You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Токсиколого-гігієнічна характеристика гербіциду ПІК 75 WG, в.г. Та оцінка професійного ризику при його застосуванні на зернових культурах

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.03.063

Карпенко В.В., Коршун М.М., Омельчук С.Т., Седокур Л.К., Бардов В.Г.

Токсиколого-гігієнічна характеристика гербіциду ПІК 75 WG, в.г. Та оцінка професійного ризику при його застосуванні на зернових культурах

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Встановлено, що просульфурон та препарат на його основі Пік 75 WG, в.г. належать до 3 класу небезпечності (помірно небезпечні). Показано, що при дотриманні гігієнічних нормативів і регламентів та проведенні належного санітарного контролю використання препарату Пік 75 WG, в.г. не становить небезпеки для працюючих.

Ключові слова: гербіциди, просульфурон, токсиколого-гігієнічна оцінка, умови праці, професійний ризик

Література

 1. Скурьят А.Ф., Кивачицкая М.М., Молчан А.Л. Влия­ние интенсивной защиты ярового ячменя и пшеницы от вредителей, болезней и сорных растений на урожай, качес­тво зерна и микрофлору почвы // Інтегрований захист рос­лин на початку XXI століття: Матеріали міжнародної нау­ково-практичної конференції,- Київ. 2004,- С. 259-264.
 2. Жеребко В.М. Шляхи оптимізації використання гербіцидів при захисті культурних рослин від за­бур’янення // Інтегрований захист рослин на початку XXI століття: Матеріали міжнародної науково-практич­ної конференції.- Київ, 2004,- С. 169-174.
 3. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов.- Киев, 1988. Утв. М3 СССР 13.03.1987, № 4263-87.
 4. http://209.85.129.104/search?q=cache:4j7j06FeyBoJ: ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/newactive/ Ustl-09_en.pdf+prosulfuron+toxicology&hl=en&ct=clnk&cd=3
 5. www.epa.gov/EPA-PEST/2002/December/Day-31/ p32988.htm
 6. http: //www.fluoridealert.org/pesticides/epage. prosul- furon.htm
 7. http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/1996/ April/ Day-17/pr-650.htm]
 8. Методические рекомендации по обоснованию ори­ентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) пестицидов в воздухе рабочей зоны при их применении в сельском хозяйстве: МР N° 2302-81.- Киев: М3 СССР, 1984.- 14 с.
 9. Обгрунтування орієнтовних безпечних рівнів впли­ву (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі насе­лених місць: МВК 2.2.6-111-2004.- Київ: МОЗ України, 2004.- 33 с.
 10. Унифицированные правила отбора проб сельско­хозяйственной продукции, продуктов питания и объек­тов окружающей среды для определения микроколи­честв пестицидов: Утв. М3 СССР 21.08.79, № 2051 -79.
 11. Методичні вказівки з визначення просульфурону у по­вітрі робочої .зони та атмосферному повітрі методами високо­ефективної рідинної хроматографії та тонкошарової хрома­тографії: MB N° 492-2004 / Погоджено МОЗ 26.12.2003. Пос­танова N° 37, затверджено Мін. охорони навколишнього при­родного середовища 23.01.2004, Наказ № 19.
 12. Методичні вказівки з визначення просульфурону у ґрунті методами високоефективної рідинної хроматогра­фії та тонкошарової хроматографії: MB N° 490-2004// По­годжено МОЗ 26.12.2003, Постанова № 37, затверджено Мін. охорони навколишнього природного середовища 23.01.2004. І Іаказ N° 19.
 13. Ракитский В.Н., Ильницкая А.В., Юдина Т.В. и др. Определение фактических экспозиционных уровней для оценки риска воздействия пестицидов на здоровье рабо­тающих // Гйгиена и санитария.- 2002.- N° 6.- С. 76-78.
 14. Методические рекомендации по изучению и гигие­нической оценке условий труда при применении пестици­дов: МР№ 01-19/ 140-17,- М., 1995.- 11 с.
 15. Кирсенко В.В., Яструб Т.А.. Карпенко В.Н. и др. Оценка риска неблагоприятного воздействия пестици­дов на работающих при их применении в условиях «нуле­вых» значений экспозиционных уровней // Довкілля та здоров’я,- 2002,- № 2 (21).- С. 58-61.
 16. Кундієв Ю.І., Кірсенко В.В., Карпенко В.М. та 1н. Алгоритм визначення експозиційної дози при крізьшкір- ному надходженні пестицидів під час їх застосування // Гйгиена труда.- 2002.- Выпуск 33.- С. 240-248.
 17. Пестициди. Класифікація за ступенем небезпеч­ності: ДСанПін 8.8.1.002-98 // 36. важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань,- Ки­їв, 2000,-Т. 9,-Ч. 1.-С. 249-266.
 18. Довідник із захисту рослин // Л.І. Бублик. Г.І. Ва- сечко, В.П. Васильєв та ін.; За ред. М.П. Лісового.- К.: Урожай, 1999,-744 с.
 19. Lundehn J., Krebs В. Uniform Principles for Safeguarding the Health of Applicators of plant Protection Products.- Berlin: Kommissionsverlag P. Parey, 1992.- 50 p.