаційні технології в системі обліку професійних захворювань (огляд літератури та власних досліджень). А. М. Нагорна, Н. К. П’ятниця, П. М. Вітте та ін. Журнал НАМН України. 2015. Т. 21, № 2. С. 228–234.
 8. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 30.04.2022 № 2801-II. Відомості Верховної Ради України. 2022. № 4. C. 19.
 9. Про затвердження Положення про державну службу України з питань праці: постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96. Офіційний вісник України. 2015. № 21. C. 201.
 10. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII {у редакції від 01.01.2022}. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed20220101# (дата звернення: 01.04.2022).
 11. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР {у редакції від 01.01.2022}. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80/ed20220101#Text. (дата звернення: 01.04.2022).
 12. Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації: постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352. Офіційний вісник України. 1998. № 18. С. 101.
 13. Про Державну службу статистики України: Указ Президента України від 22.06.2019 № 419/2019. URL: https://ips.ligazakon.net/document/U396_11 (дата звернення: 01.04.2022).
 14. Концепція державної політики інформатизації охорони здоров’я України. URL: http://uacm.kharkov.ua/ukr/index.shtml?uderpol/ukoncep.htm (дата звернення: 09.07.2022).
 15. Про створення Єдиного інформаційного поля системи охорони здоров’я України: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.1998 № 127. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MOZ187 (дата звернення: 09.07.2022).
 16. Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції інформатизації охорони здоров’я України». URL: https://moz.gov.ua/article/public-discussions-archive/proekt-rozporjadzhennja-kabinetu-ministriv-ukraini-pro-shvalennja-koncepcii-informatizacii-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-ukraini#2. (дата звернення: 12.05.2022).
 17. Про схвалення Концепції розвитку електронної охорони здоров’я: розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 №1671-р. Урядовий кур’єр. 2021. № 12. С. 40.
 18. Деякі питання електронної системи охорони здоров’я: постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 №411. Офіційний вісник України. 2018. № 46. С. 14.
 19. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23.09.1999 №1105-XIV {у редакції від 02.04.2022}. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/ed20220402#Text (дата звернення: 12.05.2022).
 20. Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014–2018 рр.: Закон України від 04.04.2013 № 178-VII{у редакції від 01.01.2015}. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/178-18/ed20150101#Text (дата звернення: 01.04.2022)
 21. Про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337. Офіційний вісник України. 2019. № 34. С. 309.
 22. Про питання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: постанова Кабінету Міністрів України від від 17.01.2000 № 74 {у редакції 17.12.2016}. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74-2000-%D0%BF/ed20161217#Text (дата звернення: 01.04.2022).
 23. Про затвердження переліку професійних захворювань: постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1662. Офіційний вісник України. 2000. № 45. С. 87.