You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Умови праці в протитуберкульозних закладах України як фактор ризику захворювання на професійний туберкульоз (національне дослідження - 2011 рік)

2(30) 2012

DOI xxxxxxxx

Штанько В. Л.1, 2, Варивончик Д. В.1

Умови праці в протитуберкульозних закладах України як фактор ризику захворювання на професійний туберкульоз (національне дослідження - 2011 рік)

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
Київський міський центральний протитуберкульозний диспансер

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Результати дослідження свідчать, що в протитуберкульозних закладах (ПТЗ) України основними факторами, що підвищують ризик захворювання медичного персоналу на туберкульоз (ТБ), є: незадовільні санітарно- епідеміологічні умови, недотримання гігієнічних нормативів до умов праці, недостатній респіраторний захист персоналу від МЛиЬегсиЫЬ (МБТ), незадовільні санітарно-побутові умови для працівників, недоліки в підготовці та в атестації працівників з режиму роботи із хворими на ТБ. У ПТЗ наявний високий ступінь виробничої біологічної небезпеки, обумовлений ризиком інфікування на робочому місці МБТ і захворюванням персоналу на професійний ТБ.

Ключові слова: туберкульоз, протитуберкульозні заклади, умови праці, медичні працівники, професійні хвороби

Література

 1. Актуальні питання щодо захворюваності туберкульозом медичних працівників / Л. М. Валевська // Всеукр. наук.- практ. конф. «Фактори ризику в умовах праці медичних працівників та розробка пропозицій щодо профілактики професійних та виробничо обумовлених захворювань».- К., 2006.- С. 28.
 2. Балыбина О. А. Инфекционная заболеваемость персонала в ЛПУ / О. А. Балыбина // Матер. междун. конгр.: Стратегия и тактика борьбы с внутрибольничными инфекциями на современном этапе развития медицины.- М., 2006.- С. 30-31.
 3. Бойко И. Б. О состоянии здоровья медицинских работников РФ / И. Б. Бойко, А. В. Сашин // Российск. мед.- биолог, вестн. им. акад. И. П. Павлова.- 2008.- № 3.- С. 40-48.
 4. Болошинов А. Б. Состояние профессиональной заболеваемости медицинских работников в Республике Бурятия / А. Б. Болошинов, Н. В. Мантанова, А. О. Романова // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН.- 2008.- № 3.- С. 49-50.
 5. Горблянский Ю. Ю. Актуальные вопросы профессиональной патологии медицинских работников / Ю. Ю. Горблянский // Матер. выезды. заседай. секц. «Профпатология» проблемн. комис. РАМН «Научные основы медицины труда».- Ростов-на-Дону, 2002.- С. 45-54.
 6. Захворюваність на професійний туберкульоз в Україні (1993-2008 рр.) / Ю. І. Кундієв, Д. В. Варивон- чик, А. М. Нагорна, М. П. Соколова // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2010.- № 2.- С. 3-8.
 7. Перельман М. И. Туберкулез в России / М. И. Перельман // Consilium medicum.- 2001.- Т. 3, № 12.- С. 12-20.
 8. Процюк Р. Г. Сучасні проблеми епідемії туберкульозу в Україні: причини та шляхи її подолання / Р Г Процюк // Здор. Укр.- 2008.- № 16/1.- C. 63-66.
 9. Cole E. Characterization of infectious aerosols in health care facilities: an aid to effective engineering controls and preventive strategies / E. Cole, C. Cook // Am. J. Infect. Control.- 1998.- V. 26, № 4.- P 453-464.
 10. Mullan R. J. Предупреждение туберкулеза, контроль и надзор / R. J. Mullan // Энциклопедия по охране и безопасности труда - Изд. 4-е [эл. рес.] / МОТ.
 11. Nienhaus A. Tuberculosis in healthcare workers / A. Nienhaus // Pneumologie.- 2009.- V. 63, № 1.- P. 23-30.
 12. Parker J. E. Профессионально приобретенные легочные инфекции / J. E. Parker, A. A. Marfin, A. F. Hubbs [et al.] // Энциклопедия по охране и безопасности труда - Изд. 4-е [эл. рес.] / МОТ.