You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Епідеміологічний аналіз розвитку хвороб системи кровообігу в осіб, евакуйованих з 30-кілометрової Чорнобильської зони відчуження (1992–2022 роки спостереження)

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.19, №3, 2023


https://doi.org/10.33573/ujoh2023.03.189

Епідеміологічний аналіз розвитку хвороб системи кровообігу в осіб, евакуйованих з 30-кілометрової Чорнобильської зони відчуження (1992–2022 роки спостереження)

Капустинська О.А., Прикащикова К.Є., Ярошенко Ж.С., Костюк Г.В., Шевельова В.І., Сировенко В.І., Олепір О.В., Лук’янюк В.О., Полянська В.М., Литвинюк І.В.
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», м. Київ


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. Натепер отримано наукові дані про те, що малі дози іонізуючого опромінення можуть бути фактором ризику розвитку окремих непухлинних захворювань, зокрема, системи кровообігу. Унаслідок аварії на Чорнобильській атомній елекростанції (ЧАЕС) опромінення зазнали не тільки учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, але й населення, евакуйоване зі зони відчуження. Жителі 30-км зони отримали дозове навантаження за відносно короткий період часу. Рівні й характер опромінення цієї категорії дозволили виділити їх в окрему групу ризику й включити до державного регістру осіб, що постраждали в результаті аварії на ЧАЕС.

Мета дослідження – оцінити ризик розвитку непухлинних хвороб системи кровообігу в осіб, евакуйованих з 30-кілометрової зони Чорнобильської зони відчуження, упродовж 1992–2022 років епідеміологічного спостереження.

Матеріали та методи дослідження. Упродовж 1992–2022 років у поліклініці радіаційного реєстру Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України кардіологічне обстеження пройшли 3757 осіб, евакуйовані з 30-кілометрової зони ЧАЕС, зокрема 2750 жінок і 1007 чоловіків віком 18–60 років на дату аварії на ЧАЕС. Евакуйовані особи обстежувалися у віці від (23 ± 5) років до (53 ± 7,34) років (жінки – від 18 до 60 років, чоловіки – від 18 до 49 років). У досліджуваних індивідуальні ефективні дози іонізуючого випромінювання сягали 0,001 Зв ÷ 0, 38 Зв (у жінок – 0,001 Зв ÷ 0,37 Зв, у чоловіків – 0,001 Зв ÷ 0,38 Зв). Уперше виявлені захворювання системи кровообігу реєстрували за міжнародною статистичною класифікацією хвороб десятого перегляду. Епідеміологічні дослідження проведено з використанням основних епідеміологічних показників: структури (С), абсолютного ризику AR з 95% довірчим інтервалом (± СІ 95 %). Статистичну обробку проведено з використанням пакетів програм «Excel–2017».

Результати. У структурі захворювань системи кровообігу лідируючу позицію займає група «інші хвороби серця» (I130–I52), друге місце посідають «хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском» (I110–I15), разом це становить 82,10 %. Із 17,9 % решти реєстрованих хвороб системи кровообігу значна частка належить таким групам: «хвороби артерій, артеріол та капілярів», «ішемічна хвороба серця», «хронічні ревматичні хвороби серця». За статевою належністю досліджуваних особливість розвитку хвороб системи кровообігу є ідентичною з характером розвитку в загальній когорті. У загальній когорті досліджуваних абсолютний ризик AR (± СІ) становив 425,29 (425,34 ÷ 425,85) на 1000 люд.-років спостереження [у жінок – 490,85 (490,54 ÷ 491,15), у чоловіків – 190,41 (190,04 ÷ 190,77)]. Значно нижчим абсолютний ризик розвитку непухлинних хвороб системи кровообігу є в чоловіків (на 1000 люд.-років спостереження), що можливо пояснити молодшим віком чоловіків приблизно на десять років.

Висновки. Вплив радіації під час евакуації населення характеризувався короткостроковою дією малими (до 1 Зв) дозами іонізуючого випромінювання (0,001 Зв ÷ 0, 38 Зв). Високі абсолютні ризики розвитку деяких непухлинних хвороб системи кровообігу в осіб, евакуйованих з Чорнобильської зони відчуження, виявлені за 30-річний післяаварійний період (1992–2022 рр.) за відсутності радіації, що може свідчити про «причинно-наслідкові зв’язки» радіація-ефект.

Ключові слова: евакуйовані особи, хвороби системи кровообігу, структура хвороб, абсолютний ризик розвитку.

Література

  1. Стрес і серцево-судинні захворювання в умовах воєнного стану; за ред. В. М. Коваленка. Київ, 2022. 259 с.
  2. Гржибовський Я. Л., Любінець О. В. Медико-соціальні детермінанти здоров’я (огляд світової літератури). Український медичний часопис. 2020. № 2 (2) (136). III/IV. С. 29–34. https://doi.org/10.32471/umj.1680-3051.136.175646.
  3. Щодо питання глобального тягаря хвороб в Україні. О. М. Дзюба, Л. М. Пазинич, О. Р. Ситенко, Є. М. Кривенко. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2017. № 2 (72). С. 8–13.
  4. Медико-демографические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Н. И. Омельянец, Г. И. Мирецкий, М. М. Сауров, В. Ф. Торбин. Медицинские аспекты аварии на Чернобыльской атомной электростанции: материалы науч. конф., Киев, 11–13 мая 1988. Киев : Здоровья, 1988. С. 187–192.
  5. Эпидемиологические исследования и оценка влияния малых доз ионизирующего излучения на развитие неопухолевых заболеваний у пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС; В. А. Бузунов и др. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2008. Вип. 13. С. 56–67.
  6. Непухлинна захворюваність дорослого населення, евакуйованого з 30-км зони ЧАЕС: динаміка. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання (епідеміологічне дослідження). О. Я. Пирогова, В. О. Бузунов, В. А. Цуприков, Т. Є. Домашевська. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2010. Вип. 15. С. 100–113.
  7. Епідеміологічні дослідження кардіо-цереброваскулярних захворювань в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Аналіз впливу радіаційного і нерадіаційних факторів. В. О. Бузунов та ін. Журнал НАМН України. 2016. Т. 22, № 2. С. 153–162.
  8. Стан здоров’я УЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр. В. О. Бузунов, Ю. С. Войчулене, Т. Є. Домашевська та ін. Тридцять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки. Національна доповідь України. Київ, 2016. С. 37–45. URL: https://drive.google.com/file/d/0B1bUIW1YACgZUWlVV2ktbmNKTjg/view?resourcekey=0-hY6nhVjyhrV8dI5410tBJA (дата звернення 01.08.2023).