You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Обґрунтування орієнтовно безпечного рівня впливу фунгіциду пропіконазолу в повітрі робочої зони

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці, Том.16, № 1, 2020

Обґрунтування орієнтовно безпечного рівня впливу фунгіциду пропіконазолу в повітрі робочої зони

Яструб Т. О., Коваленко В. Ф., Донцова Д. О.

https://doi.org/10.33573/ujoh2020.01.063

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Пропіконазол – системний фунгіцид із класу триазолів, який широко використовується в сільському гос­подарстві проти комплексу хвороб сільськогосподарських культур. В Україні для пропіконазолу під час його засто­сування в умовах сільськогосподарського виробництва, транспортування та зберігання розроблені й затверджені гігієнічні нормативи в об’єктах довкілля. Проте для умов промислового виробництва гігієнічний норматив конт­ролю вмісту пропіконазолу в повітрі робочої зони відсутній.
Мета дослідження – обґрунтування орієнтовно безпечного рівня впливу (ОБРВ) пропіконазолу в повітрі робочої зони виробничих приміщень.
Матеріали та методи дослідження. Проведено експертно­аналітичне дослідження наукової інформації з токсико­логічних властивостей пропіконазолу, яке дозволило визначити параметри токсикометрії та основні прояви шкід­ливого впливу речовини на організм. Використаний спосіб прискореного встановлення гігієнічного нормативу пестициду в повітрі робочої зони.
Результати. Токсикологічна оцінка пропіконазолу дозволила зробити висновок, що основним проявом токсично­го впливу пестициду на організм є гепатотропний ефект, який проявляється гіпертрофією гепатоцитів, порушен­ням вуглеводного, жирового обміну. Пропіконазол є промотором проліферативних змін і викликає індукцію печінкових ферментів.
Висновок. На підставі аналізу даних наукової інформації з токсикологічних властивостей пропіконазолу, а також керу­ючись загальноприйнятими в практиці вітчизняного гігієнічного нормування методичними підходами, обґрунтова­ний ОБРВ пропіконазолу в повітрі робочої зони виробничих приміщень: ОБРВ = 1,0 мг/м3, аерозоль + пари. Дотримання гігієнічного нормативу вмісту пропіконазолу в повітрі робочої зони, в умовах виробництва пестицидних формуляцій на його основі, сприятиме збереженню здоров’я працюючих.

Ключові слова: пестицид пропіконазол, токсикологічна характеристика, орієнтовно безпечний рівень впливу, повітря робочої зони

Література

  1. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні: каталог. Міністерство екології та природних ресурсів України; уклад.: В. В. Рафальський, В. М. Ващенко, В. В. Чайковська, А. П. Корецький. Київ : Юнівест Медіа, 2018. 1040 с.
  2. Допустимі дози, концентрації, кількості на рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосфер-ному повітрі, воді водойм, ґрунті: ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001: затв. МОЗ України від 20.09.2000 р. №137. Київ. 244 с.
  3. Методические указания по гигиенической оцен-ке новых пестицидов: утв. МЗ СССР от 13.03.1987 г. № 4263-87. Киев, 1988. 210 с.
  4. Методические указания по установлению ориен-тировочных безопасных уровней воздействия вред-ных веществ в воздухе рабочей зоны: утв. МЗ СССР от 04.11.1985 г. № 4000-85. Москва, 1985. 34 с.
  5. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propiconazole. EFSA Journal. 2017. V. 15 (7). 4887. 28 pp. https://doi. org/10.2903/j.efsa.2017.4887.
  6. Propiconazole (pesticide residues in food: 1987 evaluation part II Toxicology). URL: http://www.inchem. org/documents/jmpr/jmpmono/v87pr13.htm (дата звернення 28.01.2020).
  7. FAO Specification and evaluations for propiconazole. 2019. 33 p. URL: http://www.fao.org/3/ca5344en/ ca5344en.pdf (дата звернення 28.01.2020).
  8. Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності: ДСанПіН 8.8.1.002-98: затв. МОЗ України від 28.09.1998 р. № 2. Київ, 1998. 20 с.
  9. Токсикометрия химических веществ, загрязняю-щих окружающую среду: Центр международных проек-тов ГКНТ: монография; за общ. ред. А. А. Каспарова, И. В. Саноцкого. Москва, 1986. 428 с.
  10. Методические указания по определению про-пиконазола в воздухе рабочей зоны методами газо-жидкостной и тонкослойной хроматографии. Методические указания по определению микроколи-честв пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. Киев : УКРГОСХИМКОМИССИЯ, 1998. Сб. 23. С. 42–46.