You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Токсиколого-гігієнічна оцінка регуляторів росту рослин на основі гіберелінів

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.03.020

Яструб Т. О.

Токсиколого-гігієнічна оцінка регуляторів росту рослин на основі гіберелінів

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Гібереліни — природні фітогормони, що проявляють властивості регуляторів росту та індукторів природних захисних механізмів рослинної клітини і використовуються в технологіях вирощування сільськогосподарських культур.

Мета дослідження — токсиколого-гігієнічна оцінка препаратів на основі гіберелінів — регуляторів росту рослин «Зав’язь» (натрієві солі гіберелінів А3, А4, А7 — 5,5 г/кг) та «Новагіб» (гібереліни GA4/7 — 10 г/л) з позицій безпечності для здоров’я людини та навколишнього природного середовища.

Матеріали та методи дослідження. Експертно-аналітичні дослідження технічних документів на препарати, даних літератури з токсикологічних властивостей гіберелінів, їхньої поведінки в об’єктах довкілля, моделі оцінювання ризику для прогнозування та кількісної оцінки інгаляційної та нашкірної експозиції гіберелінами.

Результати. Згідно з «Гігієнічною класифікацією пестицидів за ступенем небезпечності» (ДСанПіН 8.8.1.002-98), гібереліни GAз та GA4/7 за параметрами гострої пероральної, дермальної токсичності відносяться до 4 класу небезпечності, гострої інгаляційної токсичності — до 2-3 класу, не подразнюють шкіру, є помірними подразниками слизових оболонок очей з відсутністю алергенного потенціалу. Встановлено, що в режимі субхронічних та хронічних впливів гібереліни проявляють загальнотоксичну дію на організм з переважним впливом на функцію нирок. Гібереліни малостійкі у ґрунті та помірно стійкі у воді, швидко розкладаються на повітрі, безпечні для бджіл та корисної ентомофауни, ґрунтових мікроорганізмів, птахів. Не токсичні для водних організмів, не накопичуються у рослинах та навколишньому середовищі. За результатами токсиколого-гігієнічної оцінки препаратів «Зав’язь» та «Новагіб» та оцінювання ризику зроблено висновок про достатній ступінь безпеки для здоров’я людини та навколишнього середовища при дотриманні рекомендацій із застосування.

Висновки. На основі високої селективності відносно рослин, низької токсичності та в зв’язку з природним походженням і малими нормами витрат гіберелінів (максимально 5 г д.р./га) обґрунтовано недоцільність контролю об’єктів навколишнього середовища в разі застосуванні препаратів на їхній основі.

Ключові слова: гібереліни, регулятори росту рослин, токсичність, гігієнічна оцінка, прогнозування ризику

Література

 1. Шевченко А. О. Регулятори росту в рослинництві - ефективний елемент сільськогосподарських технологій. Стан та перспективи / А. О. Шевченко, В. О. Тарасенко // Регулятори росту рослин у земле­робстві / [ред. А. О. Шевченка]. - Київ : Видавниче підприємство «Ярмарок», 1998. - С. 8-14.
 2. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (офіційне видання) / Міністерство екології та природних ресурсів, Департамент екологічної безпеки. - Київ : Юнівест Медіа, 2014. - 832 с.
 3. Біологічно активні речовини в рослинництві / З. М. Грицаєнко, С. П. Пономаренко, В. П. Карпенко, Б. Леонтюк. - Київ : ЗАТ «НІЧЛАВА», 2008. - 352 с.
 4. US EPA, Gibberellic Acid: Reregistration Eligibility Decision (RED). List D, CASE 4110, EPA -738-R-96-005. - 1995.- 14 p.
 5. European Food Safety Authority (EFSA) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance gibberellic acid (GA3). - 2012. - 10(1):2507, p. 45. [Електронний ресурс]. - Режим досту­пу: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/cientific_output/files/main_documents/2507.pdf. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2507
 6. European Food Safety Authority (EFSA) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance gibberellins (GA4, GA7). - 2012. - 10(1):2502. - р. 50. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/iles/scientific_output/files/main_documents/2502.pdf. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2502
 7. Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 8.8.1.2.002-98 «Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності» // Збірник основних законо­давчих та нормативних документів «Організація і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за використанням пестицидів і агрохімікатів». - Київ, 1999. - С. 249-267.
 8. Martin A. D. A Predictive Model For The Assessment Of Dermal Exposure To Pesticides. In Prediction of Percutaneous Penetration. Methods, Measurements, Modelling / R. C. Scott, R. H. Guy, J. Hadgraft (Eds) // IBC Technical Services Ltd, Southampton, Hampshine, UK. -1990. -P 273-278.
 9. http://en.wikipedia.Org/wiki/File:Gibberellic_acid.svg
 10. СН 4617-88 Предельно допустимые концентра­ ции (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. - Москва, 1988. - С. 91. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/sanitarni-pravyla-i-normy/file/362-sn- 4617-88?start=140.
 11. Investigation of the mechanism of flux across human skin in vitro by quantitative structure-permeability relationships / M. T D. Cronin, J. C. Dearden, G. P. Moss, G. Murray-Dickson // European Journal Pharmaceutical Sciences. - 1999. - V. 7. - P. 325-330. https://doi.org/10.1016/S0928-0987(98)00041-4