You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Умови праці та ризики виникнення офтальмологічної патології в підземних працівників вугільних шахт

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.03.038

Варивончик Д. В.1,2, Вітовська О. П.3, Благун І. В.3

Умови праці та ризики виникнення офтальмологічної патології в підземних працівників вугільних шахт

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

3 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Вугледобування є однією з пріоритетних економічних галузей України. Умови праці в цій галузі є найшкід- ливішими та небезпечними для здоров’я працівників. Сьогодні ризики виникнення патології органа зору є мало дослідженими серед зазначеного контингенту працівників.

Мета дослідження — визначити ризики виникнення офтальмологічної патології серед підземних працівників вугільних шахт, що знаходяться під впливом шкідливих виробничих факторів.

Матеріали та методи. Вивчено умови праці та офтальмологічну захворюваність серед підземних працівників 16 вугільних шахи (у 2009—2011 рр.; 38,8 тис. осіб). Досліджено показники освітленості та пилового (вугільно-пород­ного) забруднення повітря на робочих місцях 10 професійних груп підземних працівників. Методом епідеміологіч­ного ретроспективного аналізу («випадок — контроль») визначено показники відношення шансів (OR) виникання офтальмологічної патології серед працівників, що були експоновані дослідженими шкідливими факторами вироб­ничого середовища (з перевищенням ГДК/ГДР).

Результати. На підземних працівників вугільних шахт впливають шкідливі виробничі фактори, які мають вплив на зоровий аналізатор: прямої дії — низька штучна освітленість та значний коефіцієнт неоднорідності освітлення; вугільно-породний пил, що містить кристалічний SiO2; опосередкованої дії — метан, вібрація, несприятливий мікроклімат, важкість та напруженість праці. У виникненні офтальмологічної патології в підземних працівників достовірно відіграють роль наступні шкідливі виробничі (OR), а саме: хвороб повік — низька освітленість (2,7), метан (2,6), вугільно-породний пил (2,4), важка праця (2,1); хвороб рогівки — вугільно-породний пил (4,7), низька освітленість (3,6), метан (2,3); хвороб судинної оболонки та сітківки — напружена праця (1,7); ністагму — низька освітленість (16,4), вугільно-породний пил (7,5), метан (4,2); травм ока — низька освітленість (9,9), вугільно-пород­ний пил (9,4), метан (7,7), важкість праці (7,0), вібрація (4,6) (р < 0,05).

Висновки. Отримані дані є підставою для розробки заходів з профілактики виробничо-зумовленої патології в під­земних працівників вугільних шахт і є науковим підґрунтям для подальшого поглибленого клінічного дослідження стану морфо-функціональних змін зорового аналізатора в зазначених працівників.

Ключові слова: вугільна промисловість, підземні умови праці, шкідливі фактори, офтальмологічна патологія, ризики

 

Література

  1. Безвербний П. С. Актуальні питання гігієни праці та стану здоров'я працівників вугільних шахт України / П. С. Безвербний, Г. Ю. Пишнов // Зб. матер. наук.-практ. конференції «Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики професійних захворювань в Україні»: 16 вересня 2016 р., м. Кривий Ріг. - 2016. - С. 53-58.
  2. Варивончик Д. В. Особливості функціонування зорового аналізатора в складних умовах освітленості вугільних шахт / Д. В. Варивончик, І. В. Благун // Зб. наук. праць співроб. НМАПО. Вип. 25. - 2016. - С. 98-104.
  3. Варивончик Д. В. Офтальмологічна захворю­ваність підземних працівників вугільних шахт, за ре­зультатами періодичних медичних оглядів / Д. В. Ва- ривончик, І. В. Благун // Зб. матер. наук.-практ. конференції «Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики професійних захворю­вань в Україні»: 16 вересня 2016 р., м. Кривий Ріг. - 2016. - С. 36-40.
  4. Державна служба статистики України. Стан умов праці найманих працівників у 2015 році : Ста­тистичний бюлетень. - Київ, 2016. - 33 с.
  5. Лібанова Е. М. Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 р.) / Е. М. Лібанова // Вісник Національної академії наук України. - 2015. - № 11. - С. 13-25.
  6. Стан професійної захворюваності в період зако­нодавчих змін в Україні / А. М. Нагорна, М. П. Соко­лова, П. М. Вітте [та ін.] // Укр. журн. з пробл. меди­цини праці. - 2016. - № 1. - С. 3-17.