You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

До проблеми обґрунтування оптимальних рівнів умісту важких металів у біологічних середовищах людини

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.03.048

Андрусишина І. М., Голуб І. О., Лампека О. Г.

До проблеми обґрунтування оптимальних рівнів умісту важких металів у біологічних середовищах людини

ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Одним з факторів масового скринінгу та контролю за впливом факторів оточуючого середовища на організм людини та тварин є багатоелементний аналіз біологічних середовищ. Натепер спеціалісти в усьому світі розуміють, що референтні значення, як і поняття норма, не є сталою величиною через гетерогенність геохімічних умов проживання. Проблеми з визначенням меж фізіологічної норми вмісту елементів у біосубстратах призвели до накопичення непорівнянних один з одним аналітичних даних, та до великих розбіжностей даних «норми» в літературі.

Мета дослідження — еколого-гігієнічна оцінка впливу важких металів на формування оптимальних рівнів їхнього вмісту в біологічних середовищах.

Матеріали та методи дослідження. Для визначення вмісту 10 важких металів у пробах були застосовані методи атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою та математичної статистики.

Результати. Отримані результати дослідження не залишають сумнівів щодо наявності тісного зв’язку між хімічним складом повітря, питної води, продуктів харчування на формування оптимальних рівнів вмісту макро- та мікроелементів у біологічних середовищах людини. Для виявлення ризику розвитку дисбалансу макро- та мікроелементів в організмі людини необхідне проведення багатоелементного аналізу як на індивідуальному, так і на популяційному рівні.

Ключові слова: важкі метали, референтні значення, макро- та мікроелементи, біологічні середовища

Література

 1. Аналитические методы в биоэлементологии / [А. В. Скальный, Е. В. Лакарова, В. В. Кузнецов, М. Г. Скальная]. - Санкт-Петербург : Наука, 2009. - 264 с.
 2. Основные показатели физиологической нормы у человека (руководство для токсикологов) ; под ред. И. М. Трахтенберга. - Киев : Авиценна, 2001. - 372 с.
 3. Необходимость учета региональных особенно­стей моделирования процессов межэлементных взаи­модействий в организме человека / С. В. Нотова, С. А. Мирошникова, И. Л. Болодурна, Е. В. Дидикина // Вестник ОГУ. - 2006. - № 2. - С. 59-63.
 4. Толмачева Н. В. Эколого-физиологическое обо­снование нормативов оптимальных уровней и соот­ношения макро- и микроэлементов в питьевой воде и суточных пищевых рационах / Н. В. Толомачева, В. Л. Сусликов, Винокур Т Ю. // Медицинские науки. - 2011. - № 3. - С. 155-160.
 5. Шафран Л. Н. Содержание тяжелых металлов в биосубстратах больных различного профиля как мар­кер токсичных нефропатий / Л. Н. Шафран, Д. В. Боль­шой, Е. Г Пыхтеева // Актуальные проблемы транс­портной медицины. - 2009. - № 1. - С. 29-36.
 6. Методичні рекомендації 72.14/133.14 «Оцінка порушень мінерального обміну у професійних кон­тингентів за допомогою методу атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою» / І. М. Андрусишина, О. Г Лампека, І. О. Голуб [та ін.]. - Київ : Авіцена, 2014. - 60 с.
 7. Визначення 33 елементів методом атомно- емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плаз­мою у воді. ДСТУ ISO 11885:1996. - Київ : Держспо- живстандарт України, 2007. - 14 с.
 8. Metal and metalloid particulates in workplace atmospheres (ICP analysis) File://E:/nioshdbs/ oshameth/id125g/id25/id15g.htm
 9. Межгосударственный стандарт. ГОСТ 30538-97. Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом. - 2000. - 32 с. (Принят Госстандартом Украины 21.11.97 г, № 12).
 10. Антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных / М. Ю. Анто­монов. - Киев : МДК, 2006. - 558 с.
 11. Методические рекомендации по определению реальной нагрузки на человека химических веществ, поступающих с атмосферным воздухом, водой и пищевыми продуктами. - Москва, 1986. - 40 с.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основ­них соціальних та демографічних груп населення» від 14.04.2000 р. № 656.
 13. Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на иммунный статус населения / Паранько Н. М., Белицкая Е. Н., Карнаух Н. Г [и др.]. - Днепропет­ровск : Полиграфист, 2002.- 146 с.
 14. Biomonitorization of cadmium, chromium, magnese, nickel and lead in whole blood, urine, axillary hair and saliva in an occupationally exposed popyla- tion / F. Gil, A. F. Hernandes, C. Marquez [et al.] // Science of the Total Enviroment. - 2011. - V. 409. - P. 1172-1180. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.11.033
 15. Daskakova A. Comparative investigation on microelement levels in sampler from soil, water, fodder and internal organs of wild animals / Daskakova A., Gabrashanska M. // Fifth inter. Symp. ’’Metals ions in biology and medicine”Greece. - 2005. - V. 5. - P. 776­780.