You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

До питання забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці медперсоналу та пацієнтів в умовах сучасних стаціонарів

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.01.015

Очеретяна Г. В., Махнюк В. М.

До питання забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці медперсоналу та пацієнтів в умовах сучасних стаціонарів

Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 20 січня 2016 р. № 94-р «Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства». До переліку нормативних документів, що були видані МОЗ СРСР і втратили чинність, увійшов документ санітарного законодавства «Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и дру­гих лечебных стационаров. СанПиН 5179-90», який був затверджений Головним державним санітарним лікарем СРСР у 1990 році. З метою забезпечення комфортних умов праці медперсоналу та пацієнтів у стаціонарах, у період реформування галузі охорони здоров’я, є надзвичайно важливим розроблення нового національного нормативно­го документа, який встановлює санітарно-гігієнічні вимоги до проектування, розміщення, облаштування, облад­нання та експлуатації сучасних закладів охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу населенню. Мета дослідження — обґрунтувати санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці медперсоналу та пацієнтів у сучасних закладах охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу, з урахуванням закордонного досвіду євро­пейських та інших країн світу. Стаття призначена для проектувальників закладів охорони здоров’я, головних ліка­рів і власників закладів охорони здоров’я та фахівців територіальних управлінь Держпродспоживслужби. Матеріали та методи дослідження. Матеріалами дослідження були нормативні документи національного та європейського санітарного та містобудівного законодавства щодо розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації закладів охорони здоров’я. У дослідженні використовувалися такі методи: бібліосемантичні (для аналізу використання нормативно-правового регулювання, наукової літератури у сфері санітарного та містобу­дівного законодавства), теоретичні (ретроспективне використання даних наукових досліджень щодо гігієни планування населених місць), аналітичні (розробки методики гігієнічної оцінки проектів будівництва закладів охорони здоров’я); санітарно-епідеміологічної експертизи проектів будівництва та реконструкції закладів охо­рони здоров’я.

Результати. Розроблені та обґрунтовані фахівцями ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України» санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці медперсоналу та пацієнтів у сучасних закладах охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу, базуються на основі попереднього нормативного документу СанПиН 5179-90 та враховують міжнародний, європейський і вітчизняний досвід.

Висновки. Розроблені наступні санітарно-гігієнічні вимоги в частині: доступності будівель та приміщень закладів охорони здоров’я для маломобільних груп населення; проектування підземних автостоянок для більш раціональ­ного використання земельних ділянок і зручності для пацієнтів, відвідувачів та медперсоналу; розміщення хоспі- сів; створення більш комфортних умов для перебування пацієнтів у закладах охорони здоров’я та покращення умов праці медперсоналу; застосування сучасних, більш екологічних і зручних у експлуатації матеріалів для обробки приміщень згідно з вимогами санітарного законодавства ЄС; встановлення та експлуатації найсучаснішого висо- котехнологічного медичного обладнання та інших інновацій, що сприятимуть мінімізації ризиків порушення санітарно-протиепідемічних показників у внутрішньому середовищі приміщень закладів охорони здоров’я, ство­ренню більш комфортних умов перебування та ефективному лікуванню пацієнтів і дотриманню санітарно-гігієніч­них вимог умов праці медичного персоналу.

Ключові слова: нормативні документи, заклади охорони здоров’я, умови праці медперсоналу, сучасне медичне обладнання, маломобільні пацієнти, санітарно-гігієнічні вимоги, закордонний досвід

Література

  1. Сердюк А. М., Полька Н. С., Махнюк В. М. Сучасні проблеми гігієни планування та забудови населених місць (Нормативно-правове регулювання). К., 2014. 173 с.
  2. Сердюк А. М., Полька Н. С., Махнюк В. М., Саві- на Р. В., Могильний С. М. Гігієна планування та забудови населених місць на варті громадського здоров'я (до 85-річного ювілею ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМНУ»). Київ : Медінформ, 2017. 271 с.
  3. Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 94-р. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/сопНоІ/ик/ cardnpd?docid= 248850007.
  4. Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-р. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80.
  5. Проект Закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів від 10.04.2017 № 6327. Режим доступу : ННр/^1.с1. rada.gov.ua/ pls/zweb 2/ webproc4_1?pf3511=61566.
  6. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров'я: розпорядження КМУ №   560-р (редакція від 18.08.2017). Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid= 250214112.
  7. Про схвалення Концепції розвитку системи гро­мадського здоров'я: розпорядження КМУ від 30.11.2016 № 1002-р. Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid =249618799/.
  8. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров'я: розпорядження КМУ від 18.08.2017 № 560-р. Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/560-2017-%D1%80/.
  9. Требования и правила для новой классификации фильтров в системах вентиляции зданий / Ассоциация инженеров по контролю микрозагрязнений (АСИНКОМ). Режим доступу : http://wwwasmcom.mfo/standartfilter.htm.
  10. Державні санітарні норми та правила «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги. ДСанПіН 8.2.1­181-2012». Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov. ua/laws/show/z0087-13.

ORCID ID співавторів та їхній внесок у підготовку та написання статті:

Очеретяна Г. В. — аналіз, обробка даних, підготовка висновків;

Махнюк В. М. — визначення мети, завдання, об’єкта, предмета, методів дослідження, висновки.