You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Токсикологічна оцінка та гігієнічне нормування інсектициду тіаметоксаму в повітрі

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.04.047

Пельо І. М.

Токсикологічна оцінка та гігієнічне нормування інсектициду тіаметоксаму в повітрі

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Широке використання препаратів на основі тіаметоксаму та різноманітність методів застосування створює потенційну небезпеку забруднення тіаметоксамом повітря робочої зони, а отже потребує здійснення відповідного санітарного контролю.

Мета дослідження — гігієнічне нормування вмісту тіаметоксаму в повітрі робочої зони за умови фасування препаратів на його основі та застосування в сільському господарстві.

Матеріали та методи дослідження. Вивчено токсичність і токсикодинаміку тіаметоксаму за умови гострої, субхронічної та хронічної дії на лабораторних тваринах. У дослідженні використано методи бібліометричного аналізу наукової інформації, санітарно-гігієнічної експертизи, натурного та лабораторного гігієнічних експериментів, лабораторного експерименту на тваринах, хіміко-аналітичні, розрахункові.

Результати. Встановлено, що інсектицид тіаметоксам відповідно до ДсанПіН 8.8.1.002-98 належить до III класу небезпечності (лімітуючий критерій — загальнотоксична дія). Вибіркової дії на організм не чинить. Значущої різниці в токсичності тіаметоксаму, характері метаболізму та токсикодинаміки залежно від шляхів надходження в організм і виду тварин немає. Шкіру та слизові оболонки тіаметоксам не подразнює. Алергенної, нейротоксичної, ембріотоксичної та тератогенної дії не чинить. Канцероген III класу. Тіаметоксам малостійкий у об’єктах довкілля, по стабільності в ґрунті та воді відповідно до ДсанПіН 8.8.1.002—98 належить до III класу небезпечності (помірно небезпечний).

Висновки. Як ГДК тіаметоксаму в повітрі робочої зони для умов виробництва рекомендована величина 1,2 мг/м3. ОБРВ для умов застосування в сільському господарстві — 0,5 мг/м3 (а).

Ключові слова: інсектициди, тіаметоксам, токсикологія, гігієнічні нормативи

Література

 1. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. - Офіційне видання. - Київ : Юнівест Медіа, 2014. - 831 с.
 2. Результати вирощування культур за технологією ОптиТех. - Київ : Видавництво ТОВ «Сингента», 2007. - 312 с.
 3. Методические указания по гигиенической оцен­ке новых пестицидов, утв. МЗ СССР 13.03.1987, № 4263-87. - Киев, 1988.
 4. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. ГОСТ 12.1.005-88. - Москва : Изд-во стандартов, 1991. - 47 с.
 5. Саноцкий И. В. Критерии вредности в гигиене и токсикологии при оценке опасности химических сое­динений / И. В. Саноцкий, И. П. Уланова. - Москва : Медицина, 1975. - 328 с.
 6. Magnusson B. and Kligman A. M. The Identification of Contact Allergens by Animal Assay. The Guinea Pig Maximization Test / Magnusson B. and Kligman A. M. // The Journal of Investigative Dermatology. - 1968. - V.52, Issue 3. - P. 268-277. https://doi.org/10.1038/jid.1969.42
 7. Методические рекомендации по обоснованию ори­ентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) пестицидов в воздухе рабочей зоны при их применении в сельском хозяйстве. № 2302-181: Утв. 17.03.81. М-во здравоохранения СССР. - Киев, 1982. - 16 с.
 8. Методические указания по применению расчет­ного метода обоснования ориентировочных безвред­ных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны;1599-77: Утв. 2.02.1977/ М-во здравоохранения СССР. -Москва, 1977. - 15 с.
 9. Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вред­ных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов. Гигиенические нормативы ГН 1.1.701-98. - Москва, 1998.
 10. Методичні вказівки з виконання вимірювань тіаметоксаму у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі газохроматографічним методом № 304-2001 // Методичні вказівки з визначення мікрокількостей пестицидів в продуктах харчування, кормах та навко­лишньому середовищі. № 37. - Київ, 2004. - С. 189-193.
 11. Tonder J. E. Agonist at the nicotinic acetylcholine receptors: structure-activity relationships and molecular modeling / Tonder J. E. // Curr Med. Chem. - 2001.- № 8.-Р.651-674. https://doi.org/10.2174/0929867013373165
 12. Порівняльна токсикологічна оцінка сучасних інсектицидів, що застосовуються в яблуневих садах / Омельчук С. Т, Коршун О. М., Сасінович Л .М. [та ін.] // Науковий вісник національного медичного універ­ситету ім. О. О. Богомольця. - 2006. - № 4. - С. 117-128.
 13. Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності: ДСанПіН 8.8.1.002-98: Затв. МОЗ України 28.08.98. - Київ,1998. - 20 с.
 14. Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосфер­ному повітрі, воді водоймищ, грунті: ДСанПіН 8.8.1.2.3.4.-000-2001; Затв. 20.09.01/МОЗ України. - Київ, 2001. - 245 с.
 15. Постанова Міністерства охорони здоров'я України про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони № 142 від 12.12.2001 р.