You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Шляхи удосконалення професійного психофізіологічного добору та моніторингу професійно важливих якостей спеціалістів, які працюють в умовах з підвищеною небезпекою

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.04.014

Кальниш В. В.

Шляхи удосконалення професійного психофізіологічного добору та моніторингу професійно важливих якостей спеціалістів, які працюють в умовах з підвищеною небезпекою

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Вступ. Праця сучасних фахівців, які працюють в умовах з підвищеною небезпекою, сьогодні є все більше потрібною. Це пов’язано не тільки з тим, що таких видів робіт стає все більше, але й з тим, що працівники, які керують надскладною технікою та технологіями, є унікальними спеціалістами, які спроможні здійснювати свою професійну діяльність за умов необхідності координації функціонування різноманітних складних систем, що в значній мірі ускладнює виконання ними професійних обов’язків. Тому розробка нових підходів до здійснення професійного відбору та моніторингу професійно важливих якостей осіб, які працюють в умовах з підвищеною небезпекою, є актуальною.

Мета дослідження — створення нової парадигми здійснення професійного добору та моніторингу професійно важливих якостей працівника.

Результати. На основі «Гігієнічної класифікації праці...» (2014 р.) запропоновано новий підхід до класифікації видів робіт для здійснення психофізіологічної експертизи осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою. Передбачені шляхи створення інтегральних критеріїв професійної придатності працівників. Позначено комплекс організаційних заходів, спрямованих на удосконалення системи професійного психофізіологічного добору.

Ключові слова: професійний добір, моніторинг професійно важливих якостей, психофізіологічна експертиза, гігієнічна класифікація праці

Література

 1. Бодров В. А. Психология профессиональной при­годности / Бодров В. А. - Москва : ПЕР СЭ, 2001. - 511 с.
 2. Бузунов В. А. Производственные факторы и воз­растная работоспособность / Бузунов В. А. - Ленин­град : Здоровья, 1991. - 160 с.
 3. Методические подходы к оценке психоэмоцио­нальной сферы человека в разных актуальных состоя­ниях / Буцык А. Л., Кальниш В. В., Пышнов Г. Ю. [и др.]. // Медичний форум. - 2015. - № 4 (04). - Ч. І. - С. 37-43.
 4. Введение в военно-авиационную профессию / [Гандер Д. В., Шевченко С. И., Лысаков Н. Д., Лысако- ва Е. Н.]. - Москва : Изд-во ВВИА им. Н. Е. Жуковского, 2008. - 172 с.
 5. Горецкий О. С. Оценка устойчивости организма человека к физической и тепловой нагрузкам и его термоадаптивности / Горецкий О. С., Максимович В. А., Мальцев В. А. // Физиология человека. - 1988. - Т 14, № 5. - С. 23-29.
 6. Горецкий О. С. Оценка устойчивости организма человека на сочетанные тепловую, физическую и эмоциональную нагрузки / Горецкий О. С., Макси­мович В. А., Тищенко Т. Б. // Физиология человека. - 1992. - Т - 18, № 5. - С. 167-170.
 7. Ещенко В. И. Особенности осуществления про­фессиональной ориентации военных врачей / Ещенко В. И., Кальниш В. В. // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2006. - № 3. - С. 37-42.
 8. Єна О. А. Особливості вікової динаміки професійно важливих якостей машиністів локомо­тивів та водіїв вантажного транспорту / Єна О. А., Кальниш В. В. // Актуальные проблемы транспорт­ной медицины. - 2011. - № 4 (26). - С. 50-57.
 9. Єна Т. А. Професійно важливі якості диспетчерів енергосистем / Єна Т А., Кальниш В. В. // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2010. - № 4 (24). - С. 11-20.
 10. Кальниш В. В. Изменение напряжения подси­стем организма у лиц, работающих поименно / Кальниш В. В. // Медицина труда и промышленная экология. - 1994. - № 11. - С.36-39.
 11. Кальниш В. В. К вопросу о совершенствовании гигиенической классификации по оценке напряжен­ности труда / Кальниш В. В. // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2012. - № 2 (30). - С. 79-89.
 12. Кальниш В. В. Психофизиологическая экспер­тиза как ключевое звено профессионального отбора и мониторинга профессионально важных качеств работника / Кальниш В. В. // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2013. - № 1 (30). - С. 79-89.
 13. Кальниш В. Система психофізіологічного забез­печення професійної діяльності // Охорона праці і пожежна безпека. - 2014. - № 12(75). - С. 53-57.
 14. Кальниш В. В. Принципи професійного психо­фізіологічного відбору / Кальниш В. В., Єна А. І. // Гигиена труда. - 2001. - Вып. 32. - С. 131-144.
 15. Кальниш В. В. Изоморфность парадигмы про­фессионального психофизиологического отбора и фундаментальных биологических закономерностей / Кальниш В. В., Ена А. И. // Гигиена труда. - 2003. - № 34, Т 2. - С. 579-600.
 16. Кальниш В. В. Современные направления совер­шенствования профессионального психофизиологи­ческого отбора (обзор литературы) / Кальниш В. В., Ена А. И. // Журнал АМН України. - 2004. - Т. 10, № 2. - С. 368-384.
 17. Кальниш В. В. Современное состояние профес­сионального психофизиологического отбора в Украи­не / Кальниш В. В., Ена А. И. // Медицина труда и промышленная экология. - 2006. - № 3. - С. 12-17.
 18. Кальниш В. Роль деяких специфічних психо- логічно-особистісних якостей у професійній кар'єрі державного службовця: мак'явелізм / Кальниш В., Кальниш Ю. // Вісник Національної академії держав­ного управління при Президентові України. - 2004. - № 1. - С. 77-85.
 19. Формування соціально-політичної поведінки великих груп населення (інформаційно-комуніка­ційні аспекти) / [Кальниш В. В., Кальниш Ю. Г, Недюха М. П., Усаченко Л. М.]. - Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2009. - 234 с.
 20. Ефективність використання моделей методу мозаїчного портрету у професійному психофізіо­логічному відборі / Кальниш В. В., Кац М. Д., Єна А. І., Давиденко О. М. // Доповіді НАНУ. - 2005. - № 2. - С. 163-167.
 21. Кальниш В. В. Оценка степени напряжения гла­зодвигательных мышц пользователей ПЭВМ при рабо­те с видеодисплейными терминалами / Кальниш В. В., Кочина М. Л., Яворский А. В. // Информационное письмо № 133-93. - Вып. 5 от 22.07.93. - 2 с.
 22. Кальниш В. В. К анализу особенностей обеспе­чения работоспособности при монотонной деятель­ности операторов / Кальниш В. В., Красотин Е. В., Пышнов Г Ю. // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2014. - № 2 (39). - С. 29-40.
 23. Характеристика динамики реакций лиц, склон­ных и устойчивых к развитию состояния монотонии при операторской деятельности / Кальниш В. В., Пышнов Г. Ю., Мальцев А. В., Красотин Е. В. // Актуальные проблемы транспортной медицины. - 2014. - № 4. - Т 1 (38-І). - С. 104-114.
 24. Кальниш В. В. Психофизиологические критерии профессионального отбора оперативного персонала энергопредприятий / Кальниш В. В., Сытник Н. И. // Энергетика и электрификация. - 1987. - № 4. - С. 48-50.
 25. Кальниш В. В. Возрастной аспект оценки про­фессиональной пригодности лиц операторских про­фессий / Кальниш В. В., Сытник Н. И. // «Профессио­нально-трудовая реабилитация работников старшего возраста». Материалы I Всес. конф., Киев, 17-19 октября 1989 г. - Киев, 1990. - С. 54-55.
 26. Кальниш В. В. Сравнительный анализ работо­способности оперативного персонала электростанции в условиях 8- и 12-часовой продолжительности рабо­чих смен / Кальниш В. В., Сытник Н. И., Яковина С. А. // Гигиена и санитария. - 1991. - № 7. - С. 34-38.
 27. Особенности адаптивных системных реакций операторов, работающих посменно (по результатам оме­гаметрии) / Кальниш В. В., Сытник Н. И., Яковина С. А., Федоренко С. В. // Физиологический ж. - 1991. - Т 37, № 2. - С.103-107.
 28. Особенности классификации состояния чело- века-оператора средствами нечеткой логики / Кальниш В. В., Фирсов А. Г, Швец А. В., Ещенко А. И. // Кибернетика и вычислительная техника. - 2011. - Вып. 166. - С. 55-67.
 29. Кальниш В. В., Швець А. В. Удосконалення методології визначення психофізіологічних характери­стик операторів / Кальниш В. В., Швець А. В. // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2008. - № 4. - С. 49-54.
 30. Кальниш В. В. Спосіб оцінки граничного інформаційного навантаження при заданому рівні надійності діяльності оператора / Кальниш В. В., Швець А. В. // Патент на корисну модель. - иА 80226 и. - А61В 5/16.- публ. відомостей, 2013. - Бюл. № 10.
 31. Кальниш В. В. Характеристика проявів макіавелізма у керівників цивільних та військових підрозділів / Кальниш В. В., Швець А. В., Салієв А. Ю. // Проблеми військової охорони здоров'я. - 2011.- Вип. 29. - С. 75- 84.
 32. Компанієць О. А. Система забезпечення працездатності осіб льотного складу повітряних сил Збройних Сил України / Компанієць О. А., Нагор- на А. М., Кальниш В. В. // Військова медицина України. - 2013. - № 3. - С. 44-55.
 33. Кулагин Б. В. Основы профессиональной пси­ходиагностики / Кулагин Б. В. - Ленинград : Меди­цина, 1984. - 216 с.
 34. Кундиев Ю. И. Гигиена и физиология труда на тепловых электростанциях / Кундиев Ю. И., Навака- тикян А. О., Бузунов В. А. - Москва : Медицина, 1982. - 221с.
 35. Ластовченко В. Б. Особенности десинхрониза­ции суточных биоритмов операторов при сменном графике работы / Ластовченко В. Б. // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2011. - № 2.- С. 3-10.
 36. Ластовченко В. Б. Напряженность труда опера­торов как фактор десинхронизации суточных биорит­мов организма / Ластовченко В. Б., Ткаченко О. М. // Владикавказский медико-биологический вестник. - 2009. - Т 9, № 15-16. - С. 24-30.
 37. Ластовченко В. Б. Нарушения фазовой струк­туры суточных биоритмов у операторов при сменном труде / Ластовченко В. Б., Ткаченко О. М. // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2009. - № 3 (19).- С. 46-51.
 38. Леонтьев Д. А. Тест жизнестойкости / Леон­тьев Д. А., Рассказова Е. И. - Москва : Смысл, 2006. - 63 с.
 39. Макаренко Н. В., Кальниш В. В., Сытник Н. И. Способ профотбора операторов // А. с. № 1607777 СССР. Заяв. 04.07.88. № 4454516, опубл. в Б. И., 1990, № 43. МКИ А 61 В 5/16.
 40. Основы профессионального психофизиологи­ческого отбора / Макаренко Н. В., Пухов Б. А., Коль- ченко Н. В. [и др.]. - Киев : Наук. думка, 1987. - 244 с.
 41. Навакатикян А. О. Физиологические корреляты работоспособности при умственном труде / Навака- тикян А. О., Кальниш В. В., Ластовченко В. Б. // ДАН Украинской ССР. - 1984. - Сер."Б". - № 1. - С. 70-72.
 42. Навакатикян А. О. Возрастная работоспособ­ность лиц умственного труда / Навакатикян А. О., Крыжановская В. В. - Киев : Здоров'я, 1979. - 207 с.
 43. Наказ МОЗ України від 08.04.2014 № 248, зареєстрований в Мінюсті України 06.05.2014 за № 472/25249 «Гігієнічна класифікація праці за показ­никами шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».
 44. Наказ МОЗ України, Державного комітету по нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 263/121 «Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі».
 45. Пеньков М. А., Кочина М. Л., Кальниш В. В., Яворский А. В. Способ определения функционально­го состояния глазодвигательных мышц / А. с. № 1762893 СССР. Заяв. 16.01.87. № 4182507, опубл. в Б. И., 1992, № 35. МКИ А 61 В 3/00.
 46. Середина Н. В., Шкуренко Д. А. Основы меди­цинской психологии: общая, клиническая и патопси­хология / Середина Н. В., Шкуренко Д. А. - Ростов н/Д : Феникс», 2003. - 512 с.
 47. Шафран Л. М. Теория и практика профессио­нального психофизиологического отбора моряков / Шафран Л. М., Псядло Э. М. - Одесса, 2008. - 292 с.
 48. Tonus asymmetry of oculomotor muscles as an important component of work strain in VDT users / Navakatikyan A. O., Kalnysh V. V., Kochyna M. L., Yavors- ky A. V. // Fourth International Scientific Conference WWDU'94, Milan, Italy October 2-5, 1994. - In: Book of short papers. - Milan. - 1994. - V. 2. - D47-D48.
 49. Network-building behavioral tendencies, range, and promotion speed / Shipilov A., Labianca G., Kalnysh V., Kalnysh Yu. // Social Networks. - 2014. - V. 39. - P. 71-83. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2014.03.006
 50. Networking Behaviors and Social Capital of Ukrai­nian Government Officials / Shipilov A., Labianca J., Kalnysh V., Kalnysh Y. // In Best Papers Proceedings of Academy of Management Annual Conference, Philadelphia (Winner of the OMT Best Paper Award at the Academy of Management Conference in Philadelphia). - 2007. - 5 р. https://doi.org/10.5465/ambpp.2007.26508183