You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості формування компенсаторної функціональної поведінки у військовослужбовців, що перебувають в зоні бойових дій

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Vol.15, No 4, 2019

Особливості формування компенсаторної функціональної поведінки у військовослужбовців, що перебувають в зоні бойових дій

Кальниш В.В., Опанасенко В.В.

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.04.271

ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України», Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. У сучасній війні розмаїття факторів бойового середовища, що впливають на організм військовослужбовця, їх сила та модальність, зміна їх ритму та непередбачуваність залежать від безлічі причин, які мають інтегральний вплив на комбатантів. Проблема виявлення об'єктивних і суб'єктивних причин формування стресу і встановлення прихованих компенсаторних механізмів захисту психіки військовослужбовців в умовах безпосереднього впливу на них факторів бойового середовища є актуальною.

Метою даного дослідження є виявлення особливостей дії інтегральних факторів бойового середовища і встановлення можливих компенсаторних механізмів, що проявляються при їх взаємодії і спрямованих на зниження рівня стресових впливів на військовослужбовців.

Методи і обсяг досліджень. Використаний метод опитування комбатантів поза зоною бойових дій про їхні враження щодо впливу тих чи інших факторів бойового середовища. Опитування було проведено зі 101 військовослужбовцем (чоловіки віком 18-35 років) за допомогою спеціально розробленої анкети. Проведено факторний аналіз отриманих даних та кореляційний аналіз виявлених інтегральних факторів.

Результати та обговорення. Попередньо було проведено аналіз дії двох груп факторів: «бойового середовища» (які складаються з наступних компонентів: «фізичні», «інформаційні», «антиципації», «організаційні») та забезпечення «життєдіяльності» (які складаються з наступних компонентів: «умови життєдіяльності», «санітарно-гігієнічні умови», «умови проживання», «комфортність міжособистісних контактів»). Для інтегрального віддзеркалення дії кожного з перелічених компонентів трудового середовища було проведено факторний аналіз отриманих даних. Факторні значення відображають рівень дії на військовослужбовців складових кожного конкретного компонента бойового середовища. З метою поглибленого аналізу взаємодії цих компонентів, які представляють фактор «бойового середовища» та фактор «забезпечення життєдіяльності», були вирахувані парні коефіцієнти кореляції всіх парних сполучень представлених компонентів. Запропоновані інтерпретації достовірних кореляційних зв'язків між компонентами аналізованих факторів. Зокрема, негативний зв’язок між компонентами «антиципації» та «інформаційним» фактору «бойового середовища» можна пояснити функціонуванням такого захисного механізму психіки, як «симілятивна проекція». Наявність достовірної негативної кореляції між «фізичним» і «інформаційним» компонентами можна пояснити на основі залучення концепції «нереалістичного оптимізму», згідно з якою люди можуть бути нереалістично оптимістичні в своїх судженнях про майбутні ризики. Можна припустити, що в умовах перебування в зоні бойових дій у комбатантів формуються деякі позитивні компенсаторні властивості функціональної поведінки, які грають захисну роль при дії сильних стрес-факторів.

Достовірні позитивні кореляційні зв’язки компонентів «умов життєдіяльності» і «соціально-гігієнічних умов» фактору «забезпечення життєдіяльності» вказують на те, що поєднання їх позитивних сторін призводить до поліпшення комфорту перебування в зоні бойових дій, а негативних сторін до погіршення. Негативний кореляційний зв'язок між компонентами «умов життєдіяльності» та «якості міжособистісних контактів» вказує, що гарна якість міжособистісних контактів в якійсь мірі компенсує погані умови життєдіяльності.

Аналіз взаємодії компонентів чинників «бойового середовища» та забезпечення «умов життєдіяльності» показав наявність досить великого числа компенсаторних механізмів, що сприяють підвищенню боєздатності частин ЗСУ. Практичне використання на всебічне посилення впливу цих компенсаторних механізмів дасть можливість не тільки підвищити боєздатність військовослужбовців, а й зберегти їхнє здоров'я та життя.

Висновки. Виявлено наявність групи потужних та позитивних за своїм впливом елементів компенсаторної функціональної поведінки військовослужбовців, які перебувають в зоні бойових дій. Показано, що цілеспрямоване застосування встановлених особливостей формування компенсаторної функціональної поведінки дасть можливість підвищити боєздатність військовослужбовців, зберегти їхнє здоров'я і життя.

Ключові слова: фактори трудового середовища, учасники бойових дій, поведінкові компенсаторні механізми

Література

 1. Арпентьева М.Р. Военный стресс и реабилитация. Инвалиды и общество. 2016. № 1 (19). С. 51–58.
 2. Башкирева Т.В., Северин А.Е. Экстремальная деятельность в исследованиях физиологии и психологии: монография. Рязан. гос. ун-т им. С.А. Есенина. Рязань: РГУ, 2016. 174 с.
 3. Беляев, С.А. Симилятивная проекция, как механизм психологической защиты лиц, склонных к бродяжничеству. Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и перспективы: материалы X междунар. науч. конф., Минск, 19 мая 2007 г. Минский ин-т управления; под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.А. Хацкевича. – Минск, 2007. – С. 374–375.
 4. Берг Т.Н. Влияние ситуации угрозы для жизни на личность военнослужащего (на примере военнослужащих АПЛ «Нерпа»). Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности. 2011. № 1. С. 124–131.
 5. Биденко Р.А., Волошина Т.В. Стили совладания с боевым стрессом у офицеров подразделений специального назначения войск Национальной гвардии Российской Федерации. Проблемы современного педагогического образования. 2016. № 53-3. С. 357–363.
 6. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2006. — 351 с.
 7. Верховин В.И. Затратно-компенсационные модели трудового поведения. Социологические исследования. 1993. № 2. С. 108-116.
 8. Зазыкин В.Г., Кандыбович С.Л., Секач М.Ф., Смульский С.В. Психическая устойчивость человека в особых и экстремальных условиях деятельности: монография. М.: Акад. воен. наук: Альтекс, 2015. 727 с. ISBN 978-5-8429-1270-4.
 9. Захарик С.В. Воздействие психотравмирующих факторов на жизнедеятельность военнослужащих в ходе выполнения боевых задач. Российский научный журнал. № 3(22). 2011. С. 139-143.
 10. Зеленова М.Е., Захаров А.В. Выгорание и стресс в контексте профессионального здоровья военнослужащих. Социальная психология и общество. 2014. № 2. С. 50–70.
 11. Кочеткова С.В. Психическая саморегуляция деятельности в экстремальных условиях: монография. М.: Триумф, 2014. 175 с. ISBN 978-5-89392-634-7.
 12. Сечко А.В. Подготовка к деятельности и эффективные методы работы психолога ВС РФ в условиях локальных военных конфликтов. Психология обучения. 2017. № 2. С. 91–100.
 13. Тарабрина Н.В. Психология посттравматического стресса: теория и практика. М.: Ин-т психологии РАН, 2009. 302 с. ISBN 978-5-9270-0143-9.
 14. Трінька І.С., Кальниш В.В., Швець А.В., Мальцев О.В. Особливості впливу чинників бойового середовища на військовослужбовців. Військова медицина України. – 2016. № 2.– С. 73-80.
 15. Троян Е.В. Стресс в условиях воинской деятельности Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. 2014. № 4. С. 94–97.
 16. Федорченко А.А., Безродный В.В. Анализ стресс-факторов современного боя в локальных войнах. Научный вестник Вольского военного института материального обеспечения: военно-научный журнал. 2015. № 2 (36). С. 39–43.
 17. Horesh, D. The clinical picture of late–onset PTSD: A 20-yearlongitudinal study of Israeli war veterans. Psychiatry research. – 2013. – V. 208, № 3. – P. 265–273. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2012.12.004
 18. Newman, Leonard S.; Duff, Kimberley J.; Baumeister, Roy F. A new look at defensive projection: Thought suppression, accessibility, and biased person perception Journal of Personality and Social Psychology. 1997. 72 (5): 980–1001. https://doi.org/10.1037//0022-3514.72.5.980
 19. Weinstein N. Unrealistic Optimism about Future Life Events. J. of personality and social psychology. 1980. V. 39. No 4. P. 806-820. https://doi.org/10.1037//0022-3514.39.5.806
 20. Weinstein N., Balmford A., DeHaan C.R., Gladwell V., Bradbury R.B., Tatsuya A. Seeing Community for the Trees: The Links among Contact with Natural. BioScience. 2015. V. 65. No 12. P. 1141-1153.https://doi.org/10.1093/biosci/biv151