You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Якість і тривалість сну в робочі та вихідні дні і функціональний стан водіїв-далекобійників

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.20, №1, 2024


https://doi.org/10.33573/ujoh2024.01.024

Якість і тривалість сну в робочі та вихідні дні і функціональний стан водіїв-далекобійників

Бобко Н.А., Гадаєва Д.О., Антонюк А.Ю.
Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ


Повна стаття (PDF), АНГЛ

Вступ. Сон – це особливий стан метаболізму, спрямований на самовідновлення організму після «денної роботи» та засвоєння отриманої інформації. Якість сну позитивно пов’язана з характеристиками функціонування організму людини, тоді як тривалість демонструє U-подібні зв’язки. Брак сну у водіїв призводить до підвищеної аварійності на дорогах.

Мета дослідження – виявити зв’язки якості та тривалості сну в робочі та вихідні дні з показниками функціонального стану водіїв-далекобійників.

Матеріали та методи дослідження. Обстежували 87 водіїв-далекобійників 28–67 років (M ± m: 49,9 ± 1,0). Якість сну, фізичну та розумову працездатність, комунікабельність, втому, напруженість, стрес, монотонію оцінювали за 5-бальною шкалою Лайкерта, особистісну тривожність – за Спілбергером-Ханіном, тривалість сну та екстремальних періодів у рейсі – суб’єктивно. Скарги на самопочуття вивчали за допомогою опитувальника В. П. Войтенка. Вимірювали: об’єм талії (ОТ), стегон (ОС), зап’ястя, масу тіла, ріст; АТС, АТД, ЧСС; тривалість затримки дихання на вдиху (тест Штанге); тривалість статичного балансування на лівій нозі (тест Уемури). Розраховували: основний обмін речовин (за формулою Маффіна-Джеора), індекс маси тіла (ІМТ), ОТ/ОС; систолічний об’єм, хвилинний об’єм кровотоку, периферичний опір судин, індекс самооцінки здоров’я (СОЗ), патологічний індекс (ПІ). Дані опрацьовані статистично з використанням кореляції за Пірсоном на рівні p < 0,05.

Результати. Якість сну в робочі дні в середньому за групою водії оцінюють як (4,06 ± 0,08) у. о., у вихідні дні – (4,31 ± 0,07) у. о. Тривалість сну в робочі дні становить (8,29 ± 0,15) год, у вихідні – (9,09 ± 0,17) год, тривалість нічного сну – (7,94 ± 0,15) год і (8,48 ± 0,15) год відповідно. Поліпшення якості сну у вихідні дні супроводжується підвищенням розумової (p < 0,01) і фізичної (p < 0,03) працездатності, комунікабельності (p < 0,05), зниженням відчуття напруження (p < 0,02) та тривалості екстремальних періодів у рейсі (p < 0,03), посиленням відчуття щастя (p < 0,01), почуття спокою, холоднокровності, зібраності (p < 0,05), збільшенням росту (p < 0,03), тривалості статичного балансування (p < 0,01), зниженням кількості скарг на самопочуття (p < 0,01) та хронічної патології (p < 0,01); у робочі дні – зниженням відчуття монотонії (p < 0,05), посиленням відчуття щастя (p < 0,03), збільшенням росту (p < 0,03), зниженням кількості скарг на самопочуття (p < 0,00001) та хронічної патології (p < 0,001). Подовження сну у вихідні дні супроводжується зниженням відчуття втоми (p < 0,05), напруження (p < 0,05), збільшенням значень маси тіла (p < 0,02), росту (p < 0,01), об’єму стегон (p < 0,02) та зап’ястя (p < 0,03), основного обміну (p < 0,01); у робочі дні – зниженням ОТ/ОС (p < 0,02). Подовження нічного сну у вихідні дні супроводжується збільшенням фізичної працездатності (p < 0,04), росту (p < 0,04) та тривалості затримки дихання (p < 0,05), зниженням ІМТ (p < 0,05), зменшенням періодів хандри (p < 0,01); у робочі дні – зниженням ОТ/ОС (p < 0,03). За середньогруповими даними у водіїв реєструється загальне передожиріння (ІМТ = 28,87 у. о. ± 0,51 у. о.), верхня межа абдомінального передожиріння, що межує з ожирінням (ОТ = 101,22 см ± 1,39 см), і суттєво підвищений ризик метаболічних ускладнень (ОТ/ОС = 0,93 у. о. ± 0,01 у. о.).

Висновки. Водії-далекобійники є «довго сплячими», що може відображати несприятливі зміни функціонального стану їхнього організму внаслідок несприятливих умов праці. Водночас збільшення якості та тривалості сну сприяє підвищенню працездатності водія та послаблює формування несприятливих функціональних станів. Поліпшення якості сну сприяє формуванню особистісних якостей, що знижують тривожність, подовження нічного сну – послабленню якостей, які підвищують її, що сприяє забезпеченню професійної надійності водіїв. Поліпшення якості сну супроводжується зменшенням кількості скарг на здоров’я, послабленням формування хронічної патології та поліпшенням кровопостачання головного мозку; подовження нічного сну – поліпшенням кровопостачання організму загалом. Подовження сну у вихідні дні пов’язане з формуванням передожиріння, тоді як подовження нічного сну – сприяє його зменшенню, відновленню висоти міжхребцевих дисків. Якість та тривалість сну у вихідні дні достовірно (p < 0,0004) більше пов’язані з функціональним станом водія, ніж у робочі дні. Якість сну більше ніж тривалість пов’язана з забезпеченням працездатності, здоров’я, кровопостачання організму та мозку, тоді як тривалість сну більше пов’язана з антропометричними даними, обміном речовин та формуванням передожиріння. Загалом, тривалий сон, а також повноцінний сон, особливо – у вихідні дні, що відображає несприятливі явища в життєдіяльності організму, відіграє, безсумнівно, позитивну роль у збереженні здоров’я та працездатності водіїв. Якісний сон, особливо у вихідні дні, у першу чергу важливий для відновлення працездатності та професійної надійності.

Ключові слова: працездатність, комунікабельність, втома, напруження, монотонія, тривожність, ожиріння, кровопостачання організму, кровопостачання мозку, самооцінка здоров’я, сон, нічний сон.

Література

 1. Akerstedt T, Nilsson PM. Sleep as restitution: an introduction. J. Int. Med. 2003;254(1):6-12. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1365-2796.2003.01195.x.
 2. Gale JE, Cox HI, Qian J, et all Disruption of circadian rhythms accelerates development of diabetes through pancreatic beta-cell loss and dysfunction. J. Biol. Rhythms. 2011;26(5):423-33. DOI: https://doi.org/10.1177/0748730411416341.
 3. Ben Simon E, Rossi A, Harvey AG, Walker MP. Overanxious and underslept. Nat Hum Behav. 2020;4(1):100-10. DOI: https://doi.org/10.1038/s41562-019-0754-8.
 4. Yin S, Wang J, Bai Y, Yang Z, Cui J, Wang J. Association between sleep duration and kidney stones in 34 190 American adults: A cross-sectional analysis of NHANES 2007-2018. Sleep Health. 2022;8(6):671-7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sleh.2022.08.003.
 5. Sabia S, Fayosse A, Dumurgier J, van Hees VT, Paquet C, Sommerlad A, Kivimäki M, Dugravot A, Singh-Manoux A. Association of sleep duration in middle and old age with incidence of dementia. Nat Commun. 2021;12(1):2289. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-22354-2.
 6. Dong L, Xie Y, Zou X. Association between sleep duration and depression in US adults: A cross-sectional study. J Affect Disord. 2022;296:183-8. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.09.075.
 7. Bacaro V, Ballesio A, Cerolini S, Vacca M, Poggiogalle E, Donini LM, Lucidi F, Lombardo C. Sleep duration and obesity in adulthood: An updated systematic review and meta-analysis. Obes Res Clin Pract. 2020;14(4):301-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.orcp.2020.03.004.
 8. Li J, Cao D, Huang Y, Chen Z, Wang R, Dong Q, Wei Q, Liu L. Sleep duration and health outcomes: an umbrella review. Sleep Breath. 2022 Sep;26(3):1479-501. DOI: https://doi.org/10.1007/s11325-021-02458-1.
 9. He J, Fan Y, Zhang L, Li C, Guo F, Zhu J, Guo P, Zhang B, Zhang M, Zhang M. Habitual night sleep duration is associated with general obesity and visceral obesity among Chinese women, independent of sleep quality. Front Public Health. 2023;11:1053421. DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1053421.
 10. Beccuti G, Pannain S. Sleep and obesity. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2011;14(4):402-12. DOI: https://doi.org/10.1097/MCO.0b013e3283479109.
 11. Krause AJ, Vallat R, Simon EB, Walker MP. Sleep Loss Influences the Interconnected Brain-Body Regulation of Cardiovascular Function in Humans. Psychosom Med. 2023 Jan 1;85(1):34-41. DOI: https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000001150.
 12. Li M, Wang N, Dupre ME. Association between the self-reported duration and quality of sleep and cognitive function among middle-aged and older adults in China. J Affect Disord. 2022;304:20-7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.02.039.
 13. Denison HJ, Jameson KA, Sayer AA, Patel HP, Edwards MH, Arora T, Dennison EM, Cooper C, Baird J. Poor sleep quality and physical performance in older adults. Sleep Health. 2021;7(2):205-11. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sleh.2020.10.002.
 14. Åkerstedt T, Bellocco R, Widman L, Eriksson J, Ye W, Adami H-O, Lagerros YT. The association of short and long sleep with mortality in men and women. J Sleep Res. 2024 Apr;33(2):e13931. DOI: https://doi.org/10.1111/jsr.13931.
 15. Krittanawong C, Tunhasiriwet A, Wang Z, Zhang H, Farrell AM, Chirapongsathorn S, Sun T, Kitai T, Argulian E. Association between short and long sleep durations and cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2019;8(8):762-70. DOI: https://doi.org/10.1177/2048872617741733.
 16. Åkerstedt T, Trolle-Lagerros Y, Widman L, Ye W, Adami H.-O, Bellocco R. Sleep duration and mortality, influence of age, retirement, and occupational group. J Sleep Res. 2022;31(3):e13512. DOI: https://doi.org/10.1111/jsr.13512.
 17. Li X, Huang D, Liu F, Li X, Lv J, Wu Q, Zhao Y. Sleep Characteristics and Cancer-Related Outcomes: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-Analyses of Observational Studies. J Clin Med. 2022 Dec 8;11(24):7289. DOI: https://doi.org/10.3390/jcm11247289.
 18. Ben Simon E, Walker MP. Sleep loss causes social withdrawal and loneliness. Nat Commun. 2018 Aug 14;9(1):3146. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-018-05377-0.
 19. Dula CS, Adams CL, Miesner MT, Leonard RL. Examining relationships between anxiety and dangerous driving. Accid Anal Prev. 2010;42(6):2050-6. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aap.2010.06.016.
 20. Tolstova YuN. [One-dimensional scaling: test tradition in sociology]. Sotsiolohiia: 4M. 1997;(8):54-65. Russian.
 21. Leonova AB. [Psychodiagnostics of human functional states]. Moscow: MSU;1984. 200 p.
 22. Karelin AA, editor. [Psychological tests: in 2 vol.]. Moscow: VLADOS; 2002. v.1. 312 p.
 23. 23. World Health Organization. Waist Circumference and Waist–Hip Ratio: Report of a WHO Expert Consultation. Geneva, 8–11 December 2008 [Internet]. Geneva, Switzerland: WHO; 2011 [cited 2024 Mar 22]. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44583/9789241501491_eng.pdf?sequence=1
 24. Voitenko VP. [Health of the healthy]. Kyiv: Zdorov'ya; 1991. 248 p. Russian.
 25. Chalmers J, MacMahon S, Mancia G, Whitworth J, Beilin L, Hansson L, Neal B, Rodgers A, Ni Mhurchu C, Clark T. World Health Organization-International Society of Hypertension Guidelines for the management of hypertension. Guidelines sub-committee of the World Health Organization. Clin. Exp. Hypertens. 1999;21(5-6):1009-60.
 26. 26. Buzunov VA. [Production factors and age-related performance]. Kyiv: Zdorov'ya; 1991. 161 p.
 27. Minghelli B, Nunes C, Oliveira R. Body mass index and waist circumference to define thinness, overweight and obesity in Portuguese adolescents: comparison between CDC, IOTF, WHO references. Pediatr Endocrinol Rev. 2014;12(1):35-41.
 28. Kasyanchuk VV. [Nutrition of the adult population and energy consumption depending on the type of labor activity] [Internet]. Sumy State University, Medical Institute; 2021 [cited 2024 Mar 22]. Available from: https://pubhealth.med.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Lecture-5-Basics-of-food-hygiene-and-healthy-eating.ppt. Ukrainian.
 29. [Static balancing. Age standards] [Internet]. Available from: http://beautyaura.ru/articles/health/staticheskaya-balansirovka/. Russian.
 30. [Breath-hold test (Stange test) (Gench test)] [Internet]. Available from: http://vmede.org/index.php?topic=484.0. Russian.
 31. Kiselevska SM, Yevsyukova TV, editors. [Health and biological age: methodological guidelines for students of a special medical group] [Internet]. Kyiv: KNUBA; 2017 [cited 2024 Mar 22]. 27 p. Available from: https://library.knuba.edu.ua/books/36_3_17.pdf. Ukrainian.
 32. Boyko A. [Healthy tests]. Moscow: Rossiyskaya Gazeta; 2003. 202 p. Russian.
 33. Gu M, Liu CC, Hsu CC, Lu CJ, Lee TS, Chen M, Ho CC. Associations of sleep duration with physical fitness performance and self-perception of health: a cross-sectional study of Taiwanese adults aged 23-45. BMC Public Health. 2021;21(1):594. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-021-10636-9.
 34. Yang W, Zhuang Z, Huang P, Zhang M, Wang K, Jiang Y, Zhou H, Yu L. Short sleep time may be the main reason for irregular breakfast to cause overweight-a cross-sectional study. Front Nutr. 2024;11:1310155. DOI: https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1310155.
 35. Eid SW, Brown RF, Maloney SK, Birmingham CL. Can the relationship between overweight/obesity and sleep quality be explained by affect and behaviour? Eat Weight Disord. 2022;27(7):2821-34. DOI: https://doi.org/10.1007/s40519-022-01435-1.
 36. Afsar B, Elsurer R. The relationship between sleep quality and daytime sleepiness and various anthropometric parameters in stable patients undergoing hemodialysis. J Ren Nutr. 2013;23(4):296-301. DOI: https://doi.org/10.1053/j.jrn.2012.06.006.
 37. Li Y, Miao Y, Tan J, Zhang Q. Association of modifiable risk factors with obstructive sleep apnea: a Mendelian randomization study. Aging (Albany NY). 2023;15(23):14039-65. DOI: https://doi.org/10.18632/aging.205288.
 38. Garbarino S. [Sleep disorders and road accidents in truck drivers]. G Ital Med Lav Ergon. 2008;30(3):291-6. Italian.
 39. Obirikorang C, Obirikorang Y, Acheampong E, Anto EO, Toboh E, Asamoah EA, Amakwaa B, Batu EN, Brenya P. Association of Wrist Circumference and Waist-to-Height Ratio with Cardiometabolic Risk Factors among Type II Diabetics in a Ghanaian Population. J Diabetes Res. 2018;2018:1838162. DOI: https://doi.org/10.1155/2018/1838162.
 40. Jahangiri Noudeh Y, Hadaegh F, Vatankhah N, Momenan AA, Saadat N, Khalili D, Azizi F. Wrist circumference as a novel predictor of diabetes and prediabetes: results of cross-sectional and 8.8-year follow-up studies. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98(2):777-84. DOI: https://doi.org/10.1210/jc.2012-2416.
 41. Hingorjo MR, Nisa A. Exploring the Role of Adult Wrist Circumference as a Potential Indicator of Obesity. J Coll Physicians Surg Pak. 2024;34(2):135-40. DOI: https://doi.org/10.29271/jcpsp.2024.02.135.
 42. Mohebi R, Mohebi A, Sheikholeslami F, Azizi F, Hadaegh F. Wrist circumference as a novel predictor of hypertension and cardiovascular disease: results of a decade follow up in a West Asian cohort. J Am Soc Hypertens. 2014;8(11):800-7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jash.2014.08.010.
 43. Bobko NA, Diordichuk TI. [The evolution of the working conditions of truck drivers in Ukraine during the last decades]. In: [Occupational hygiene and occupational diseases: past, present and future. Proceedings of the scientific and practical conference dedicated to the 100th anniversary of the founding of the Institute of Occupational Medicine (currently the Scientific Research Institute of Occupational Hygiene and Occupational Diseases of KhNMU)]. Kharkiv; 2023. P. 32-36.
 44. Frol'kis VV. [Physiological mechanisms of aging]. In: Chebotarev DF, Frol'kis VV, editors. [Physiological mechanisms of aging]. Leningrad: Nauka; 1982. 187–97 p.