You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ідентифікація небезпеки для працюючих від комплексного впливу піретроїдних інсектицидів на основі альфа-циперметрину з використанням нових токсикологічних даних

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.18, №1, 2022


https://doi.org/10.33573/ujoh2022.01.052

Ідентифікація небезпеки для працюючих від комплексного впливу піретроїдних інсектицидів на основі альфа-циперметрину з використанням нових токсикологічних даних

Яструб Т.О.
Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. В Україні зареєстровані та знайшли широке застосування в сільському господарстві понад 30 пестицидних препаратів на основі альфа-циперметрину – несистемного інсектициду контактної та кишкової дії, одного з найактивніших ізомерів циперметрину. Виявлені ефекти нейротоксичності для розвитку (developmental neurotoxicity, DNT) стали підґрунтям для перегляду та зниження величин допустимої добової дози (acceptable daily intake, ADI), гострої референтної дози (acute reference dose, ARfD) та допустимого рівня впливу на оператора (acceptable operator exposure level, AOEL).

Мета дослідження – токсиколого-гігієнічна оцінка та ідентифікація небезпеки комплексного (інгаляційного та дермального) впливу альфа-циперметрину в умовах професійного застосування з урахуванням нових токсикологічних даних.

Матеріали та методи дослідження. Об’єкт дослідження – інсектицидні пестициди на основі альфа-циперметрину та умови праці при їхньому застосуванні в сільському господарстві різними методами обробок. Предметом дослідження були експозиційні та поглинені дози альфа-циперметрину, які розраховували з використанням прогностичної моделі оцінки ризику. Характеристику ризику комплексного (інгаляційного та дермального) впливу альфа-циперметрину на працюючих проводили за коефіцієнтом небезпеки (HQ), розрахованим як відношення абсорбованих доз та AOEL. Матеріалами досліджень були також наукові публікації, що стосуються нових токсикологічних ефектів впливу синтетичних піретроїдів, зокрема, альфа-циперметрину, звіти Європейської організації з безпеки харчових продуктів (European Food Safety Authority, EFSA). Використані інформаційно-аналітичний, бібліосемантичний метод, методи системного, порівняльного та контент-аналізу.

Результати. Проведена ідентифікація небезпеки для здоров’я працюючих від комплексного інгаляційного та дермального впливу альфа-циперметрину з урахуванням нових токсикологічних даних. Коефіцієнти небезпеки, розраховані для різних методів обробок, характеризують ризик несприятливого впливу альфа-циперметрину на працюючих як високий. Встановлено, що найбільший внесок у сумарну величину ризику привносить дермальна експозиція. Обґрунтована необхідність прийняття управлінських заходів, направлених на зниження ризику.

Висновки. Застосування методології оцінки ризику при вивченні умов праці з пестицидами дозволяє вчасно ідентифікувати небезпеку при появі нових наукових даних, розробити відповідні регламенти високого рівня захисту та впровадити їх у практику для здійснення якісного післяреєстраційного моніторингу. Важливим є інформування працюючих про ймовірні ризики від впливу альфа-циперметрину та інсектицидів на його основі.

Ключові слова: пестицид альфа-циперметрин, токсикологічна оцінка, оцінка ризику комплексного професійного впливу.

Література

 1. Soderlund D. M. Molecular mechanisms of pyrethroid insecticide neurotoxicity: Recent advances. Arch Toxicol. 2012. № 86. P. 165–181. https://doi.org/10.1007/s00204-011-0726-x.
 2. The in vivo estrogenic and in vitro anti-estrogenic activity of permethrin and bifenthrin. S. M. Brander, G. He, K. L. Smalling et al. Environ Toxicol Chem. 2012. № 31. P. 2848–2855. https://doi.org/10.1002/etc.2019.
 3. Saillenfait A. M., Ndiaye D., Sabate J. P. The estrogenic and androgenic potential of pyrethroids in vitro. Review. Toxicology in vitro: an international journal published in association with BIBRA. 2016. № 34. P. 321–332. https://doi.org/10.1016/j.tiv.2016.02.020.
 4. EUROPEAN COMMISSION. Impact assessment report on criteria to identify EDs. Defining criteria for identifying endocrine disruptors in the context of the implementation of the plant protection products regulation and biocidal products regulation Main report. 2016. Р. 414.
 5. Steroidogenic alterations in testes and sera of rats exposed to formulated fenvalerate by inhalation. U. Mani, F. Islam, A. K. Prasad et al. Human and Experimental Toxicology. 2002. № 21. P. 593–597. https://doi.org/10.1191/0960327102ht298oa.
 6. Perinatal exposure of pregnant rats to cypermethrin delays testicular descent, impairs fertility in f1 male progeny leading to developmental defects in f2 generation. D. Singh, S. Bhagat, P. Raijiwala et al. Chemosphere. 2017. № 185. P. 376–385. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.06.138.
 7. Abreu-Villaca Y., Levin E. D. Developmental neurotoxicity of succeeding generations of insecticides. Environ Int. 2017. № 99. P. 55–77. https://doi.org/10.1016/j.envint.2016.11.019.
 8. Developmental pesticide exposure reproduces features of attention deficit hyperactivity disorder. J. R. Richardson, M. M. Taylor, S. L. Shalat et al. FASEB J. 2015. № 29. P. 1960–1972. https://doi.org/10.1096/fj.14-260901.
 9. Thapar A., Cooper M. Attention deficit hyperactivity disorder. The Lancet. 2016. № 387. P. 1240–1250. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00238-X.
 10. Fluegge K. R., Nishioka M., Wilkins J. R., 3rd. Effects of simultaneous prenatal exposures to organophosphate and synthetic pyrethroid insecticides on infant neurodevelopment at three months of age. J Environ Toxicol Public Health. 2016. № 1. P. 60–73.
 11. Effect of synthetic pyrethroid pesticide exposure during pregnancy on the growth and development of infants. Z. Xue, X. Li, Q. Su et al. Asia Pac J Public Health. 2013. № 25. P. 72S–79S. https://doi.org/10.1177/1010539513496267.
 12. Urinary 3-phenoxybenzoic acid (3-pba) levels among pregnant women in Mexico City: Distribution and relationships with child neurodevelopment. D. J. Watkins, G. Z. Fortenberry, B. N. Sanchez et al. Environ Res. 2016. № 147. P. 307–313. https://doi.org/10.1016/j.envres.2016.02.025.
 13. Процеси вільнорадикального перекисного окислення ліпідів в механізмі дії синтетичних піретроїдів. В. Г. Бардов, О. Б. Леоненко, С. Т. Омельчук, Л. М. Сасинович. Современные проблемы токсикологии. 1999. № 1. С. 37–39.
 14. Харченко О. А., Балан Г. М., Бубало Н. М. Синтетичні піретроїди: механізм дії, гострі отруєння та віддалені наслідки. Єдине здоров’я та проблеми харчування України. 2013. № 1 (38). С. 29–39.
 15. Доповнення до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні / Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України. ТОВ «Юнівест Медіа». 2021. 864 с.
 16. EFSA (European Food Safety Authority). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha-cypermethrin. EFSA Journal. 2018. № 16 (9). P. 5403. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5403.
 17. FAO SPECIFICATIONS AND EVALUATIONSFOR ALPHA-CYPERMETHRIN. URL: http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Specs/Alphacypermethrin09.pdf (дата звернення: 11.01.2022).
 18. Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 8.8.1.2.002-98. Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності. Організація і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за використанням пестицидів і агрохімікатів: зб. осн. законодав. та нормат. докум. Київ, 1999. С. 249–267.
 19. Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001. Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті. Київ, 2001. 242 с.