You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Обгрунтування сучасних гігієнічних вимог до організацій, які здійснюють будівельну діяльність

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.03.071

Косяченко Г. Е., Іванович Е. А., Яковлєв С. Є., Тишкевич Г. І.

Обгрунтування сучасних гігієнічних вимог до організацій, які здійснюють будівельну діяльність

Республіканське унітарне підприємство «Науково-практичний центр гігієни», м.Мінськ, Республіка Білорусь

Повна стаття (PDF), RUS

Вступ. Щорічно зростає обсяг виробництва будівельних матеріалів, збільшується кількість орга¬нізацій, які здійснюють будівельну діяльність. Інтенсивний розвиток галузі, модернізація і внедре¬ніе нових технологій, матеріалів, різноманітних машин, механізмів і інструментів неминуче тягне за собою необхідність розробки гігієнічних вимог щодо збереження здоров'я працюючих.

Мета дослідження - аналіз стану умов праці в організаціях, що здійснюють будівельну деятель¬ность.

Матеріали і методи дослідження. Проведено гігієнічний аналіз матеріалів лабораторних і інструменталь¬них досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях будівельних орга¬нізацій Республіки Білорусь.

Результати. Встановлено, що на робочих місцях будівельних організацій основними несприятливими фак¬торамі є: підвищені рівні шуму і вібрації, несприятливий мікроклімат, забруднення повітряного середовища пилом. Виробництво робіт здійснюється на відкритому повітрі і в неопалюваних приміщеннях, в усло¬віях ультрафіолетового опромінення на відкритих територіях. Виконане дослідження використано для под¬готовкі гігієнічних вимог.

Висновки. Основою для забезпечення здорових і безпечних умов праці працівників будівельних та будівельно-монтажних організацій є розроблені і впроваджені в практику охорони здоров'я нові нормативи, що визначають сучасні гігієнічні вимоги до параметрів факторів виробничого середовища, фізіче¬ской навантаженні, організації трудового процесу, режиму праці та відпочинку.

Ключові слова: гігієна праці, будівництво, виробничі фактори, гігієнічні вимоги

Література

  1. Беларусь в цифрах: стат. справочник / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. - Минск, 2015. - 75 с.
  2. Жарко В. И. Организационные задачи и методо­логические подходы к оптимизации надзорной дея­тельности санэпидслужбы Республики Беларусь / В. И. Жарко, В. И. Качан // Здравоохранение. - 2009. - № 7. - С. 21-23.
  3. Стародубов В. И. Сохранение здоровья работаю­щего населения - одна из важнейших задач здраво­охранения / В. И. Стародубов // Медицина труда и пром. экология. - 2005. - № 1. - С. 1-8.