You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Концепція універсальності трансформацій функціональних станів організму працюючої людини при розвитку стомлення. Повідомлення 1. Терміни, поняття, гіпотези

2(26) 2011

DOI xxxxxxxx

Пишнов Г. Ю., Кальниш В. В.

Концепція універсальності трансформацій функціональних станів організму працюючої людини при розвитку стомлення. Повідомлення 1. Терміни, поняття, гіпотези

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS 

 

У статті обґрунтовано принципові відмінності змістовних понять основних психофізіологічних термінів «стомлення», «перевтома», «втома». З позицій системної єдності перебігу фізіологічних процесів в організмі людини запропонована схема трансформації одних форм стомлення (перевтоми, хронічного стомлення) та напруження (перенапруження, хронічного напруження) в інші, та показано їхній зв’язок з фізіологічними і типовими патологічними процесами. Сформульовано гіпотезу, згідно з якою перевтома й хронічне стомлення відрізняються темпом зменшення функціонального резерву організму, гармонійно пов’язаного з інтенсивністю відповідних процесів, що синхронно розвиваються — перенапруження й хронічного напруження.

Ключові слова: втома, стомлення, перевтома, хронічне стомлення, напруження, перенапруження, хронічне напруження, термінологія

Література

 1. Бодров В. А. Развитие учения о профессиональном утомлении человека. Часть І. Категория «утомление» в системе представлений о функциональном состоянии и деятельности человека / В. А. Бодров // Псих. журн.- 2010.- Т 31, № 3.- С. 46-57.
 2. Виноградов М. И. Физиология трудовых процессов / М. И. Виноградов.- М.: Медицина, 1966.- 367 с.
 3. Гігієна. Терміни та визначення основних понять. ДСТУ 3038-95.
 4. Гіріна О. М. Синдром хронічної втомленості у практиці сімейної медицини. Повідомлення І. Визначення і деякі питання етіопатогенезу / О. М. Гіріна, Т Г Лємзякова, В. М. Рудіченко // Укр. мед. часопис.- 1999.- № 2 (10).- С.77-82.
 5. Дмитренко С. А. Роль психоэмоционального стресса в развитии артериальной гипертензии / С. А. Дмитренко // Укр. мед. часопис.- 1999.- № 5 (13).- С. 107-110.
 6. Зараковский Г. М. Диагностика функциональных состояний / Г. М. Зараковский, Б. А. Королев, И. Медведев, П. Я. Шлаен.- Введение в эргономику,- М., 1974.- 352 с.
 7. Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека / Е. П. Ильин.- СПб: Питер, 2005.- 412 с.
 8. Киколов А. И. Умственное утомление, нервноэмоциональное напряжение и их профилактика / А. И. Киколов // Обучение в высшей и средней школе. Обзорная информация. Вып. 5.- М., 1979.
 9. Ковалева А. И. Проблема хронического утомления / А. И. Ковалева, Г. Ю. Пышнов // Мед. труда и пром. экол.- 2001.- № 11.- С.1-5.
 10. Крыжановский Г. Н. Общая патофизиология нервной системы / Г. Н. Крыжановский.- М.: 1997.
 11. Кундиев Ю. И. Роль стресса в формирования здоровья населения и структурный анализ / Ю. И. Кундиев, В. В. Кальниш, А. М. Нагорная // Журн. АМН Украины.- 2002.- Т 8, № 2.- С.335-345.
 12. Логановский К. Н. Синдром хронической усталости - болезнь тысячи наименований / К. Н. Логановский // Укр. мед. часопис.- 1998.- № 5 (7).-6-16.
 13. Матюхин В. В. Воздействие факторов трудового процесса / В. В. Матюхин, Э. Ф. Шардакова, О. И. Юшкова [и др.] // Воздействие на организм человека опасных и вредных производственных факторов. Медико-биологические аспекты.- М.: ИПК Издательство стандартов, 2004.- С. 344 - 441.
 14. Матюхин В. В. Перенапряжение при умственном труде со сменным режимом работы и его профилактика / В. В. Матюхин, О. И. Юшкова, Л. П. Кузьмина [и др.] // Вестник ТвГУ. Серия: Биология и экология.- 2007.- № 6.- С. 50-56.
 15. Машин В. А. Психическая нагрузка, психическое напряжение и функциональное состояние операторов систем управления / В. А. Машин // Вопросы психологии.- 2007.- № 6.- С. 86-96.
 16. Маянский Д. Н. Хроническое воспаление / Д. Н. Маянский.- АМН СССР. М.: Медицина.- 1991.- С. 272.
 17. Медведев В. И. Функциональные состояния человека. Физиология трудовой деятельности / В. И. Медведев, А. Б. Леонова.- СПб: Наука, 1993.- С. 25-61.
 18. Мойкин Ю. В. Психофизиологические основы профилактики перенапряжения / Ю. В. Мойкин, А. И. Киколов, В. И. Тхоревский [и др.] // АМН СССР,- М.: Медицина, 1987.- 256 с.
 19. Навакатикян А. О. Хроническое умственное утомление и переутомление / А. О. Навакатикян // Гиг. труда: Респ. межвед. сб. Вып. 22.- Киев: Здоров'я, 1986.- С. 7-15.
 20. Навакатикян А. О. Проблема развития предпатологических состояний (перенапряжения и переутомления) под влиянием работы и факторов окружающей среды / А. О. Навакатикян // Гигиена труда и профзаболевания.- 1981.- № 11.- С. 14-18.
 21. Навакатикян А. О. Физиология и гигиена умственного труда / А. О. Навакатикян, В. В. Крыжа- новская, В. В. Кальниш.- Київ: Здоров'я, 1987.- 152 с.
 22. Навакатикян А. О. Здоровье и работоспособность при умственном труде / А. О Навакатикян, А. И. Ковалева.- Киев: Здоровья, 1989.- 88 с.
 23. Навакатикян А. О. Актуальные проблемы физиологии и патофизиологии умственного труда / А. О. Навакатикян // Медицина труда и промышленная экология.- 1994.- № 11.- С. 17-20.
 24. Небылицын В. Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий / В. Д. Небыли- цын.- М., 1967.
 25. Окнин В. Ю. Проблема утомления, стресса и хронической усталости / В. Ю. Окнин // РМЖ.- 2004.- Т 12.- № 5.- С. 1-5.
 26. Полунина О. В. Увлеченность работой и профессиональное выгорание: особенности взаимосвязей / О. В. Полунина // Психологический журнал.- 2009.- Т 30, № 1.- С. 73-85.
 27. Пишнов Г. Ю. Особливості структури взаємозв'язку психофізіологічних характеристик у осіб напруженої праці з різним рівнем хронічного стомлення / Г Ю. Пишнов, В. В. Кальниш // Журн. АМН України.- 2011.- Т 17, № 2.- С. 31-39.
 28. Пишнов Г. Ю. Особливості морфологічних змін у внутрішніх органах щурів під впливом хронічного стресорного впливу різного рівня / Г. Ю. Пишнов, М. М. Діденко, І. В. Завгородній // Експер. і клін. медицина.- 2009.- № 2.- С. 10-15.
 29. Пышнов Г. Ю. К вопросу о производственном стрессе / Г. Ю. Пышнов // Медицина труда и промышленная экология.- 2003.- № 12.- С. 24-27.
 30. Родина О. Н. Личностные показатели развития хронического утомления // Проблемы оценки функциональных возможностей человека и прогнозирования здоровья / О. Н. Родина // Тезисы докладов Всесоюзной конференции.- М., 1985.- С. 364.
 31. Ступницкий В. П. Феноменология поведения и необычные психические состояния операторов в условиях вынужденного бодрствования // В. П. Ступ- ницкий, Г. М. Зараковский // Косм. биология и авиакосм. медицина.- 1991.- Т 25, № 3.- С. 7-11.
 32. Судаков К. В. Системные механизмы эмоционального стресса / К. В. Судаков.- М.: Медицина, 1981.- 232 с.
 33. Судаков К. В. Механизмы устойчивости к эмоциональному стрессу: преимущества индивидуального подхода / К. В. Судаков // Вест Росс. АМН.- 1998.- № 8.- С. 8-12.
 34. Харченко С. В. Теоретико-методологічні засади дослідження феномена стресу та працездатності / С. В. Харченко // Проблеми загальної та педагогічної психології.- Т ХІІ.- Ч. 2.- С. 35-39.
 35. Эргономика. Проблемы приспособления условий труда к человеку; пер. с польск.: под ред. В. Ф. Венда.- Москва: Из-во:Мир, 1971.- 421 с.
 36. Chaudhuri A. The symptoms of chronic fatigue syndrome are related to abnormal ion channel function / A Chaudhuri., W. S. Watson, J. Pearn, P. O. Behan // Med. Hypotheses.- 2000.- № 54 (1).- Р.59-63.
 37. Cook D. B. Functional neuroimaging correlates of mental fatigue induced by cognition among chronic fatigue syndrome patients and controls / В. D Cook, P. J. O'Connor, G. Lange, J. Steffener // Neuroimage.- 2007.- № 36 (1).- Р. 108-122.
 38. Freddi M. Stress, job satisfaction, and quality of life in the health professions: the role of burn-outand personality features / M. Freddi, A. Corradi // Recenti Prog. Med.- 2003.- V. 94, № 12.- Р. 545-548.
 39. Iwasaki K. Health problems due to long working hours in Japan: working hours, workers' compensation (Karoshi), and preventive measures // K. Iwasaki, M. Takahashi, A. Nakata // Ind. Health.- 2006.- № 44 (4).- Р. 537-540.
 40. Forcella L. Occupational stress, job insecurity and perception of the health status in Italian teachers with stable or temporary employment / L. Forcella, A. Di Donato, S. Reversi [et al.] // J. Biol. Regul. Homeost. Agents.- 2009.- № 23 (2).- P. 85-93.
 41. Hiyama T New occupational threats to Japanese physicians: karoshi (death due to overwork) and karojisatsu (suicide due to overwork) /T Hiyama, M. Yoshihara // Occup. Environ. Med.- 2008.- № 65 (6).- P 428-429.
 42. Hjortskov N. The effect of mental stress on heart rate variability and blood pressure during computer work / N. Hjortskov, D. Rissen, A.K. Blangsted [et al.] // Eur. J. Appl. Physiol.- 2004 - V. 92, № 1-2.- P. 84-93.
 43. Maslach C. Job burnout / C. Maslach, W. B. Schau- feli, M. P. Leiter // Rev Psychol.- 2001.- V. 52, № 1.- P. 397-422.
 44. Swaen G. Fatigue as a risk factor for being injured in an occupational accident: results from the Maastricht Cohort Study / G. Swaen, L. Van Amelsvoort, U. Bultmann, I. Kant // Occupational and Environmental Medicine.- 2003.- V. 60.- P. 88.
 45. Huibers M. Fatigue, burnout, and chronic fatigue syndrome among employees on sick leave: do attributions make the difference? / M. Huibers, A. Beurskens, J. Prins, I. Kant, E. Bazelmans, C. Van Schayck, J. Knottnerus, G. Bleijenberg // Occupational and Environmental Medicine.- 2003.- V. 60.- P. 26.
 46. Van Dijk F. Fatigue at work / F. Van Dijk, G. Swaen //