You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

До питання про вдосконалювання гігієнічної класифікації по оцінці напруженності праці

2(30) 2012

DOI xxxxxxxx

Кальниш В. В.

До питання про вдосконалювання гігієнічної класифікації по оцінці напруженності праці

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS 

 

Більш ніж двадцятишестирічний досвід використання гігієнічної класифікації та попередніх документів в аспекті оцінки напруженості праці показав корисність зазначеного нормативного документа при проведенні цієї оцінки для працівників різних професій за єдиною універсальною шкалою. За цей час техніка та технології пішли далеко вперед, що виявило ряд недоліків і дискусійних питань побудови та практичного застосування класифікації для визначення рівня напруженості праці. Тому в даний момент назріла необхідність у переосмисленні деяких положень гігієнічної класифікації, що вимагає проведення широкого обговорення порушених питань, результатом якого може бути не тільки модифікація цього нормативного документа, але й розробка докладних методичних матеріалів з його використання.

Ключові слова: гігієнічна класифікація, напруженість праці, сигнал, складність, відповідальність, зосереджене спостереження, виробничий об'єкт, емоційне навантаження

Література

 1. Алексєєва Т В. Філософсько-психологічні підходи до визначення феномена відповідальності особистості / Т В. Алексєєва // Проблеми загальної та педагогічної психології.- 2011.- Т ХІІІ.- Ч. 1.- С. 9-18.
 2. Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем / П. К. Анохин // Принципы системной организации функций.- М.: Наука, 1973.- С. 5-61.
 3. Анохин П. К. Теория функциональной системы / П. К. Анохин // Успехи физиол. наук.- 1970.- Т 1, № 1.- С. 19-54.
 4. Бауер Ф. Л. Информатика / Ф. Л. Бауер, Г. Гооз.- Ч. 1.- М.: «Мир».- 1990.- 332 с.
 5. Булатников И. Е. Проблемы и опыт развития ответственного отношения будущих специалистов- транспортников к профессиональной деятельности: что может воспитание? / И. Е. Булатников // Психолого-педагогический поиск.- 2010.- № 2 (14).- С. 146-159.
 6. Гаврилушкин С. А. Ответственность как профессиональное качество личности / С. А. Гаврилушкин // Вектор науки ТГУ- 2005.- № 1 (15).- С. 155-157.
 7. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу,- МОЗ України, наказ від 27.12.2001, № 528.2001.- 46 с.
 8. ГОСТ 25902-83. Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи. Действует с 01.01.1984.
 9. ГОСТ 51061-97. Системы низкоскоростной передачи по цифровым каналам. Параметры качества речи и методы измерений.- М.- 24 с. Действует с 01.01.1998.
 10. Єна Т А. Гігієнічна і психофізіологічна оцінка професійної діяльності диспетчерів енергосистем / Т А. Єна // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2008.- № 1 (13).- С. 13-19.
 11. Ефремова О. С. Аттестация рабочих мест по условиям труда в организациях: рекомендации и нор- мативные документы / О. С. Ефремова.- М.: Изд-во «Альфа-Пресс».- 2009.- 640 с.
 12. Золина З. М. О классификации и критериях оценки труда по степени тяжести и напряженности / Золина З. М., Горшков С. И. // Руководство по физиологии труда.- М.: Медицина, 1983.- С. 482-498.
 13. Карпов А. В. Психология менеджмента / В. Карпов.- М.: Гардарики, 2004.- 584 с.
 14. Качество продукции, испытания, сертификация. Терминология: Справочное пособие.- Вып. 4.- М.: Издательство стандартов, 1989.- 14 с.
 15. Коган В. З. Маршрут в страну информологию / З. Коган.- М.: Наука, 1985.- 160 с.
 16. Краткий психологический словарь.- М.: Политиздат, 1985.- 431 с.
 17. Мескон М. Х. Основы менеджмента / Мес- кон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф.- М.: «Дело», 1992.702 с.
 18. Медведев В. И. Психофизиологические проблемы оптимизации деятельности / В. И. Медведев // Физиологические механизмы оптимизации деятельности.- Л.: Наука, 1985.- С. 3-20.
 19. Медведев В. И. Проблемы физиологического нормирования / В. И. Медведев // Физиологическое нормирование трудовой деятельности.- Л.: Наука, 1988.- С. 3-17.
 20. Методические указания: «Оценка тяжести и напряженности трудового процесса» / О. К. Колесник.- Ухта: Ухтинский государственный технический университет, 2010.- 42 с.
 21. Митчем К. Что такое философия техники? / К. Митчем.- М.: Аспект Пресс, 1995.- 149 с.
 22. Навакатикян А. О. Психофизиологические механизмы и критерии напряженности умственного труда / А. О. Навакатикян // Физиологические основы повышения эффективности труда.- Л.: Наука, 1978.- С. 98-117.
 23. Нижнекевич З. Як виховувати у молодших школярів відповідальне ставлення до навчання / З. Нижнекевич.- Івано-Франківськ, 2000.- 87 с.
 24. Пономаренко А. М. Вдосконалення гігієнічних засад оцінки впливу умов праці на здоров'я гірників на основі концепції «прийнятного ризику» / Пономаренко А. М., Передерій Г. С., Мухін В. В. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2009.- № 4 (21).- С. 23-31.
 25. Соловйов О. І. Особливості гігієнічної оцінки умов праці робітників із різними формами організації трудової діяльності / Соловйов О. І. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2010.- № 4 (24).- С. 3-10.
 26. Суворов Н. Ф. Психофизиологические механизмы избирательного внимания / Н. Ф. Суворов, О. П. Таиров.- Л.: Наука, 1985.- 287 с.
 27. Теория управления. Терминология.- Вып. 107.- М.: Наука, 1988.- 56 с.
 28. Ткачов А. В. Проблема професійної відповідальності особистості в психології / Ткачов А. В. // Проблеми екстремальної та кризової психології.- 2010.- Вип. 8.- С. 393-399.
 29. Усов В. Н. Обусловленность ответственных управленческих решений философской рефлексией / Усов В. Н. // Вестник Челяб. гос. ун-та.- Сер. Философия. Социология. Культурология.- 2008.- Вып. 5.- № 10.- С. 68-80.
 30. Федосов Б. Т. Теория автоматического управления и смежные вопросы // http://model.exponenta.ru.
 31. Хананашвили М. М. Информационные неврозы / М. М. Хананашвили.- Л.: Медицина, 1978.- 144 с.
 32. ANSI S3.2 (R1999).Method for measurement the Intelligibility of Speech over Communication Systems.
 33. ANSI S3.5-1997 (R2007).Methods for the Calculation of the Speech Intelligibility Index.
 34. IEC 268-16 МЭК 268-16. Оборудование звуковых систем. Часть 16. Объективная оценка разборчивости речи в помещениях по методу RASTI.
 35. ISO/TR-4870:1991. The construction and calibration of speech intelligibility tests.
 36. Thelin A. G. Working environment condition in rural areas according to psychosocial indices // Ann Agric Environ Med., 1998.- № 5.- Р. 139-145.