You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Використання підходів біологічного моніторингу в разі гігієнічного регламентування ксенобіотиків

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.01.051

Лалименко О. С.

Використання підходів біологічного моніторингу в разі гігієнічного регламентування ксенобіотиків

Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського Національної академії медичних наук України», м. Харків

Повна стаття (PDF), RUS

Вступ. Сьогодні для визначення стійких причинно-наслідкових зв’язків між впливом несприятливих хімічних факторів та виникненням професійної патології пріоритетним є використання методології біологічного моніторингу. Мета дослідження — визначити та обґрунтувати біомаркери експозиції та ефекту як критерії для біологічного моніторингу антидіабетичного засобу — похідного янтарної кислоти.

Матеріали та методи дослідження. Експерименти проведено на 85 статевозрілих щурах-самцях. Вивчено особливості токсикокінетики за умов одноразового внутрішньошлункового введення водної емульсії субстанції антидіабетичного засобу з твін-80 у дозі 100 мг/кг м. т. Субхронічну дію вивчали за умов внутрішньошлункового (30-разово в дозі 100 мг/кг м. т.) та інтраназального (20-разово в дозах 6,7 та 1,0 мг/мл, що в перерахунку відповідає порогу гострої ^ітас) та хронічної ^ітсЬ) інгаляційної дії) введення субстанції антидіабетичного засобу піддослідним тваринам. Досліджено стан процесів пероксидного окиснення ліпідів, антиоксидантного захисту та метаболізму оксиду азоту. Хроматографічне визначення антидіабетичного засобу та його метаболітів у плазмі крові піддослідних тварин проведено з використанням методу ВЕРХ.

Результати. За умов одноразового впливу антидіабетичного засобу встановлені його основні токсикокінетичні параметри, для сполуки характерне швидке надходження та доволі тривала циркуляція в системному кровотоці, а також переважання процесів біотрансформації основної сполуки над її екскрецією. Встановлено, що концентрація досліджуваної сполуки та її метаболітів (2-ГФСА и Р-ФЕСА) у плазмі крові є тестами/біомаркерами експозиції за    умов субхронічного внутрішньошлункового та інтраназального введення засобу. Біомаркерами ефекту за умов внутрішньошлункової дії антидіабетичного засобу є підвищення рівня ГПЛ сироватки крові, зниження рівнів NO2-/NO3- плазми крові, ГП гемолізату еритроцитів та c-NOS гомогенату печінки. Біомаркерами ефекту інтраназальної дії антидіабетичного засобу є підвищення рівня ГПЛ гомогенату печінки, зниження рівнів NO3-/ NO3- плазми крові, c-NOS та ГП гемолізату еритроцитів.

Висновки. Встановлені та обґрунтовані біомаркери експозиції антидіабетичного засобу (концентрація антидіабетичного засобу та його метаболітів у плазмі крові) та ефекту (рівні ГПЛ, NO3-/NO3-, активність ГП, c-NOS), що є лімітуючими критеріями впливу сполуки на організм та які слід враховувати як додаткові критерії при гігієнічному регламентуванні даного антидіабетичного засобу у повітрі робочої зони для підвищення точності оцінки ризику впливу досліджуваної сполуки на організм працюючих.

Ключові слова: біомоніторинг, біомаркери експозиції та ефекту, антидіабетичний засіб

 

Література

 1. Кундиев Ю. И. Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ / Ю. И. Кун­диев, А. М. Нагорная. - Киев : Авиценна, 2007. - 396 с.
 2. Буров Ю. В. Актуальные эколого-гигиенические проблемы в химико-фармацевтической и биотехноло­гической промышленности / Ю. В. Буров, Г И. Рожнов // Гигиена и санитария. - 1995. - № 4. - С. 21-25.
 3. Химическая опасность в Украине и меры по ее предупреждению / Ю. И. Кундиев, И. М. Трахтенберг // Журнал АМН Украины. - 2004. - № 2. - С. 259-267.
 4. Розвиток фармацевтичного бізнесу в Україні: тенденції та перспективи / О. Л. Шевченко // Маркетинг в Україні. - 2002. - № 3. - С. 20-24.
 5. ВОЗ (Всемирная организация здравоохране­ния). Гигиенические критерии состояния окружаю­щей среды 155. Биомаркеры и оценка риска: концеп­ции и принципы. - Женева : ВОЗ, 1996. - 96 с.
 6. Human Biomonitoring for Environmental Che­micals. Committee on Human Biomonitoring for Envi­ronmental Toxicants. Washington. - National Academies Press, 2006. - 291 р.
 7. ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists). TLVs and BEIs. Based on the Documentations for Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents Biological Exposure Indices.- ACGIH, 1999. -184 p.
 8. ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists). Based on the Documentations of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices.- Cincinnati ACGIH,2005. - 64 p.
 9. DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft). MAK- and BAT-Values. Commission for the investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area . Weinheim VCH Publications, 2005. - 165 p.
 10. Methodology for the Derivation of Occupational Exposure Limits: Key Documentation : official text : [Scientific Committee on Occupational Exposure Limits, June 2013 ]. - European commission, 2013. - 38 p.
 11. WHO (World Health Organization). Biological Monitoring of Chemical exposure in the workplace guidelines. - Geneva : WHO 2005. - 89 p.
 12. Онищенко Г. Г. Гигиеническая индикация последствий для здоровья при внешнесредовой экс­позиции химических факторов / Г Г Онищенко, Н. В. Зайцева, М. А. Землянова. - Пермь : Книжный формат, 2011. - 532 с.
 13. Scott A. J. Occupational health in the pharmaceutical industry: an overview / A. J. Scott // Occup Med (Lond). - 2003 .- V. 53, Issue 6. - Р. 354-356.
 14. Пиотровски Е. Использование кинетики мета­болизма и выведения токсических веществ в реше­нии проблем промышленной токсикологии / Е. Пиот­ровски. - Москва : Медицина, 1976. - 194 с.
 15. Горбенко Н. І. Патогенетичне обґрунтування ефективності похідного янтарної кислоти - фенсук- циналу в терапії цукрового діабету та його судинних ускладнень (експериментальне дослідження) : авто- реф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. біол. наук : 14.01.14 / Горбенко Наталія Іванівна ; Інститут про­блем ендокринной патології ім. В. Я. Данилевського АМН України - Харків, 2004. - 36 с.
 16. Кудря М. Я. Особливості змін функціонально- метаболічних параметрів у щурів за умов інгаляцій­ного впливу антидіабетичного засобу фенсукциналу / М. Я. Кудря, І. А. Палагіна, Ф. А. Колодуб // Проблеми ендокринної патології. - 2005. - № 3. - С. 63-71.
 17. Загальні етичні принципи експериментів на тваринах // Ендокринологія. - 2003. - Т. 8, № 1. - С. 142-145.
 18. МВ 1.1.5-121-2005 Методичні вказівки з обґрунтування ГДК лікарських засобів у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць // МОЗ України; Державна санітарно-епідеміологічна служба. - Київ, 2005. - 30 с.
 19. Плацер З. Определение диеновых конъюгатов и общих гидроперекисей в биологических материалах / З. Плацер, М. Видлакова, Л. Купила // Чехосл. мед. обзор. - 1970. - Т 16, № 1. - С. 30-34.
 20. Asakawa T Colorings conditions of thiobarbituric acid test for detecting lipid hydroperoxides / T Asakawa, S. Matsushite // Lipids. - 1980. - V. 15. - Р. 137-140.
 21. Стальная И. Д. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты / И. Д. Стальная, Т. Г. Гаришвили // Соврем. методы в биохимии. - Москва, 1977. - С. 66-68.
 22. Методы оценки свободнорадикального окисле­ния и антиоксидантной системы организма : метод. рекомендации / Рос. Акад. мед. наук ; [авт. А. В. Ару­тюнян и др.]. - Санкт-Петербург, 2000. - С. 76.
 23. Мишенева В. С. Наличие глютатиона в нор­мальних и опухолевых тканях человека и животных / В. С. Мишенева, Т. А. Горюхина // Вопр. онкологии. - 1968. - Т 14, № 10. - С. 49.
 24. Метод определения активности каталазы / М. А. Королюк, Л. И. Иванова, И. Г. Майорова, В. Е. Токарев // Лаб. дело. - 1988. - № 1. - С. 16-19.
 25. Фотометрический метод определения нитратов и нитритов в биологических жидкостях (инструкция по применению) : утв. М-вом здравоохранения респуб­лики Беларусь 19.03.01. - Витебск : [Б.и.], 2001. - 9 с.
 26. Сумбаев В. В. Влияние ДДТ на активность син­тазы оксида азота в печени, легких и головном мозге крыс / В. В. Сумбаев, И. М. Ясинская // Соврем. пробл. токсикологии. - 2000. - № 3. - С. 3-7.
 27. Гаспаров В. С. Определение белка по связыва­нию с красителем Кумасси бриллиантовым голубым G-250 / В. С. Гаспаров, В. Г. Дегтярь // Биохимия. - 1994. - Т 59, вып. 6. - С. 763-775.
 28. Пакет программного обеспечения для стати­стического анализа StatSoft Statistic 10.0.