You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Стан про-антиоксидантного гомеостазу та метаболізму оксиду азоту при субхронічному впливі похідного янтарної кислоти

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Кудря М. Я.1, Лалименко О. С.1, Завгородній І. В.2, Мельниківська Н. В.1, Устенко Н. В.1, Шаламай А. С.3

Стан про-антиоксидантного гомеостазу та метаболізму оксиду азоту при субхронічному впливі похідного янтарної кислоти

Державна установа «Інститут проблем ендокринної патологи імені В. Я. Данилевського Національної академії медичних наук України», м. Харків

Харківський національний медичний університет

Закрите акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Боршагівський хіміко-фармацевтичний завод», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Вступ. Аналіз даних літератури показав, що для підвищення точності оцінки ризику впливу лікарських засобів (ЛЗ) на організм та надійності захисту здоров’я працюючих на відповідному виробництві необхідно обґрунтування біологічної гранично допустимої концентрації (БГДК) конкретного ЛЗ.

Мета дослідження — визначити критеріальну значущість показників обміну оксиду азоту, процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту як біомаркерів ефекту сукцинатвмісного антидіабетичного засобу при обґрунтуванні БГДК.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведено на 42 щурах-самцях, яким вводили водну емульсію субстанції антидіабетичного засобу Р-ФЕА-ОСАК внутрішньошлунково/30-разово в дозі 100 мг/кг м. т. Досліджено стан наступних процесів: пероксидного окиснення ліпідів по рівню дієнових кон’югатів, гідроперекисей ліпідів та активних продуктів, що реагують з тіобарбітуровою кислотою, антиоксидантного захисту по активності глутаті- онзалежних ферментів, а також активності каталази та супероксиддисмутази. Стан метаболізму оксиду азоту оцінювали по рівню нітрит/нітрат- аніонів спектрофотометричним методом з використанням реактиву Гриса, активності NO-синтази (с-NOS) кінетичним методом.

Результати. За умов субхронічного введення субстанції Р-ФЕА-ОСАК на початкових етапах відзначаються зміни в системах пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту, які мають адаптаційний характер, при подовженні терміну експерименту відбувається активація деяких реакцій ліпопероксидації в крові та тканині печінки, зниження активності сумарної NO-синтази, продукції стабільних кінцевих метаболітів NO в плазмі крові, сечі та тканині печінки тварин.

Висновки. Визначено біомаркери ефекту даної сполуки, які можуть бути використані при обґрунтуванні БГДК.

Ключові слова: антидіабетичний засіб, про-антиоксидантний гомеостаз, оксид азоту

 

Література

 1. Трахтенберг И. М. Приоритетные аспекты экспе­риментальных исследований лекарственных средств / И. М. Трахтенберг, Н. В. Кокшарева, Ю. И. Лобода // Сучасні проблеми токсикології. - 2003.- № 1.- С. 1-8.
 2. Черкащенко О. С. Токсиколого-гигиеническая характеристика триазавирина (натрия 7-метилтио- 3-нитро-4-оксо-1,4-дигидро[1,2,4] триазоло [5,1-с] [1,2,4] триазин-1-ид дигидрата) : автореф. дис. на соискание научн. степени кандидата мед. наук : 14.03.04 / Черкащенко Ольга Сергеевна; Санкт- Петербург. ФГУН ин-т токсикологии. - Санкт-Петер­бург, 2012. - 21 с.
 3. Бардик Ю. В. Еколого-гігієнічні та токсикологічні проблеми життєдіяльності людини. Ліки як полютан- ти довкілля / Ю. В. Бардик, О. О. Бобильова, Л. І. Повякель // Сучасні проблеми токсикології. - 2005. - № 4. - С. 20 -26.
 4. Biomonitoring for occupational health risk assess­ment (BOHRA) // Toxicology letters.- 2010. - V. 192. - Р. 3-16
 5. Methodology for the Derivation of Occupational Exposure Limits: Key Documentation : оШ^І text : [Scientific Committee on Occupational Exposure Limits, June 2013 ]. - European commission, 2013.- 38 p.
 6. Биологический контроль производственного воздействия вредных веществ: метод, рекомендации № 5205-90 / М-во здравоохранения СССР ;[авт. И. В. Саноцкий и др.]. - Москва, 1990. - 30 с.
 7. Harmonization Project Document No. 8. Human health risk assessment toolkit: Chemical hazards: оfficial text : [World Health Organization, 2010]. - WHO. - 2010. - 74 р.
 8. Горбенко Н. І. Патогенетичне обґрунтування ефективності похідного янтарної кислоти - фенсук- циналу в терапії цукрового діабету та його судинних ускладнень (експериментальне дослідження) : авто- реф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біол. наук : 14.01.14 / Горбенко Наталія Іванівна; Інститут про­блем ендокринной патології ім. В. Я. Данилевського АМН України. - Харків, 2004. - 36 с.
 9. Горожанская Э. Г. Свободнорадикальное окисле­ние и механизмы антиоксидантной защиты в нор­мальной клетке и при опухолевых заболеваниях / Э. Г. Горожанская // Клиническая лабораторная диа­гностика. - 2010.- № 6.- С. 28-44.
 10. Покровский В. И. Оксид азота, его физиологи­ческие и патофизиологические свойства / В. И. Пок­ровский, Н. А. Виноградов // Терапевтический архив. - 2005. - № 1.- С. 82-97.
 11. Загальні етичні принципи експериментів на тваринах // Ендокринологія. - 2003. - Т. 8, № 1. - С. 142-145.
 12. Плацер З. Определение диеновых конъюгатов и общих гидроперекисей в биологических материалах / З. Плацер, М. Видлакова, Л. Купила // Чехосл. мед. обзор. - 1970. - Т 16, № 1. - С. 30-34.
 13. Asakawa T Colorings conditions of thiobarbituric acid test for detecting lipid hydroperoxides / T Asakawa, T Matsushite // Lipids. - 1980. - V. 15. - Р 137-140.
 14. Стальная И. Д. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты / И. Д. Стальная, Т Г. Гаришвили // Соврем. методы в биохимии. - Москва, 1977. - С. 66-68.
 15. Методы оценки свободнорадикального окисле­ния и антиоксидантной системы организма : метод. рекомендации / Рос. Акад. мед. наук ; [авт А. В. Ару­тюнян и др.]. - Санкт-Петербург, 2000. - С. 76.
 16. Мишенева В. С. Наличие глютатиона в нор­мальних и опухолевых тканях человека и животных / В. С. Мишенева, Т А. Горюхина // Вопр. онкологии. - 1968. - Т 14, № 10. - С. 46-49.
 17. Метод определения активности каталазы / М. А. Королюк, Л. И. Иванова, И. Г. Майорова, В. Е. Тока­рев // Лаб. дело. - 1988. - № 1. - С. 16-19.
 18. Фотометрический метод определения нитратов и нитритов в биологических жидкостях (инструкция по применению) : утв. М-вом здравоохранения респуб­лики Беларусь 19.03.01. - Витебск : [Б.и.], 2001. - 9 с.
 19. Сумбаев В. В. Влияние ДДТ на активность син­тазы оксида азота в печени, легких и головном мозге крыс / В. В. Сумбаев, И. М. Ясинская // Соврем. пробл. токсикологии. - 2000. - № 3. - С. 3-7.
 20. Гаспаров В. С. Определение белка по связыва­нию с красителем Кумасси бриллиантовым голубым G-250 / В. С. Гаспаров, В. Г. Дегтярь // Биохимия. - 1994. - Т 59, вып. 6. - С. 763-775.
 21. Пакет програмного забезпечення для стати­стичного аналізу StatSoft Statistic 10.
 22. Свободнорадикальное окисление и антиокси­дантная защита при воздействии органических рас­творителей в производстве / Р. Ф. Камилов, Т В. Ха­нов, В. П. Кудрявцев, Д. Ф. Шакиров // Клин. лаб. диаг. - 2009. - № 1. - С. 9-13.
 23. Сибірна Н. О. Молекулярні механізми депону­вання оксиду азоту в еритроцитах / Н. О. Сибірна, М. Я. Люта, Н. І. Климишин // Біологічні студії. - 2010. - Т 4, № 1. - С. 143-160.