You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Умови праш і здоров'я робітників взуттєвого виробництва

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.02.031

Моргачова В.І., Кондакова А.Г., Дзигал Н.А., Догадзєва І.І., Дощенко В.М., Горбань Л.Г., Єсін Г.П., Іващенко Н.М., Красільнікова Л.І., Мазурець Т.А., Соловйов Б.Г.

Умови праш і здоров'я робітників взуттєвого виробництва

Міська санітарно-епідеміологічна станція, м. Дніпропетровськ

Повна стаття (PDF), RUS

Проведено комплексну оцінку умов і характеру праці робітників взуттєвого виробництва. За показниками умови праці важкість і напруженість праці основних професійних груп взуттьовиків відноситься до 3 класу 2, 3 ступеня шкідливості. Аналіз результатів медичних оглядів показав, що частіше патологія зустрічається у робітників основних професій, особливо пов’язаних з впливом хімічних речовин. Виявлено недостатній виробничий контроль за умовами праці робітників взуттєвого виробництва. Розроблено методичні рекомендації з організації виробничого контролю на об’єктах, зайнятих виробництвом і реалізацією взуття.

Ключові слова: взуттєве виробництво, шкідливі умови праці, захворюваність робітників, виробничий контроль

Література

 1. Благодарная О.А., Виноградова Л.А., Волкова О.А. и др.//Кожевенно-обувная промышленность.- 1980,-№5,-С. 21-23.
 2. Благодарная О.А., Дьякова Г.А.. Власова Л.А.. Гринберг А.А. //Гйгиена труда.-1985.- №8.- С. 54-56.
 3. Волкова З.А.//Обувная промышленность.- М.. 1967.- Сер.Х. Инф. 3.(97).
 4. Миронов А.И.. Кириллов В.Ф., Бульбулен М.А. и др.//Медицина труда.-2001.-№2.-С. 20-23.
 5. Миронов А.И.//Гйгиена труда.- 1988,- №6.- С. 29.
 6. Бархударян М.С., Улоян С.М.//Медицина тру­да- 2001.-Мб.-С. 38.
 7. Хачатарян Э.А.//Гйгиена труда - 1972 - №2.- С. 54.
 8. Санитарные правила по гигиене труда для обувных предприятий №5047-89.
 9. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99.
 10. Державні санітарні норми виробничої загаль­ної та локальної вібрації ДСНЗ.3.6.039-99.
 11. Санітарні норми виробничого шуму, ультраз­вуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99.
 12. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затв. наказом МОЗ України 27 грудня 2001 р. №528.
 13. Догле Н.В., Юркевич А.Я. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности.- М.. 1984.
 14. Санитарные правила СП. 1.1.1058-01 «Орга­низация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилакти­ческих) мероприятий», утв. Постановлением Главно­го государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. №18.
 15. Висновок державної санітарно-гігієнічної ек­спертизи від 30.08.2002 р. №5.10/31347 «Клеї по- ліуретанові та поліхлоропренові», (Туреччина).
 16. Висновок державної санітарно-гігієнічної ек­спертизи від 27.03.2002 р. №’911 «Клей універ­сальний поліхлоропреновий« (Україна).