You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Наукове обґрунтування комплексу заходів первинної профілактики виробничо зумовленої захворюваності органа зору серед підземних працівників вугільних шахт

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці, Том.16, № 1, 2020

Наукове обґрунтування комплексу заходів первинної профілактики виробничо зумовленої захворюваності органа зору серед підземних працівників вугільних шахт

Варивончик Д. В.1, 2, Благун І. В.3

https://doi.org/10.33573/ujoh2020.01.044

1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

2 Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

3 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. В сучасних умовах технологічної та технічної діяльності вугледобувної галузі України на підземних праців-ників впливає низка шкідливих факторів виробничого середовища й трудового процесу, які негативно впливають на їхнє здоров’я, у тому числі порушують функціонування органа зору, формують підвищений ризик його захво-рюваності й травматизму, обумовлюють зростання інвалідності, внаслідок виникнення слабкозорості та сліпоти. Мета дослідження – розробити заходи первинної профілактики виробничо зумовленої захворюваності органа зору серед підземних працівників вугільних шахт.
Матеріали та методи дослідження. Спираючись на рекомендовану ILO концепцію «Запобігання і контроль небез-пеки» («Hazard prevention and control») і стратегію з охорони праці й техніки безпеки (NIOSH, США) «Інженерно-промислового гігієнічного контролю» (ІПГК) («Industrial hygiene engineering controls») розроблялись загальні (спря-мовані на умови праці) і спеціальні (спрямовані на орган зору) ризик-спрямовані заходи первинної профілактики. Результати. Науково обґрунтовано комплекс заходів первинної профілактики виробничо зумовленої та професій-ної патології органа зору серед підземних працівників вугільних шахт, а саме: 1) загальні заходи – покращання хімічного складу повітря робочої зони; боротьба з пилоутворенням; забезпечення оптимального освітлення робо-чої зони та ін.; 2) спеціальні заходи – захист органа зору (захисні окуляри, профілактична іригація кон’юнктиви, використання сльоза-замінних речовин, своєчасне надання першої (долікарської) медичної допомоги на робочому місці та ін.).
Висновки. Широка імплементація в практику зазначених заходів профілактики дозволить ефективно знизити ризи-ки виникнення виробничо зумовленої й професійної офтальмологічної патології та виробничих травм органа зору.

Ключові слова: вугільна промисловість, підземні умови праці, шкідливі фактори, ризики, офтальмологічна патологія, виробничі травми органа зору, профілактика

Література

 1. Ванночка глазная для промывания и вакуумного массажа глаз. URL: http://medprom.ru/medprom/ mpp_0006902 (дата звернення: 07.02.2020).
 2. Оцінка виникнення та управління ризиками виробничо-обумовлених захворювань та травм на робочому місці: методичні рекомендації. Д. В. Варивончик, А. М. Нагорна, П. М. Вітте, М. П. Соколова. Київ : ДУ «Інститут медицини праці АМН України», 2010. 29 с.
 3. Варивончик Д. В., Благун І. В. Нейро функ-ціональний стан зорового аналізатора у працівників вугільних шахт. Збірник наукових праць співробітників НМАПО. 2017. Вип. 27. С. 450–456.
 4. Варивончик Д. В., Благун І. В. Особливості функціонування зорового аналізатора в складних умовах освітленості вугільних шахт. Збірник науко-вих праць співробітників НМАПО. 2016. Вип. 25. С. 98–104.
 5. Варивончик Д. В., Благун І. В., Мішенін А. Б. Синд ром «сухого ока» у підземних працівників вугільних шахт. Офтальмологія. 2017. № 2. С. 75–83. https://doi.org/10.30702/Ophthal mology. 2017/07.art6.
 6. Варивончик Д. В., Вітовська О. П., Благун І. В. Умови праці та ризики виникнення офтальмологіч-ної патології в підземних працівників вугільних шахт. Український журнал з проблем медицини праці. 2017. № 3. С. 38–45. https://doi.org/10.33573/ ujoh2017.03.038.
 7. Гірничошахтне обладнання НВО «Світло шах-таря». URL: http://shaht.com.ua/ua/gorno-shakht-noye.html (дата звернення: 07.02.2020).
 8. ДСТУ EN 166:2017. Видання. Засоби інди ві-дуального захисту очей. Технічні умови (EN 166:2001, IDT). [Чинний від 2018-01-02]. Вид. офіц. Київ, 2017. (Інформація та документація). URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=75013 (дата звернення: 07.02.2020).
 9. ДСТУ EN 167: 2017. Видання. Засоби інди ві-дуального захисту очей. Методи випробування оптичні (EN 167:2001, IDT). 2017. [Чинний від 2018-01-02]. Вид. офіц. Київ, 2017. (Інформація та документація). URL: http://online.budstandart.com/ ua/catalog/doc-page.html?id_doc=75014 (дата звер-нення: 07.02.2020).
 10. ДСТУ EN 168: 2017. Видання. Засоби індивідуального захисту очей. Методи випробуван-ня неоптичні (EN 168:2001, IDT). 2017. [Чинний від 2018-01-02]. Вид. офіц. Київ, 2017. (Інформація та документація). URL: http://online.budstandart.com/ ua/catalog/doc-page.html?id_doc=75015 (дата звер-нення: 07.02.2020).
 11. ДСТУ EN 169:2017. Видання. Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для зварю-вання та споріднених процесів. Вимоги до пропу-скання та рекомендації щодо використання (EN 169:2002, IDT). 2017. [Чинний від 2018-01-02]. Вид. офіц. Київ, 2017. (Інформація та документація). URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/ doc-page.html?id_doc=75016 (дата звернення: 07.02.2020).
 12. ДСТУ EN 170:2017. Видання. Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від ультрафіолетового випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання (EN 170:2002, IDT). 2017. [Чинний від 2018-01-02]. Вид. офіц. Київ, 2017. (Інформація та документація). URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=75017 (дата звернення: 07.02.2020).
 13. ДСТУ EN 171:2017. Видання. Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захи-сту від інфрачервоного випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо викори-стання (EN 171:2002, IDT). 2017. [Чинний від 2018-01-02]. Вид. офіц. Київ, 2017. (Інформація та документація). URL: http://online.budstandart. com/ru/catalog/doc-page?id_doc=75018 (дата звернення: 07.02.2020).
 14. Закрытый комбинированный комплект «Plum eye wash». URL: https://prom.ua/p379028044-stantsiya-dlya-ekstrennogo.html (дата звернення: 07.02.2020).
 15. Искусственные слезы. URL: https://tabletki. ua/Искусственные-слезы (дата звернення: 07.02.2020).
 16. МОП (ILO). Безпека та гігієна праці під час розробки вугільних родовищ підземним способом : Кодекс усталеної практики МОП. 2018. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_ protect/---protrav/---safework/documents/ normativeinstrument/wcms_626198.pdf (дата звер-нення: 07.02.2020).
 17. МОП (ILO). Безпека та гігієна праці у гірничодобувній галузі та вугільній промисловості в Україні. 2018. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_670768. pdf. (дата звернення: 07.02.2020).
 18. Муртонен М. Оценка рисков на рабочем месте : Практическое пособие МОТ. Тампере : Финский институт профессионального здоровья, 2007. 63 с.
 19. Окуляри газозварника закриті «Univet 603». URL: http://ukrprofzahyst.com.ua/ua/ochki-zaschitnye-zakrytye/312-ochki-zaschitnye-gazosvarschika-univet-603 (дата звернення:07.02.2020).
 20. Окуляри закриті Univet 601, полікарбонат. URL: http://ukrprofzahyst.com.ua/ua/ochki-zaschit nye-zakrytye/314-ochki-zakrytye-univet-601-polikarbonat (дата звернення: 07.02.2020)
 21. Офтальмосол. URL: https://tabletki.ua/Офталь-мосол (дата звернення: 07.02.2020).
 22. Станция для экстренного промывания глаз. URL: https://prom.ua/p379028044-stantsiya-dlya-ekstrennogo.html (дата звернення: 07.02.2020).
 23. AIHA. (2008), Emergency response planning guidelines (ERPG) & Workplace environmental exposure levels (WEEL): Handbook. Fairfax, VA.
 24. Ali A., Katz D. L. (2015), “Disease Prevention and Health Promotion: How Integrative Medicine Fits”, Am. J. Prev. Med., 49 (5), Suppl. 3, 230–240. DOI: https://doi.org/10.1016/j.amepre.2015.07.019.
 25. Chen S.Y., Fong P.C., Lin S.F., Chang C.H. (2009), “A case-crossover study on transient risk factors of work-related eye injuries”, Occup. Environ. Med., 66 (8), 517–522. DOI: https://doi.org/10.1136/oem.2008.042325.
 26. Franck C. (1986), “Eye symptoms and signs in buildings with indoor climate problems “'office eye syndrome”), Acta Ophthalmol (Copenh), 64 (3), 306–311. https://doi.org/10.1111/j.1755-3768.1986.tb06925.x
 27. Goelzer B. I. F. (2002), “Occupational Hygiene: Goals, definitions and general information”, Encyclopedia of Occupational Health and Safety: 4th Ed. Chapt. 30. url: http://www.ilocis.org/documents/chpt30e.htm (Accessed 07.02.2020).
 28. Lewis-Younger C.R., Mamalis N., Egger M.J., Wallace D.O. (2000), “Lens opacifications detected by slitlamp biomicroscopy are associated with exposure to organic nitrate explosives”, Arch. Ophthalmol., 118 (12), 1653–1659. https://doi.org/10.1001/archopht.118.12.1653
 29. Mansour A.M., Uwaydat S.H., Khouri A.S. (2000), “Ocular sequelae of pneumatic drills”, Eye (Lond.), 14 (Pt. 1), 64–66. https://doi.org/10.1038/eye.2000.14
 30. Recommendations for occupational safety and health: compendium of policy documents and statements. (1992), NIOSH Publication No. 92-100, Washington, DC: NIOSH, url: http://www.cdc.gov/niosh/docs/92-100 (Accessed 07.02.2020).
 31. Preventive healthcare. wikipedia URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Preventive_healthcare (Accessed 07.02.2020).
 32. Shah C.P., Weis E., Lajous M., Shields J.A. (2005), “Intermittent and chronic ultraviolet light exposure and uveal melanoma: a meta-analysis”, Ophthalmology, 112 (9),1599–1607. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2005.04.020
 33. Tenkate T.D. (1999), “Occupational exposure to ultraviolet radiation: a health risk assessment”, Rev. Environ. Health, 14 (4), 187–209. https://doi.org/10.1515/REVEH.1999.14.4.187
 34. Weis E., Vrouwe S.Q., LeBaron D.B., Parliament M.B. (2019), “Changes in Ultraviolet Radiation Exposure to the Ocular Region: A Population-Based Study”, Cancers (Basel), 11 (5), E719. DOI: https://doi.org/10.3390/cancers11050719.
 35. Disease prevention. WHO. URL: (Accessed 07.02.2020).
 36. Zlateva V., Pavlova S. (1998), “The impact of trinitrotoluene on eyes in miners”, Med. Tr. Prom Ekol., 2, 26–29.