You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Стан виробничого травматизму в Україні в умовах пандемії COVID-19

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.17, №3, 2021


https://doi.org/10.33573/ujoh2021.03.160

Стан виробничого травматизму в Україні в умовах пандемії COVID-19

Нагорна А.М.1, Савенкова Н.В.2
1Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ
2Державна служба України з питань праці, м. Київ


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. Пандемія Ковід-19 (COVID-19) відобразилася на показниках виробничого травматизму як у світі, так і в Україні. Міжнародна організація праці розробила систему міжнародних трудових норм, які є корисними в сфері праці в контексті кризового реагування на спалах COVID-19. Виконання основних положень цих норм, пов’язаних з охороною праці, захистом окремих категорій працівників, є гарантією того, що роботодавці та органи влади будуть забезпечувати гідну зайнятість в умовах пандемії COVID-19. Роботодавці повинні запобігати виникненню аварійних ситуацій і нещасних випадків (НВ) на виробництві, забезпечувати безпечні робочі місця, механізми, устаткування й процеси, що не загрожують здоров’ю працівника. В Україні в період пандемії з’явились нормативно-правові акти (наказ МОЗ України № 521 (2020) «Про внесення зміни до Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб», які передбачають гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2», що дає можливість відносити в статистичну групу НВ на виробництві.

Мета дослідження – виявлення закономірностей поширеності НВ на виробництві в Україні в умовах пандемії COVID-19.

Матеріали та методи дослідження. В основу методики вивчення поширеності виробничого травматизму було покладено принцип суцільної статистичної вибірки первинних документів, складених на всі випадки вперше виявлених і зареєстрованих в Україні НВ на виробництві в Україні за 2019–2021 роки, за формою Акта Н-1 (у разі, коли НВ визнано таким, що пов’язаний з виробництвом). За даними Державної служби статистики України та Державної служби України з питань праці (Держпраці) проведено аналіз виробничого травматизму за ці роки за видами економічної діяльності, професіями, причинами виникнення. Дані обробляли класичними методами дескриптивної епідеміології.

Результати. За 2020 рік порівняно з 2019 роком кількість НВ збільшилась на 51,3 % за рахунок хворих на COVID-19 у соціально-культурній сфері та торгівлі, у агропромисловому комплексі, транспорті, вугільній промисловості.

Висновки. За 2020 рік до Фонду соціального страхування України, Держпраці надійшло 40 737 повідомлень про НВ/ гострі професійні захворювання (отруєння). Порівняно з 2019 роком кількість таких повідомлень збільшилася в 7 разів, кількість зі смертельним наслідком – на 25,5 % у зв’язку з великою кількістю захворювань на COVID-19 медичних та/або інших працівників. За 2020 рік зареєстровано 6646 (з них 393 – смертельно) потерпілих від НВ/ гострих професійних захворювань на виробництві, на яких складено акти за формою Н-1/П, пов’язані з виробництвом. За 2020 рік порівняно з 2019 роком кількість НВ збільшилась на 51,3 %, кількість смертельно травмованих осіб зменшилась на 4,1 %. За цей період за кількістю НВ на виробництві на перше місце вийшла соціально-культурна сфера, особливо охорона здоров’я з інфікуванням працівників COVID-19. Найбільше за 2020 рік травмувалися робітники таких професій – сестра медична, молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.), водій автотранспортних засобів, лікар загальної практики-сімейний лікар, сестра медична стаціонару. Кількість НВ зі смертельним наслідком на виробництві за галузями нагляду свідчить, що вони також найбільшими є, окрім соціально-культурної сфери та торгівлі, у агропромисловому комплексі, транспорті, вугільній промисловості. НВ зі смертельним наслідком за 2019 рік у своїй більшості сталися з організаційних причин (73 %), з технічних причин – 14 %, через психофізіологічні причини – 13 %. Структура причин НВ зі смертельним наслідком змінилась у 2020 році, значна перевага їх в організаційному та психофізіологічному плані й менше – у технічному плані за рахунок виникнення та перебігу COVID-19. У 2020 році найбільша кількість НВ сталася з організаційних причин (48,7 %), з психофізіологічних причин – 45,3 %, з технічних причин – 6 %. Стаж роботи більше половини середнього терміну розвитку профзахворювань у професії є фактором ризику, а праця у шкідливих умовах для осіб, вік яких становить понад 40 років, є критичною, що потребує розробки та впровадження норм з оцінки та керування професійним ризиком.

Ключові слова: пандемія, Ковід-19, виробничий травматизм, галузі виробництва.

Література

 1. Нормы МОТ и COVID-19 (коронавирус).URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_741046.pdf (дата звернення: 22.06.2021).
 2. Рекомендація Міжнародної організації праці 2017 року щодо зайнятості та гідної праці з метою забезпечення миру і потенціалу протидії (№ 205 від 05.06.2017). URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561474.pdf (дата звернення: 04.06.2021).
 3. Охрана труда в условиях пандемии. Всемирный день охраны труда 28 апреля 2020 года. URL: http://www.mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/files/ILO-SafeDay-COVID-BookletApril14Clean-RUS-1.pdf (дата звернення: 24.06.2021).
 4. Кальниш В. В. Роль распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в формировании стресса и хронического утомления у работающего населения. Український журнал з проблем медицини праці. 2020. T. 16, № 3. С. 173–184. https://doi.org/10.33573/ujoh2020.03.173.
 5. Передбачати, готуватися та реагувати на кризи: інвестуймо зараз у стійкі системи БЗР/ Міжнародне бюро праці. Женева : МОП, 2021. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---rogeneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_783701.pdf (дата звернення: 10.06.2021).
 6. Организация труда в условиях пандемии COVID19: руководство для работодателей. МОП. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_741557.pdf (дата звернення: 10.06.2021).
 7. Комаров А., Зиновьева Т. Пан или пропал. Как пандемия повлияет на уровень травматизма на производствах. URL: https://www.ecopsy.ru/insights/pan-ilipropal-kak-pandemiya-povliyaet-na-uroven-travmatizmana-proizvodstvakh/ (дата звернення: 16.06.2021).
 8. В Беларуси снизилось число случаев производственного травматизма. БелТА. 2021. 27 квітня. URL: https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-sniziloschislo-sluchaev-proizvodstvennogotravmatizma-439062-2021 (дата звернення: 30.06.2021).
 9. Аналіз виробничого травматизму та профілактичної роботи за 1 квартал 2021 року. Фонд соціального страхування України. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/chniv/uk/publish/category/94803 (дата звернення: 18.06.2021).
 10. Аналітична інформація про стан виробничого травматизму та професійної захворюваності в Криворізькому регіоні станом на 1 червня 2020 року. URL: https://grushivska.gr.org.ua/analitychnainformatsiia-pro-stan-vyrobnychoho-travmatyzmu-taprofesiynoi-zakhvoriuvanosti-v-kryvoriz-komu-rehionistanom-na-01-chervnia-2020-roku (дата звернення: 18.06.2021).
 11. Виробничий травматизм та професійна захворюваність на підприємствах міста Олександрії, Олександрійського та Петрівського районів у 2020 році. URL: http://olexrada.gov.ua/socia_obj/citizens_info/vyrobnychyj-travmatyzm-ta-profesijnazahvoryuvanist-na-pidpryyemstvah-mista-oleksandriyioleksandrijskogo-ta-petrivskogo-rajoniv-u-2020-rotsi.html (дата звернення: 18.06.2021).
 12. Травматизм в сільськогосподарському виробництві: основні причини 10.07.2020. URL: https://oppb.com.ua/news/travmatyzm-v-silskogospodarskomu-vyrobnyctvi-osnovni-prychyny (дата звернення: 18.06.2021).
 13. Держпраці запроваджує нові підходи запобігання травматизму. Державна служба України з питань охорони праці. Київ, 2021. URL: http://kiev.dsp.gov.ua/main-news/derzhpratsi-zaprovadzhuienovi-pidkhody-zapobihannia-travmatyzmu/ (дата звернення: 18.06.2021).
 14. Травматизм на виробництві в Україні у 2020 році. Статистична інформація (21 таблиця Exel). Державна служба статистики України. Київ, 2020. URL: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2021/oz_rik/travm_na_vyr_2020.xls (дата звернення: 10.06.2021).
 15. Оперативні дані щодо травматизму в Україні в 2021 році. Державна служба України з питань охорони праці. Київ, 2021. URL: http://kiev.dsp.gov.ua/main-news/derzhpratsi-zaprovadzhuie-novipidkhody-zapobihannia-travmatyzmu (дата звернення: 18.06.2021).