You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Імплементація міжнародних стандартів, ратифікованих Україною, до національного законодавства щодо зниження ризику розвитку професійних захворювань і виробничого травматизму

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.18, №2, 2022


https://doi.org/10.33573/ujoh2022.02.083

Імплементація міжнародних стандартів, ратифікованих Україною, до національного законодавства щодо зниження ризику розвитку професійних захворювань і виробничого травматизму

Нагорна А.М., Огородник А.М.
Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. Після підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ЄС) Україна вживає значних зусиль для імплементації міжнародних рекомендацій і стандартів з безпеки та здоров’я на роботі. У 2018 році Кабінетом Міністрів України затверджено Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні, яка створює підґрунтя для реформування та приведення у відповідність національної системи безпеки та гігієни праці (БГП) до стандартів ЄС та Міжнародної організації праці (МОП). Крім цього, Директиви ЄС з БГП, такі як 2009/104/EC (2009 р.), 89/656/EEC (1989 р.), 89/654/ЄЕС (1989 р.), 89/391/ЄС (1989 р.) та 92/57/ЄЕС (1992 р.), закріплені в чинній нормативно-правовій базі через накази Міністерства соціальної політики України. Однак високі показники нещасних випадків на роботі та професійних захворювань вказують на те, що в Україні ще багато належить зробити, коли йдеться про запобігання професійним ризикам та сприянню безпеці, здоров’ю та добробуту працівників.

Мета дослідження – аналіз та визначення стану імплементації міжнародних Конвенцій та Рекомендацій МОП, Директив ЄС щодо зниження ризику розвитку професійних захворювань і виробничого травматизму.

Матеріали та методи дослідження. Проаналізовані міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти, що регулюють ризики виникнення професійних захворювань і виробничого травматизму в Україні.

Результати. Розглянуті питання імплементації міжнародних стандартів, ратифікованих Україною, до національного законодавства у сфері БГП, а саме зниження ризику розвитку професійних захворювань і виробничого травматизму. Україною ратифіковані Конвенції ЄС у сфері БГП, такі як Конвенція № 155 «Про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище» (1981 р.) та Протокол 2002 року до Конвенції № 155, Конвенція № 150 «Про адміністрацію праці: роль, функції та організація» (1978 р.), Конвенція № 160 «Про статистику праці» (1985 р.), Конвенція № 161 «Про служби гігієни праці» (1985 р.). Однак Україною не ратифікована базова Конвенція МОП № 187 про основи, які сприяють БГП, і відповідна Рекомендація № 197. Директиви МОП імплементовано до національного законодавства у вигляді наказів Міністерства соціальної політики України. Так, з метою імплементації положень Директиви 89/391/ЄЕС Державною службою України з питань праці розроблено проєкт Закону України «Про основи законодавства України з безпеки та гігієни праці». На основі положень Директиви 89/654/ЄЕС розроблено проєкт наказу «Про затвердження Мінімальних вимог щодо охорони здоров’я і безпеки у робочих зонах». У процесі погодження проєкту наказу заінтересованими сторонами визначено, що імплементація Директиви 89/654/ЄЕС можлива виключно після повного впровадження в національне законодавство Директиви 89/391/ЄЕС, оскільки вона є першою окремою Директивою в значенні частини 1 ст. 16 Директиви 89/391/ЄЕС. Директиву 2009/104/ЄС імплементовано в національне законодавство у вигляді наказу «Про затвердження Вимог безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками», Директиву 89/656/ЄЕС – у вигляді наказу «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», Директиву 92/57/ЄЕС – у вигляді наказу «Про затвердження Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»

Висновки. 1. Впровадження положень основних міжнародних нормативно-правових актів у сфері безпеки праці, зокрема, Конвенцій, Рекомендацій МОП та Директив ЄС, у національній правовій системі є необхідним для дієвого регулювання відносин щодо зменшення ризику розвитку професійних захворювань та виробничого травматизму. 2. Сьогодні є необхідним запровадження принципу відповідальності роботодавців за забезпечення безпеки та здоров’я працівників у всіх аспектах, пов’язаних з роботою, у тому числі щодо запобігання професійним ризикам, їх оцінювання, консультацій з працівниками та участі працівників, нагляду за здоров’ям, інформування, а також забезпечення необхідної організації та засобів з суворим дотриманням послідовних та ієрархічних загальних принципів запобігання. 3. Забезпечення поширення сфери дії національного законодавства з БГП на всі галузі діяльності приватного, державного, кооперативного та соціального секторів, а також на всіх роботодавців і працівників за винятком певних особливих галузей державної служби та домашніх працівників; узгодження української системи інспекції праці з міжнародними трудовими нормами та передовою практикою, зокрема, з конвенціями МОП «Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі» 1947 р. № 81 і «Про інспекцію праці в сільському господарстві» 1969 р. № 129. 4. Поліпшення умов праці в Україні фактично потребує наявності не тільки досконалої та сучасної правової бази, а й системи, яка забезпечує застосування й дотримання нормативних актів.

Ключові слова: професійні захворювання, виробничий травматизм, нещасні випадки, імплементація, ратифікація, Конвенції, Директиви, Рекомендації, законодавство України, Міжнародна організація праці

Література

 1. Сахарук І. С. Правові основи забезпечення безпечних та здорових умов праці згідно зі стандартами МОП у ХХІ столітті. Часопис Київського ун-ту права. 2019. № 3. С. 166–171. https://doi.org/10.36695/2219-5521.3.2019.27.
 2. Спасенко Ю. О. Аналіз стану безпеки праці в Україні за методологією МОП. Проблеми економічної теорії. 2014. № 5. С. 77–84.
 3. Івчук Ю. Ю. Щодо питання наближення національного законодавства з охорони праці до міжнародних стандартів у сфері професійної безпеки, гігієни праці. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2021. № 1 (41). С. 11–20. https://doi.org/10.33216/2218-5461-2021-41-1-11-20.
 4. Конвенція від 22.06.1981 № 155 Про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_050#Text (дата звернення: 21.02.2022).
 5. Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці: Закон України № 3988-VI. Про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище № 155 1981 року (2011 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3988-17#Text (дата звернення: 21.02.2022).
 6. Протокол до Конвенції № 155 про безпеку та здоров’я на роботі (2002 р.). URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/genericdocument/wcms_752044.pdf (дата звернення: 21.02.2022).
 7. Конвенція № 150 Про адміністрацію праці: роль, функції та організація 1978 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_024#Text (дата звернення: 22.02.2022).
 8. Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 150 про адміністрацію праці: роль, функції та організація: Закон України 2004 р. № 1967-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1967-15#Text (дата звернення: 22.02.2022).
 9. Конвенція № 160 Про статистику праці. 1985 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_055#Text (дата звернення: 01.02.2022).
 10. Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 160 Про статистику праці: Указ Президії Верховної Ради Української РСР № 9158-XI 1990 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9158-11#Text (дата звернення: 01.02.2022).
 11. Ревенко А. П. Конвенція Міжнародної організації праці № 160 Про статистику праці 1985 року: доцільність повної ратифікації Україною. Статистика України. 2015. № 2. С. 34–37.
 12. Конвенція № 161 Про служби гігієни праці. 1985 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_042#Text (дата звернення: 02.02.2022).
 13. Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 161 Про служби гігієни праці 1985 року: Закон України 2010 р. № 1954-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1954-17#Text (дата звернення: 02.02.2022).
 14. Конвенція № 187 Про основи, які сприяють безпеці та гігієні праці. 2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_515#Text (дата звернення: 02.02.2022).
 15. Рекомендація про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, № 197 від 15.06.2006 № 993_517. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_517#Text (дата звернення: 02.02.2022).
 16. Рекомендация о перечне профессиональных заболеваний, уведомлении о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях и их регистрации. 2002 г. № 194. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r194_ru.pdf (дата звернення: 02.02.2022).
 17. Про схвалення Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні та затвердження плану заходів щодо її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 989-p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/989-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 10.02.2022).
 18. Про запровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки і гігієни праці працівників на виробництві: Директива 89/391/ЄEC Ради Європейських співтовариств.1989 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b23#Text (дата звернення: 17.02.2022).
 19. Шрамко О. Міжнародний аспект правового регулювання безпечних умов праці. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2018. Т. 33 (5). С. 159–162.
 20. Про основи законодавства України з безпеки та гігієни праці: проєкт Закону України. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/legaldocument/wcms_774342.pdf (дата звернення: 17.02.2022).
 21. Директива Ради ЄС № 89/654/ЄЕС від 30.11.1989 щодо мінімальних вимог до безпеки та охорони здоров’я на робочому місці. URL: https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/enhancing-labadmin-ukraine/events/WCMS_627064/lang--uk/index.htm (дата звернення: 29.02.2022).
 22. Про затвердження Мінімальних вимог щодо охорони здоров’я і безпеки у робочих зонах: проєкт наказу Міністерства соціальної політики України. URL: https://dsp.gov.ua/povidomlennia-pro-opryliudnennia-proektu-nakazu-ministerstva-sotsialnoi-polityky-ukrainy-pro-zatverdzhennia-minimalnykh-vymoh-shchodo-bezpeky-ta-okhorony-zdorov-ia-pratsivnykiv-u-robochykh-zonakh/ (дата звернення: 29.02.2022).
 23. Директива № 2009/104/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16.09.2009 стосовно мінімальних вимог щодо безпеки та охорони здоров’я для використання робочого обладнання робітниками при здійсненні професійної діяльності. URL: https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/enhancing-labadmin-ukraine/events/WCMS_627061/lang--uk/index.htm (дата звернення: 29.02.2022).
 24. Про затвердження Вимог безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками: наказ Міністерства соціальної політики України від 28.12.2017 № 2072. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0097-18#Text (дата звернення: 03.03.2022).
 25. О минимальных требованиях к охране здоровья и безопасности при использовании работниками средств индивидуальной защиты на рабочих местах: Директива 89/656/ЕЭС Совета Европейских Сообществ. 1989 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b44#Text (дата звернення: 13.03.2022).
 26. Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці: наказ Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 № 1804. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1494-18#Text (дата звернення: 15.03.2022).
 27. Про деякі аспекти організації робочого часу: Директива 2003/88/ЄС Європейського парламенту та Ради від 04.11.2003. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/http://documents/genericdocument/wcms_749612.pdf (дата звернення: 15.03.2022).
 28. Про обов’язок роботодавця інформувати своїх службовців про умови, що застосовуються до трудового договору чи трудових відносин: Директива 91/533/ЄЕС Європейського парламенту та Ради від 14.10.1991. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=77791 (дата звернення: 17.03.2022).
 29. Про виконання мінімальних вимог безпеки й гігієни праці на тимчасових або рухомих будівельних майданчиках: Директива Ради 92/57/ЄЕС від 24.06.1992. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=47927 (дата звернення: 18.03.2022).
 30. Про затвердження Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках: наказ Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 № 1050. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-17#Text (дата звернення: 18.03.2022).
 31. Про мінімальні вимоги безпеки та здоров’я під час роботи з екранними пристроями: Директива Ради 90/270/ЄЕС від 29.05.1990. URL: http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=66214 (дата звернення: 25.03.2022).
 32. Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями: наказ Міністерства соціальної політики України від 14.02.2018 № 207. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-18#Text (дата звернення: 25.03.2022).
 33. Сантуш А. Узгодження українського законодавства з європейською нормативно-правовою базою з безпеки і гігієни праці: ключові питання. Охорона праці і пожежна безпека. 2019. № 7 (103). С. 6–13.