You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Щодо встановлення максимально разових та середньозмінних гдк хімічних речовин у повітрі робочої зони

2(22) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.02.048

Коршун М. М.

Щодо встановлення максимально разових та середньозмінних гдк хімічних речовин у повітрі робочої зони

Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України

Повна стаття (PDF), UKR

В статті наведено коротку довідку, та аналізується стан, що утворився в гігієнічному регламентуванні шкідливих речовин після того, як у 1976 році було введено два нормативи у повітрі робочої зони — встановлення максимально разового (ГДКрзмр) та середньозмінного (ГДКрзсз) нормативів, і містяться пропозиції з розширення числа речовин, які в першу чергу можуть бути забезпечені такими нормативами, як одного з можливих шляхів гармонізації нормативної бази України та ЄС в галузі хімічної безпеки на робочому місці.

Ключові слова: шкідливі речовини, максимально разові та середньозмінні гранично допустимі концентрації

Література

  1. Трахтенберг И. М. К обоснованию среднесменных предельно допустимых концентраций высококумулятивных вредных веществ в воздухе рабочей зоны / И. М. Трахтенберг, М.Н. Коршун / / Гиг. тр. и проф. забол.- 1978.- № 1.- С. 14-19.
  2. Директива Комісії 2000/39/ЄС від 8 червня 2000 року про встановлення першого переліку граничних значень для робочих місць на виконання Директиви Ради 98/24 ЄС про захист здоров'я і безпеку найманих працівників від загрози, обумовленої хімічними виробничими речовинами під час роботи.
  3. Директива Комісії 2006/15/ЄС від 7 лютого 2006 року про встановлення другого переліку граничних значень для робочих місць на виконання Директиви Ради 98/24/ЄС та внесення поправок до Директив 91/322/ЄЄС та 2000/39/ЄС.
  4. Директива Комісії 2009/161/ЄС від 17 грудня 2009 року про встановлення третього списку індикативних значень меж професійної експозиції (впливу) для виконання Директиви Ради 98/24/ЄС і внесення поправок у Директиву Комісії 2000/39/ЄС.
  5. Биологическая ПДК толуола для работающих / [Ткачева Т. А., Карпухина Е. А., Каютина С. В. и др.] // 3 съезд токсикологов России 2-5 декабря 2008 г. Тезисы докладов. М-во здравоохранения и соц. развития Российской Федерации.- М., 2008.- С.298-300.
  6. Даценко И. И. О «двойном» нормировании химических веществ в атмосферном воздухе / И. И. Даценко, В. З. Мартынюк, Б. Н. Штабский // Гиг. и сан.- 1976.- № 9.- С. 91-93.
  7. Смелянский З. Б. К вопросу о максимально допустимом содержании вредных веществ во внешней среде / З. Б. Смелянский // Гиги сан.- 1953.- № 11.- С. 67-69.
  8. Франке З. Химия отравляющих веществ / З. Франке // Т. 1, пер.с нем.- М.: Химия, 1973.- 440 с.