You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Застосування вибухових речовин нового покоління, їхня токсичність та екобезпека

3(31) 2012

DOI xxxxxxxx

Павліченко О. Ф.

Застосування вибухових речовин нового покоління, їхня токсичність та екобезпека

ДП «Український НДІ промислової медицини», м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR 

 

У статті обґрунтовано необхідність вивчення питань гігієни праці при підготуванні вибухових робіт на відкритих гірничих розробках з використанням сучасних вибухових матеріалів. Проаналізовано та узагальнено дані щодо здоров’я працівників гірничорудної промисловості залежно від умов праці. Представлено дані з джерел літератури щодо токсичної дії рецептурних компонентів вибухових речовин на лабораторних тваринах в експерименті та людину у виробничих умовах, у тому числі на об’єктах, умови праці на яких характеризуються схожими факторами виробничого середовища. Професійний контакт зі складовими компонентами вибухових речовин супроводжується розвитком ряду патологічних змін в організмі; в осіб, що працюють у зазначених умовах, відмічаються збільшення частоти та тривалості захворювань. Розглянуто й узагальнено особливості впливу вибухових речовин та продуктів їхнього вибухового розкладання на довкілля.

Ключові слова: умови праці, стан здоров’я, вибуховики, вибухові речовини, екологічна безпека

Література

 1. Козловская Т Ф. Пути снижения уровня экологической опасности в районах добычи полезных ископаемых открытым способом / Т Ф. Козловская, Н. Чебенко // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського.- 2010.- № 6 (65).- Частина 1.- 163-168.
 2. Поплавський В. А. Джерела небезпеки для навколишнього середовища під час поводження з вибуховими матеріалами / В. А. Поплавський // Інформаційний бюлетень з промислової безпеки.- 2009.- № 1 (13).- С. 21-27.
 3. Поплавський В. А. Характеристика чинників небезпеки конверсійних і промислових вибухових речовин / В. А. Поплавський // Інформаційний бюлетень з промислової безпеки.- 2006.- № 4.- С.29-45.
 4. Опыт применения бестротиловых эмульсионных взрывчатых веществ марки «ЕРА» на взрывных работах при заряжании скважин механизированным способом с использованием смесительно-зарядных машин / Л. Н. Шиман, Е. Б. Устименко, Л. И. Подкаменная [и др.] // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського.- 2007.- № 5 (46).- Частина 1.- С. 113-117.
 5. Устименко Е. Б. Особенности свойств ЭВВ для безопасного применения их при взрывных работах / Е. Б. Устименко, Л. Н. Шиман, А. Л. Кириченко // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського.- 2009.- № 2 (55).- Частина 1.- С. 86-89.
 6. Гуменнік І. Л. Вплив діаметра свердловинних зарядів на якість вибухового руйнування гірських порід в умовах переходу від штатних гранульованих на емульсійні вибухові речовини / І. Л. Гуменнік, О. П. Стрілець // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського.- 2009.- № 6 (59).- Частина 1.- С. 155-158.
 7. Оценка общей и профессиональной заболеваемости на предприятиях горнорудной промышленности Казахстана / Ж. Е. Баттакова, А. А. Исмаилова, З. К. Султанбеков [и др.] // Медицина труда и промышленная экология.- 2008.- № 2.- С. 1-5.
 8. Федина И. Н. Оценка риска формирования патологии органов дыхания у промышленных рабочих / И. Н. Федина, И. А. Журихина, А. В. Гаврилов // Гигиена и санитария.- 2010.- № 1.- С. 67-68.
 9. Жеглова А. В. Профессиональный риск и критерии нарушения здоровья работников горнорудной промышленности / А. В. Жеглова // Медицина труда и промышленная экология.- 2009.- № 5.- С. 14-18.
 10. Гигиеническая оценка трудовой деятельности работников, занятых открытой добычей и обогащением хромовой руды / М. К. Жалимбетов, Ж. Жарылкасын, Е. Н. Сраубаев [и др.] // Медицинатруда и промышленная экология.- 2008.- № 2.- С.11-14.
 11. Аскарова З. Ф. Заболеваемость работников горно-обогатительного предприятия по результатам углубленных медицинских осмотров / З. Ф. Аскарова, Э. Р. Шайхлисламова, А. Х. Хусаинова // Медицина труда и промышленная экология.- 2008.- № 5.- С. 19-23.
 12. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні та шляхи його покращення / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, І. Чернюк // Журнал АМН України.- 2007.- Т. 13.- 464-475.
 13. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні. Епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна.- К.: Авіцена, 2006.- 316 с.
 14. Зіменковський Б. Перспективи профілактичної медицини в Україні / Б. Зіменковський, М. Гже- гоцький, І. Солонинко // СЕС. Профілактична медицина.- К., 2010.- № 3.- С. 48-51.
 15. Principles for the assessment of risks to human health from exposure to chemicals. IPCS. Environmental health criteria № 210.- Geneva: WHO, 1999.- 495 pp.
 16. Помыткина Т. Е. Производственно обусловленные заболевания органов пищеварения у работников химических производств Западной Сибири / Т. Е. Помыткина, А. Н. Першин // Гигиена и санитария.- 2010.- № 1.- C. 62-66.
 17. Профессиональный риск для здоровья работников: руководство; под ред. Н. Ф. Измерова, Э. И. Денисова.- М.: Тровант, 2003.- 448 с.
 18. Тулакин А. В. Гигиенические проблемы производства и применения минеральных удобрений / В. Тулакин, Л. Е. Механтьева // Гигиена и санитария.- 2008.- № 1.- C. 42-45.
 19. Здоровье работающих в горнодобывающей промышленности Сибири и Крайнего Севера /С. Рукавишников, С. Ф. Шаяхметов, В. А. Панков [и др.] // Медицина труда и промышленная экология.- 2004.- № 6.- С. 6-10.
 20. Высочин В. И. Профилактика тринитротолуо- ловой интоксикации при добыче железной руды: дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук: спец. 14.00.07 «Гигиена» / В. И. Высочин; Киевский НИИ гигиены труда и проф. заболеваний.- К., 1987.- 251 с.
 21. Алиева З. А. Профессиональная патология органа зрения / З. А. Алиева, А. П. Нестеров, З. М. Скрипниченко.- М.: Медицина, 1988.- 288 с.
 22. Місюра Е. А. Професійна тринітротолуолова катаракта / Е. А. Місюра // Актуальні проблеми діагностики та лікування професійних захворювань: посібник для лікарів ; під ред. проф. М. Г Карнауха.- Кривий Ріг, 2009.- С. 79-81.
 23. Коваленко О. М. Нітрат-нітритна екологічна проблема та можливі шляхи її вирішення / О. М. Коваленко // Довкілля та здоров'я.- 2006.- № 2.- C. 76-80.
 24. Иванова А. С. Состояние свободнорадикальных процессов и эритрона у беременных крыс и их плодов при хронической нитритной интоксикации / А. С. Иванова, О. Г Ситникова, С. Б. Назаров // Гигиена и санитария.- 2008.- № 4.- С. 72-75.
 25. Иванова А. С. Влияние длительной нитритной интоксикации на эритроцитарную систему беременных крыс и их потомство / А. С. Иванова, О. А. Пах- рова, С. Б. Назаров // Гигиена и санитария.- 2007.- № 2.- С. 63-66.
 26. Янчук В. В. Особливості комбінованої дії нітрату натрію та ацетату свинцю в інфантильних щурів / В. В. Янчук, Л. І. Власик // Гігієна населених місць. Випуск 51.- К., 2008.- С. 204-209.
 27. Проблема забруднення овочевої продукції нітратами / Л. Г. Засипка, Ю. М. Ворохта, Л. В. Степанова [та ін.] // Проблеми харчування.- 2008.- № 3-4.-С.  32-34.
 28. Barret J. Nitrate in drinking water and the incidence of gastric, esophageal and brain cancer in Yorkshire, England / J. Barret, R. Parslow, P. Mc Kinney [et al.] / / Cancer Causes Control.- 1998.- V. 9 (2).- P. 153-159.
 29. Засипка Л. Г. Метаболічні та патоморфологічні прояви впливу чинників ризику на здоров'я населення північного Причорномор'я / Л. Г. Засипка // Вестник гигиены и эпидемиологии.- 2009.- Т 13, № 1.- С. 63-70.
 30. Засипка Л. Г. Вміст прекурсорів монооксиду азоту NO у раціонах харчування / Л. Г. Засипка, В. Бабієнко, Ю. М. Ворохта // Довкілля та здоров'я.- 2009.- № 4.- C. 66-69.
 31. Влияние хронического действия нитратов на потомство экспериментальных крыс / Л. И. Арчакова, А. Новаковская, Т. Е. Кузнецова [и др.] // Морфология.- 2008.- Т. 133, № 4.- C. 54-55.
 32. Исследование свойств синтетических кобальтовых комплексов порфирина и фталоцианина при острой нитритной интоксикации и эндотоксическом шоке в эксперименте / О. А. Пахрова, И. К. Томилова, Е. Л. Алексахина [и др.] // Гигиена и санитария.- 2008.- № 4.- С. 75-78.
 33. Гігієнічне значення комбінованої дії нітрату натрію та хлориду кадмію з урахуванням вікових особливостей та характеру метаболізму / Л. І. Власик, Т І. Кметь, О. М. Жуковський [та ін.] // Буковинський медичний вісник.- 2010.- Т. 14, № 3.- С. 99-102.
 34. Винарська О. І. Експериментальне вивчення змін в імунній системі за перорального надходження в організм нітриту, нітрату натрію та хлороформу / О. І. Винарська, Л. Є. Григоренко // Довкілля та здоров'я.- 2005.- № 3.- С. 11-15.
 35. Кожно-резорбтивное действие нефти на некоторые биохимические и иммунологические показатели организма экспериментальных животных / Н. В. Русаков, И. А. Крятов, З. И. Коганова [и др.] // Гигиена и санитария.- 2011. -№ 1.- С. 86-88.
 36. Экологические и социально-гигиенические проблемы и пути оздоровления крупного промышленного региона: монография / [А. Е. Лысый, С. А. Рыженко, И. П. Козярин и др.].- Кривой Рог, 2007.- 428 с.
 37. Карнаух М. Г Умови праці і здоров'я працюючого населення та шляхи профілактики професійних захворювань / М. Г. Карнаух // Актуальні проблеми діагностики та лікування професійних захворювань: посібник для лікарів ; під ред. проф. М. Г. Карнауха.- Кривий Ріг, 2009.- С. 6-19.
 38. Гигиеническая оценка воздействия нефтяных углеводородов на сельскохозяйственные культуры / Н. В. Русаков, Г Е. Мерзлая, Р А. Афанасьев [и др.] // Гигиена и санитария.- 2007.- № 6.- С. 60-62.