You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ПЕСТИЦИДІВ З ПОЗИЦІЙ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.15, № 1, 2019

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.01.013

Яструб Т.О.

ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ПЕСТИЦИДІВ З ПОЗИЦІЙ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ

ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України », м.Київ

Повна стаття (PDF), ENG

Вступ. Збільшення асортименту засобів захисту рослин обумовлює необхідність створення високонадійних методів гігієнічного оцінки умов праці і потенційних ризиків як інструменту моніторингу інгаляційних і дермальних експозицій.

Мета дослідження - аналітична оцінка наукових розробок по токсиколого-гігієнічним дослідженням пестицидів, методичних підходів до визначення професійного ризику та удосконалення практики їх використання в Україні.

Матеріали і методи дослідження. Матеріалами досліджень були державні стандарти, санітарні норми, інші нормативні документи національного законодавства, які регламентують безпеку пестицидів при їх застосуванні; міжнародні стандарти та законодавчі акти Європейського Союзу (ЄС) з оцінки ризику пестицидів і дозвільної процедури по їх розміщенню на ринку засобів захисту рослин. В роботі використані теоретичні методи дослідження наукових розробок в галузі токсикології та гігієни застосування пестицидів, аналітична оцінка сучасних підходів до визначення професійного ризику, реєстрації пестицидів і вдосконалення практики їх використання в Україні.

Результати. Для запобігання шкідливого впливу пестицидів на здоров'я людини, живі організми і довкілля в кожній країні введено жорсткі законодавчі обмеження щодо їх застосування. Процедура реєстрації засобів захисту рослин є питанням національної безпеки і повинна вирішуватися на державному рівні. Всі використовувані препарати повинні проходити ретельну перевірку на дотримання основних принципів захисту від токсичного впливу пестицидів, а саме: захист відстанню, захист часом, захист дозою, оцінка ризику, захист механічними способами.

Висновки: Виконання умов угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачає комплекс заходів щодо адаптації та імплементації національної нормативно-правової бази відповідно до європейського законодавства. Наукові розробки в напрямку дослідження особливостей впливу пестицидів на людину і навколишнє природне середовище визначають основне завдання гігієнічної науки - об'єктивну кількісну оцінку умов праці, обґрунтування безпечних рівнів вмісту пестицидів в об'єктах виробничого середовища і розробку методичних підходів до оцінки професійного ризику з урахуванням міжнародного, європейського та вітчизняного досвіду.

Ключові слова: пестициди, токсиколого-гігієнічна оцінка, прогнозування професійного ризику, нормативно-правове забезпечення.

Література

 1. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні / Міністерство екології та природних ресурсів України. - ТОВ «Юнівест Медіа». - 2018. – 1040 с.
 2. Кундиев Ю.И., Кирсенко В.В., Яструб Т.А. Визначення гранично допустимих рівнів забруднення шкіри пестицидами з використанням коефіцієнту проникнення. Современные проблемы токсикологии. 2007. №2. С. 45-49.
 3. Кірсенко В.В., Яструб Т.О. Теоретичні засади та практичне застосування дифузійної моделі проникнення хімічних речовин крізь шкіру. Український журнал з проблем медицини праці. 2017. №1. С. 14-23.
 4. REGULATION (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:EN:PDF
 5. How pesticides are regulated in the EU EFSA and the assessment of active substances. European Food Safety Authority. URL: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Pesticides-ebook-180424.pdf
 6. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2 березня 1995 року // ВВР України. – 1995. – No14. – С.91.
 7. Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів i агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами): постанова КМУ від 04.03.1996 р. №295. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-96-%D0%BF
 8. European Commission 2001. Acceptable operator levels (doc.7531/VI/95), 10.09.2001. URL: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_app-g.pdf
 9. Compiled comments from Member States and ECPA on the Guidance Document on the setting of acceptable operator exposure levels (AOELs) rev. 9, Sanco/10182/2005 rev. 9 from 5 July 2005.
 10. European Commission Health and Consumer Protection Directorate-General. Directorate E - Safety of the Food Chain/ E3 - Chemicals, Contaminants, Pesticides. Guidance foe Setting and Application of Acceptable Operator Exposure Levels (AOELs) 2006. P. 1-28.
 11. Martin A.D., Scott R.C., Guy R.H., Hadgraft J. (Eds). A predictive model for the assessment of dermal exposure to pesticides”. Prediction of Percutaneous Penetration. Methods, Measurements, Modelling. IBC Technical Services Ltd, Southampton, Hampshine, UK. 1990. Р. 273-278.
 12. Lundehn J.R.,Westphal D., Kieczka H., Krebs B., Löcher-Bolz S., Maasfeld W. and Pick E.D. Uniform principles for safeguarding the health of applicators of plant protection products. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesantalt für land-und Forstwirtschaft. 1992, heft 277. Berlin, Germany. Р. 60-111.
 13. Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment for plant protection products. EFSA Journal. 2014. № 12 (10), 3874, 55 pp. URL: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2014.3874(дата звернення 15.01.2019).
 14. Кирсенко В.В., Яструб Т.А., Коваленко В.Ф., Демченко В.Ф., Александрова Л.А. Обоснование регламентов безопасного применения фунгицида "Cиллит 400 кс" (д. в. додин, 400 г/л) на яблонях. Украънський журнал з проблем медицини працы. 2013. №1. С.66-73.
 15. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: ратифіковано Законом № 237/94-ВР від 10.11.94 р. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_012(дата звернення 15.01.2019).
 16. Проданчук М. Г., Сергеев С. Г., Лепьошкін І. В., Кравчук О. П та ін. Аналіз реєстраційних вимог до охорони професійного та громадського здоров'я при застосуванні засобів захисту рослин в ЄС і Україні (огляд нормативно-правових та науково-методичних документів). Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2015. № 3 (71). С. 5-13.

Яструб Т.О. (ORCID ID 0000-0002-5084-3773)