You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Токсиколого-гігієнічне обґрунтування безпечності застосування аміаку безводного зрідженого в сільському господарстві з використанням автоматизованого комплексу BluJet Land Runner II

3(31) 2012

DOI xxxxxxxx

Яструб Т. О., Кірсенко В. В., Коваленко В. Ф.

Токсиколого-гігієнічне обґрунтування безпечності застосування аміаку безводного зрідженого в сільському господарстві з використанням автоматизованого комплексу BluJet Land Runner II

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Проведено токсикологічну оцінку та гігієнічні дослідження умов праці при застосуванні аміаку безводного зрідженого в сільському господарстві. Аміак за параметрами токсикометрії відноситься до небезпечних речовин, є сильним подразником шкіри, слизових оболонок очей та дихальних шляхів, проявляє слабкі сенсибілізуючі та кумулятивні властивості. У результаті гігієнічних досліджень встановлено, що вміст аміаку в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі не перевищував гігієнічні нормативи. Зроблено висновок, що сучасна технологія внесення добрива в ґрунт, виконання вимог інструкції по застосуванню та техніки безпеки при роботах з аміаком зводять до мінімуму ризик його негативного впливу на працюючих на різних етапах виробничого процесу. Рекомендовано аміак безводний зріджений марки Б за ГОСТ 6221-90 до застосування в сільському господарстві України як високо концентроване азотне добриво (N — 82 %) для внесення в ґрунт під широкий спектр сільськогосподарських культур.

Ключові слова: аміак безводний зріджений, токсикологія, технологія внесення аміаку в ґрунт, гігієна

Література

  1. Дегодюк Е. Г. Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва / Е. Г Дегодюк.- К.: Урожай, 1992.- 320 с.
  2. Соколовский А. А. Краткий справочник по мине­ральным удобрениям / А. А. Соколовский, Т. П. Уна- нянц.- М. : Химия, 1977.- 396 с.
  3. Удобрения, их свойства и способы использова­ния / [Д. А. Кореньков, И. И. Синягин, А. В. Петер­бургский и др.]; под ред. Д. А. Коренькова.- М. : Колос, 1982.- 415 с.
  4. Аммиак жидкий технический. Технические условия: ГОСТ 6221-90 (СТ СЭВ 6380-88).- [Чинний від 1991-01-01].- Издательство стандартов, 1990.­60 с.
  5. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VШ групп / [А. Л. Бандман, Н. В. Волкова, Т. Д. Грехова и др.]; под ред. В. А. Филова и др.- Л. : Химия, 1989.- 595 с.
  6. Екологічні основи використання добрив /[Є. Г. Дегодюк, В. Т. Мамонтов, В. І. Гамалей та ін.]; за ред. Е. Г. Дегодюка.- К. : Урожай, 1988.- 232 с.
  7. Устройства для внесения в почву жидкого аммиа­ка. Требования безопасности: ГОСТ Р ИСО 4254-2-99. [Чинний від 1999-30-11].- Офіц. вид.- М.: Госстан­дарт России, 2000.- 7 с.
  8. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, № 4617-88: ГОСТ 12.1.005-88. [Чинний від 1989-01-01].- Офіц. вид.- М.: Комитет стандартизации и метрологии СССР, 1991.- 91 с.
  9. Державні санітарні правила охорони атмосфер­ного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами). Державні санітарні норми, правила, гігієнічні нормативи: ДСП- 201-97.- Офіц. вид.- К.: М-во охорони здоров'я Украї­ни, 1997.- 57 с.
  10. Санитарные правила и нормы охраны поверх­ностных вод от загрязнения: СанПіН 4630-88.- [Чинний від 1989-01-01].- Офіц. вид.- М. : М-во охоро­ни здоров'я СРСР, 1989.- 81 с.