You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Умови праці та захворюваність працівників гірничодобувної промисловості

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.02.017

Орєхова О. В., Павленко О. І., Білик Л. І., Зеркаль Л. І.

Умови праці та захворюваність працівників гірничодобувної промисловості

Український науково-дослідний інститут промислової медицини, м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Комплекс несприятливих виробничих факторів у працівників, що зайняті видобутком залізної руди, призво­дить до значного напруження серцево-судинної, нервово-м’язової та нервової систем. Систематичне напруження основних систем організму призводить до виснаження компенсаторно-пристосувальних механізмів, що є основою зростання рівня вперше виявленої загальної патології та зростання виробничо зумовленої захворюваності.

Мета дослідження — встановити залежність між умовами праці та рівнем, структурою загальних захворювань, що вперше виявляються в працівників гірничодобувної промисловості.

Матеріали та методи дослідження. Гігієнічну оцінку рівня впливу основних несприятливих виробничих факторів проводили на основі досліджень умов праці та трудового процесу на 1460 робочих місцях працівників основних професій гірничодобувної промисловості в 2010—2015 роках. Первинну діагностику загальних захворювань вивча­ли при аналізі заключних актів періодичних медичних оглядів у 2005—2015 роках.

Результати. Проведено комплексні дослідження та надано характеристику умов праці та трудового процесу на всіх етапах видобутку та переробки залізної руди та їхню гігієнічну оцінку. Важливе місце в структурі факторів, що формують здоров’я працюючих, належить умовам праці. Одним з найчисельніших контингентів, що підпадають під дію підвищеного професійного ризику, є працівники гірничо-металургійного комплексу, 75 % яких працюють в умовах, що не відповідають гігієнічним нормативам. Вивчення первинної захворюваності за результатами періо­дичних медичних оглядів показало, що тривалий вплив комплексу основних несприятливих факторів виробничого середовища різної інтенсивності впливає на збільшення в 2,5—2,9 разу первинної захворюваності порівняно з контрольною групою. Перше місце в структурі вперше виявлених загальних захворювань займають хвороби систе­ми кровообігу. У працівників, що зайняті підземним видобутком залізної руди, значне місце займають хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів. У працівників, що зайняті відкритим видобутком залізної руди, переважають соматоформні вегетативні дисфункції та вегето-сенсорні полінейропатії верхніх кінцівок.

Висновки. Доведено, що тривалий вплив комплексу основних несприятливих факторів виробничого середовища різної інтенсивності призводить до збільшення первинної захворюваності, що має пряму залежність від умов праці цих працівників. Проведені дослідження відкривають перспективи для подальших наукових досліджень, спрямо­ваних на категорування професійного ризику залежно від умов праці та розроблення і впровадження профілактич­них заходів, спрямованих на його зниження.

Ключові слова: умови праці, гірничодобувна промисловість, первинна захворюваність

Література

  1. Сучасний стан та шляхи покращення організації та контролю за медичними оглядами працюючих у шкідливих і небезпечних умовах / Нагорна А. М., Кононова І. Г, Гречківська Н. В. [та ін.] // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2014. - № 3 (40). - С. 10-18.
  2. Кундієв Ю. Професійне здоров'я в Україні / Ю. Кундієв, А. Нагорна, В. Чернюк // Охорона праці. - 2007. - № 11. - С. 37-40.
  3. Захарьева С. В. Факторы риска развития АГ у работников машиностроения / Захарьева С. В., Па­сечная Н. А. // Медицина труда и промышленная экология. - 2006. - № 1. - С. 15-20.
  4. Влияние напряженности трудового процесса у работников горнорудной промышленности на раз­витие артериальной гипертензии / О. Ю. Устинова, В. Б. Алексеев, А. Н. Румянцева [и др.] // Медицина труда и промышленная экология. - 2013. - № 11. - 27-31.
  5. Чернюк В. І. Оцінка ризиків здоров'ю та управ­ління ними як проблема медицина праці / В. І. Чер­нюк, П. М. Вітте // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2005. - № 1. - С. 47-53.
  6. Актуальные проблемы проведения предвари­тельных, периодических и дополнительных меди­цинских осмотров работающих во вредных и (или) опасных условиях труда в зависимости от факторов профессионального риска / В. Г Газимова, Н. А. Рос­лая, Е. П. Жовтяк [и др.] // Медицина труда и про­мышленная экология. - 2007. - № 3. - С. 11-14.
  7. Кононова І. Г. Профілактичні попередні та періодичні медичні огляди працівників, які працюють в умовах впливу шкідливих та небезпечних факторів / Кононова І. Г / Додаток до журналу «Охорона праці та пожежна безпека». - 2013. - № 6. - С. 46.
  8. Басанець А. В. Профзахворюваність - актуальна проблема сучасності / Басанець А. В., Лубянова І. П., Тимошина Д. П. // Охорона праці. - 2011. - № 2. - С. 42-45.
  9. Конвенции МОТ База данных международных трудовых стандартов ILOLEX / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm.
  10. ILO. Report. Meeting of experts on the revision of the list occupational diseases (Recommendation № 194), Geneva, 27-30 October 2009. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ilo.org/safework/lang-- en/index.htm.