You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

До питання гігієнічної оцінки праці середнього медичного персоналу навчальних закладів

DOI xxxxxxxx

Калиниченко І.О.1, Полька Н.С.2

До питання гігієнічної оцінки праці середнього медичного персоналу навчальних закладів

Інститут фізичної культури, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка 

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України»

Повна стаття (PDF), UKR  

 

У статті наведено гігієнічну оцінку умов та характеру праці середнього медичного персоналу навчальних закладів. Установлено, що структура практичної діяльності медичних сестер у цілому відповідає посадовим обов’язкам. Основна діяльність становить 64,62 % робочого часу медичного персоналу і має найбільшу питому вагу таких компонентів: проведення профілактичних щеплень (35,75 %), участь в амбулаторному прийомі (26,38 %) і контроль за організацією харчування дітей (11,20 %). Обґрунтовано, що праця медичної сестри навчального закладу за показниками напруженості трудового процесу має клас умов праці 3.2. Визначено напрями наукових досліджень на перспективу реорганізації шкільної медицини.

Ключові слова: медичні сестри навчальних закладів, напруженість праці, види діяльності, компоненти праці, хронометражні спостереження

Література

 1. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : закон України від 24 люто­го 1994 р. № 4004 - ХІІ // Відомості Верховної Ради.- 1994.- № 27.Ст. 218.
 2. Хворова Е. В. Факторы, влияющие на профес­сиональную заболеваемость медицинских работни­ков. Правовые аспекты // Материалы VII Россий­ской онкологической конференции (25 - 27 ноября 2003 г.) / Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН.- М. : 2003.- С. 95-97.
 3. Косарев В.В. Профессиональные заболевания медицинских работников / В. В. Косарев - Самара, 1998.- 197 с.
 4. Калиниченко І.О. Методика оцінки напруже­ності трудового процесу вчителя загальноосвітніх навчальних закладів : методичні рекомендації для гігієністів, спеціалістів з охороні праці, директорів загальноосвітніх навчальних закладів / І. О. Кали­ниченко, А. Н. Каракашян, Г. О. Латіна; Інститут ме­дицини праці АМН України.- К., 2007.- 26 с.
 5. Шипова В. М. Нормирование труда среднего и младшего медицинского персонала / В. М. Шипова // Главная медицинская сестра.- 2008.- № 8.- С. 37-59.
 6. Тахтарова Ю.Н. Совершенствование организа­ции деятельности среднего медицинского персонала (структурно-функциональный аспект): Автореф. дисс. ... на соискание ученой степени к. мед. н : спец. 14.00.33 «Общественное здоровье и здравоохране­ние» / Ю. Н. Тахтарова - М., 2007.- 20 с. 
 7. Лахно В. А. Гігієнічна характеристика умов праці лікарів-гігієністів санітарно-епідеміологічних станцій (на прикладі лікарів з гігієни дітей та підліт­ків): Автореф. дис... на здобуття наук. ступеня к. мед. н. : спец. 14.02.01 «Гігієна» / В. А. Лахно.- К., 2006.- 20 с.
 8. Роговой М. А. Методы изучения нормирования труда медицинских работников / М. А. Роговой.- М. : Медицина, 1973.- С. 2.
 9. Горшков С.И., Золина З.М., Мойкин Ю.В. Мето­дики исследований в физиологии труда.- М.: Меди­цина, 1974.- 311 с.
 10. Гігієнічна класифікація праці: Гігієнічні нор­мативи (ГН 3.3.5-3.3.8;6.6.1-083-2001 р.) - К. : МОЗ України, 2001.- 46 с.
 11. Tillett R. The patient within - psychopathology in the helping professions / Richard Tillett // Advances in Psychiatric Treatment.- 2003.- V. 9.- Р. 272-279.
 12. Guthrie E. Psychiatric disorder, stress and burn­out / Е. Guthrie, D. Black // Advances in Psychiatric Treatment - 1997. -V. 3.- № 5.- Р. 275-281.
 13. Wall, T D. Minor psychiatric disorder in NHS trust staff: occupational and gender differences / T. D. Wall, R. I. Bolden, C. S. Borrill, et al // British Journal of Psychiatry.- 1997.- V.171 - Р. 519-523.