You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Умови праці шахтарів основних професій вугільних шахт України

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.03.064

Лашко О. М.

Умови праці шахтарів основних професій вугільних шахт України

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Ризик травмування та розвитку професійних захворювань у вуглевидобувній промисловості в 5—10 разів вищий, ніж у інших галузях промисловості. У структурі професійної захворюваності України патологія опорно- рухового апарату займає друге місце, поступаючись лише хворобам бронхо-легеневої системи, і складає її 5 частку, сягаючи 601—604 випадків на рік (2015—2016 рр.). Найрозповсюдженішим захворюванням опорно-рухового апара­ту в шахтарів основних професій є хронічна радикулопатія. Саме умови праці безпосередньо пов’язані з техноло­гією видобутку вугілля й є причиною порушення здоров’я шахтарів, втрати їхньої працездатності та інвалідизації. На жаль, навіть досить ефективні комплекси інженерних заходів у боротьбі з небезпечними факторами виробни­цтва в шахті не завжди забезпечують їхнє зниження до нормативних значень. Основними етіологічними чинника­ми розвитку хронічної радикулопатії в шахтарів є значне фізичне навантаження, тривалий час перебування у вимушеній робочій позі, вимушені нахили тулуба, несприятливий мікроклімат.

Мета дослідження — оцінити умови праці шахтарів основних професій вугільних шахт України та визначити най- небезпечніші чинники виробничого середовища, що призводять до розвитку хронічної попереково-крижової радикулопатії професійного генезу.

Матеріали та методи дослідження. Гігієнічна оцінка основних несприятливих факторів виробничого середовища проводилась на основі досліджень умов праці та трудового процесу на робочому місці 48 шахтарів основних про­фесій (забійник, ГРОВ, прохідник) вуглевидобувної промисловості Донбасу шляхом аналізу санітарно-гігієнічних характеристик та інформаційних довідок їх умов праці.

Висновки. Основними чинниками виробничого середовища, що призводять до розвитку хронічної попереково- крижової радикулопатії в шахтарів основних професій, визначені: важка фізична праця, значне статичне наванта­ження, перебування тривалий час у вимушеній робочій позі, робота в несприятливому мікрокліматі.

Ключові слова: хронічна попереково-крижова радикулопатія, шкідливі умови праці, професійна патологія опорно-рухового апарату

 

Література

  1. Кундієв Ю. І., Нагорна А. М. Професійне здоров'я в Україні. Епідеміологічний аналіз. Київ : Авіцена, 2006. С. 125-141.
  2. Гірничий енциклопедичний словник, у 3 томах; за ред. В. С. Білецького. Донецьк: Східний видавни­чий дім, 2005. 752 с.
  3. Дриженко А. Ю., Шустов О. О. Буре вугілля України: умови залягання та перспективи освоєння. Дніпропетровськ: НГУ, 2015. 332 с.

ORCID ID автора:

Лашко О. М. (ID ORCID 0000-0001-7938-5887).