You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Умови праці робітників основних професій на підприємстві в рекуперації свинцю та оцінка професійного ризику

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.02.021

Луговський С.П., Последніченко І.П.

Умови праці робітників основних професій на підприємстві в рекуперації свинцю та оцінка професійного ризику

Український НДІ промислової медицини МОВ України, м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR

Наведено результати аналізу новітньої технології рекуперації свинцю, що дозволили визначити основні виробничі фактори, що формують умови праці на підприємстві з утилізації відпрацьованих свинцевих акумуляторів. Наведено також результати гігієнічної оцінки умов праці робітників основних професій заводу з рекуперації свинцю за показниками шкідливості і небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, що дозволили визначити і оцінити групові професійні ризики.

Ключові слова: рекуперація свинцю, виробничі фактори, умови праці, професійний ризик

Література

 1. Гігієнічна класифікація праці. Гігієнічні норма­тиви: ГИ 3.3.5-3.3.8: 6.6.1-083-2001: Видання офі­ційне.- К., 2001- 46 с.
 2. Измерение концентрации аэрозолей преиму­щественно фиброгенного действия: Метод, указания № 4436-87: Утв. ГЛ. сан. эпид. упр. М-ва здравоохра­нения СССР 16.12.87.- М.. 1987,- 26 с.
 3. Контроль содержания вредных веществ в воз­духе рабочей зоны: Метод, указания № 3936-85: Утв. ГЛ. сан. эпид. упр. М-ва здравоохранения СССР 26.09.85.-М.. 1985,- 18 с.
 4. Кундієв Ю.І., Нагорна А.М. Професійні захво­рювання, що виникають внаслідок впливу хімічних речовин//Професійне здоров'я в Україні. Епідеміо­логічний аналіз,- К.: Авіцена. 2006,-С. 151-165.
 5. Обзор мирового рынка свинца (www.infogeo.ru/гпеЬа1І8/рге8в/?асІ=8Ік^-&геу=1224. доступ 06.06.2006).
 6. Обзор рынка материалов для производства свинцо­вых аккумуляторных батарей в России (www.infomine.ru/ rus/produc/auto/accu.pdf. доступ 06.06.2006).
 7. Руководство по оценке профессионального рис­ка для здоровья работников. Организационно-мето­дические основы, принципы и критерии оценки. Ру­ководство: Р 2.2. 1755-03.- М.: М3 РФ. 2003.- 23 с.
 8. Трахтенберг И.М., Колесников В.С., Луковенко В.В. Тяжелые металлы во внешней среде: Современные гигиенические и токсикологические аспекты.- Мн.: Навука і тзхніка, 1994,- 285 с.
 9. Document UNEP/CHW/OEWG/2/7 (www.ixisel.int/meeüngs/oewg/oewg2/1-a1r.pdf, доступ 21.01.2006).
 10. Document ЕСЕ/МРРР/AC. 1/2005/9 (www.unece.org/env/documents/2005/pp/ece/ac.1/ece.mp.pp.ac.1.2005.5.rdoc., доступ 21.01.2006)
 11. UN. Globally harmonized system of classification and labeling of chemicals (GHS).- New York and Geneva: United Nations. 2003 (ISBN 92-1-116840-6).- 443 p.