You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка ризику серцево-судинних захворювань в умовах гарячих цехів сучасного металургійного виробництва

DOI xxxxxxxx

Орєхова О.В.

Оцінка ризику серцево-судинних захворювань в умовах гарячих цехів сучасного металургійного виробництва

Український НДІ промислової медицини, м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Проведено оцінку ризику розвитку серцево-судинної патології на основі досліджень умов праці сучасного металургійного виробництва, та рівня й розповсюдженості серцево-судинних захворювань у працівників основних гарячих цехів. Доведено провідну роль впливу шкідливих факторів виробничого середовища на розвиток серцево-судинної патології металургів, та високий ступінь зв’язку серцево-судинних захворювань з умовами праці.

Ключові слова: серцево-судинні захворювання, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, професійний ризик

Література

 1. Умови праці і професійна захворюваність робіт­ників підприємств гірничодобувної промисловості Кривбасу / [С. А. Риженко, В. І. Ларченко, А. А. По- хилько та ін.] // Гігієнічна наука та практика на ру­бежі століть: матеріали 14 з'їзду гігієністів України.- 2004.- Т 2.- С. 42-44.
 2. Карнаух М.Г. Гігієнічні проблеми оптимізації праці та збереження здоров'я працівників про­мислових підприємств та шляхи їх вирішення / М.Г. Карнаух, В.М. Шевцова / / Гігієнічна наука та практика на рубежі століть: матеріали 14 з'їзду гігіє­ністів України.- 2004.- Т 2.- С. 26-29.
 3. Thorley K. Health, work and the general practi­tioner / K. Thorley, L. Hussey, R. Agius // Occup Med (Lond).- 2008.- (58).- P. 233-235.
 4. Егорова А. М. Характеристика условий труда на металлургических предприятиях / А. М. Егорова // Гигиена и санитария.- 2008.- № 3.- С. 36-37.
 5. Эпидемиологическое изучение смертности ра­бочих Нижне-Тагильского металлургического ком­бината / [Н. П. Головкова, Т П. Яковлева, Л. М. Лес- кина и др.] // Мед. труда и пром. экология.- 1997.- № 4.- С. 3-7.
 6. Медико-соціальні причини та фактори, що сприяють формуванню первинної інвалідності при захворюваннях системи кровообігу, шляхи їх профі­лактики / [А. В. Іпатов, О. В. Сергієні, В. М. Лехан та ін.] // Український кардіологічний журнал.- 2005.- № 1.- С. 1-6.
 7. Neutel J. Improving patient compliance: a major goal in the management of hypertension / Neutel J., Smith D. // J. Clin. Hypertension.- 2003.- V. 5.- P. 127-132.
 8. Чернюк В. І. Оцінка ризиків здоров'ю та управ­ління ними як проблема медицини праці / В. І. Чер­нюк, П. М. Вітте / / Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2005.- № 1.- С. 47-53.
 9. Профессиональный риск для здоровья работ­ников : руководство / [под ред. Н. Ф. Измерова, Е. И. Денисова].- М. : Трасант, 2003.- 1448 с.
 10. Изучение профессионального риска здоровью - ак­туальная проблема медицины труда / [Ю. И. Кунди- ев, В. И. Чернюк, П. Н. Витте и др.] // Профілактич­на медицина.- 2001.- Т. 7, № 3.- С. 550-553.
 11. Онищенко Г Г. Актуальные проблемы методо­логии оценки риска и ее роль в совершенствовании системы социально-гигиенического мониторинга / Г. Г. Онищенко // Гигиена и санитария.- 2005.- № 2.- С. 3-6.
 12. Giuliano Franco. Evidence-based decision mak­ing in occupational health / Giuliano Franco // Occup Med (Lond).- 2005.- (55).- P. 1-2.
 13. Шаяхметов С. Ф. Методические аспекты оценки профессионального риска работающих / С.Ф. Шаяхметов, М.П. Дьякович // Мед. труда и пром. экология.- 2007.- № 6.- С. 21-26.
 14. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно­методические основы, принципы и критерии оценки: руководство: Р 2.2. 1755-03.- М.: МЗ РФ, 2003.- 24 с.
 15. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового про­цесу: ГН 3.35-3.3.8; 6.61-083-2001).- [Чинний від 2001-12-27].- К. : МОЗ України, 2001.- 26 с.
 16. Латышевская Н. И. Показатели заболеваемос­ти и репродуктивного здоровья мужчин-металлур- гов / Н. И. Латышевская, А.В. Бессарабов / / Мед. труда и пром. экология.- 2007.- № 10.- С. 36-39.
 17. Матюхин В. В. Вероятность нарушения здо­ровья работающих от воздействия неблагоприят­ных факторов трудового процесса / В. В. Матюхин, Л. А. Тарасова, Э. Ф. Шардинова // Мед. труда и пром. экология.- 2001.- № 6.- С. 1-7.