You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Обґрунтування безпечної стажової експозиції інфразвуку у гірників вугільних шахт

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.01.040

Соловйов A.I., Назаренко B.I.

Обґрунтування безпечної стажової експозиції інфразвуку у гірників вугільних шахт

ДП НДІ медико-екологічних проблем Донбасу і вугільної промисловості, м. Донецьк

Інститут медицини праці АМН України м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Виконано комплексні дослідження параметрів інфразвуку, шуму, загальної і локальної вібрації на вугільних шахтах Донбасу. Встановлено, що найбільш несприятливі умови праці за віброакустичними чинниками відмічаються при веденні очисних робіт. При цьому еквівалентні рівні звуку і рівні звукового тиску на робочих місцях гірників відповідають критеріям 1—3 ступеня 3 класу Гігієнічної класифікації праці ГН 3.35—3.3.8; 6.6.1-083-2001, а еквівалентні кориговані рівні локальної вібрації відповідають, в основному, 3—4 ступеню 3 класу (шкідливий). Основними джерелами фонового інфразвуку з рівнями 98—102 дБ Лин є системи шахтного провітрювання, шахтний транспорт, вуглевиймальне обладнання. Встановлено, що порогова стажова експозиційна доза інфразвуку до появи перших скарг, пов’язаних з його специфічною дією на гірників, дорівнює 112 дБ Линекв, а розрахункова величина допустимого загального рівня звукового тиску на робочих місцях становить 98 дБ Линекв . У світлі одержаних даних, діючий ГДР виробничого інфразвуку (110 дБ Лин) в Україні потребує подальшого уточнення.

Ключові слова: умови праці гірників, віброакустичні фактори, інфразвук, шум, вібрація, стажова експозиційна доза

Література

 1. Соловьев А.И. Гкгиеническая значимость виброакустического фактора инфранизкочастотного диапазона на угольных шахтах Донбасса // Сб. Гигиена труда,-Вып.35,-К., 2004.-С. 51-61.
 2. Профессиональный риск. Справочник/Под ред. Н.Ф.Измерова, Э.И.Денисова,- М.: Социздат, 2001.- 267 с.
 3. Куралесин Н.А. Гигиенические и медико-биологические аспекты воздействия инфразвука // Медицина труда и пром. экол.- 1997,- №5.- С. 8-14.
 4. Нехорошее А.С. Изучение механизма действия низкочастотных акустических колебаний / / Медицина труда и пром. экол.- 1998,- №5,- С. 26-30.
 5. Валунов В.Я., Барсуков А.Ф., Артамонова В.Г. Клинико-фунциональная оценка состояния здоровья работающих в условиях воздействия инфразвука, шума и общей вибрации / / Медицина труда и пром. экол,- 1998.-№5,-С. 22-26.
 6. Ластков Д.О. Гігієнічні основи профілактики шкідливої дії фізичних виробничних чинників на гірників вугільних шахт: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук,- Донецьк, 2001.- 35 с.
 7. Мухин В.В. Устойчивость к акустической среде у рабочих современного производства и профилактика ее нарушений: Дисс.... д-ра мед. наук,- Донецк, 1994,- 328 с.
 8. Кундиев Ю.И., Чернюк В.И.. Витте П.Н. Изучение профессионального риска на Украине // Медицина труда и пром. экол.- 1999.- №4,- С. 6-8.
 9. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу (ГН 3.35-3.3.8: 6.61-083-2001).- К.: затв. МОЗ України 27.12.2001 №528,-26 с.
 10. Инфразвук как фактор риска здоровью чело- века/Н.Ф.Измеров, Г.А.Суворов, Н.А.Куралесин, В.Г.Овакимов,- Воронеж, 1998,- 276 с.
 11. Robinson D.W. The Relationship between Hearing Löss and Noise Exposure/NPL Aero Report.- Teddington: National Physical Laboratory.- 32 p.