You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Значимість деяких змін показників запалення у працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.04.040

Рубцов Р. В.

Значимість деяких змін показників запалення у працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

Державна установа «Український науково-дослідний інститут промислової медицини», м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR

 

Вступ. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) професійної етіології та пневмоконіоз (ПК) є найроз- повсюдженішою на сучасному етапі професійною патологією у працівників гірничорудної та металургійної про­мисловості. Маючи єдиний етіологічний чинник, ці захворювання поєднуються здебільшого загальними патогене­тичними механізмами, в основі яких лежать процеси системного та місцевого запалення. Їхнє вивчення в разі поєднаного перебігу ПК і ХОЗЛ з застосуванням методів, доступних та зрозумілих широкому колу фахівців охоро­ни здоров’я, дотепер не проводилось. Тому необхідність вивчення особливостей деяких показників запалення в разі ПК у поєднанні з ХОЗЛ у цієї категорії хворих зумовило актуальність проведеного дослідження.

Мета дослідження — вивчити особливості змін деяких показників активності запалення у працівників гірничоруд­ної та металургійної промисловості, хворих на ПК у поєднанні з ХОЗЛ.

Матеріали та методи дослідження. Проведено дослідження деяких показників лейкоцитарної формули, індексів запалення та орієнтовної оцінки імунного статусу у працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на ПК у поєднанні з ХОЗЛ. Обстежено 99 хворих на ПК у поєднанні з ХОЗЛ. Групи порівняння склали: 21 хворий на ПК і 515 хворих на ХОЗЛ професійної етіології, контрольну групу склав 21 здоровий працівник. Результати. У працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на ПК у поєднанні з ХОЗЛ, уміст деяких показників загального аналізу крові перевищував показники у групах порівняння: лейкоцитів — від 9,2 до 13,5 %, еозинофілів — від 7,8 до 11,8 %, паличкоядерних лейкоцитів — від 15,5 до 40,0 %, а показник швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) був більшим від 2,13 до 2,67 разу. Індекси активності запалення у цих хворих були вищими, ніж у хворих на ПК і ХОЗЛ: співвідношення лейкоцитів до швидкості осідання еритроцитів (ЛЦШОЕ) — від 21,8 до 32,1 %, співвідношення нейтрофілів до швидкості осідання еритроцитів (НШОЕ) — від 8,7 до 26,2 %, спів­відношення несегментованих нейтрофілів до швидкості осідання еритроцитів (ННШОЕ) — від 41,1 до 63,6 %, загальний індекс активності (ЗІА) — від 15,1 до 30,2%. Індекси орієнтовної оцінки імунного статусу; лейкоцитар­ний індекс (ЛІ) та індекс співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів (ІСНЛ) у хворих на ПК у поєднанні з ХОЗЛ і ХОЗЛ були більшими, ніж у хворих на ПК на 60,0 і 40,0 %, а також на 12,0 і 8,0 % відповідно. Для хворих на ПК у поєднанні з ХОЗЛ характерним були більші, ніж у хворих на ПК і ХОЗЛ значення ЛІ та ІСНЛ, які мали суттєво вищі значення, на 60,0 і 14,2 %, а також на 27,2 і 3,7 % відповідно.

Висновки. У працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на ПК у поєднанні з ХОЗЛ, за показниками загального аналізу крові, індексів активності запалення та орієнтовної оцінки імунного статусу вияв­лена більша активність системних запальних процесів зі значним напруженням ланок клітинного та гуморального імунітету, активацією клітин специфічного та неспецифічного захисту, наростанням процесів гіперчутливості негайного та уповільненого типів, які формуються внаслідок наведених змін і визначають перебіг захворювання. Виявлені зміни є підґрунтям для правильного розуміння механізмів розвитку ПК у поєднанні з ХОЗЛ, розробки заходів зі своєчасної їх діагностики, лікування та профілактики у працівників гірничорудної та металургійної про­мисловості.

Ключові слова: пневмоконіоз, хронічне обструктивне захворювання легень, працівники, запалення, індекси

Література

 1. Абросимов В. Н. Хроническая обструктивная болезнь легких и пневмосклероз - еще один фенотип. Пульмонология. 2012. № 4. С. 95-99.
 2. Величковский Б. Т Основные патогенетические механизмы профессиональных заболеваний легких пылевой этиологии. Медицина труда и промышлен­ная экология. 1998. № 10. С. 28-38.
 3. Косарев В. В. Пылевое легкое или пылевая болезнь легких. Гигиена труда и профессиональные заболевания. 2009. № 8. С. 34-39.
 4. Малашенко А. В. О взаимосвязи пневмокониоза и пылевого бронхита при формировании патологии легких. Медицина труда и промышленная экология. 2006. № 1. С. 22-26.
 5. Методичні рекомендації «Застосування класи­фікації пневмоконіозів в Україні»: затв. МОЗ України від 26.06.2002 та узгоджено НАМН України 07.08.2002. Київ: Міністерство охорони здоров'я України, 2002, 16 с.
 6. Кундієв Ю. І., Басанець А. В. Пневмоконіоз: епідеміологія, рання діагностика, профілактика. Київ : ВД «Авіцена», 2012. 192 с.
 7. Перцева Т. О., Конопкіна Л. І. Роль системних маркерів запалення у формуванні імунологічної відповіді на інфекцію/колонізацію у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Український пульмонологічний журнал. 2007. № 1. С. 22-25.
 8. Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному обструктивному захворю­ванні легень: наказ МОЗ України від 27 червня 2013 № 555. URL: http://document.ua/pro-zatverdzhennja- ta-vprovadzhennja-mediko-tehnologichnih-d- doc166218.html (дата звернення 23.10.2018).
 9. Прогностическая роль генетических маркеров в формировании особенностей течения пневмоконио- зов в постконтактном периоде. Смирнова Е. Л., Потеряева Е. Л., Максимов В. Н. и соавт. Медицина труда и промышленная экология. 2016. № 11. С. 41-44.
 10. Актуальные проблемы пульмонологии в совре­менной профпатологической практике. Шпагина Л. А., Потеряева Е. Л., Котова О. С. и соавт. Медицина труда и промышленная экология. 2015. № 9. С. 11-14.
 11. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Poket guide to COPD diagnosis, management and prevention 2017. URL: https:// goldcopd.org. (Last accessed 23.10.2018).

ORCID ID автора:

Рубцов Р. В. (ORCID ID 0000-0001-6875-1239)